TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Eu­mo­va­te K­rem   GSK

Klo­be­ta­zon 17-bü­ti­rat

Ambalaj: %0.05x25 g’lik tüp­.

Eu­mo­va­te Mer­hem

Klo­be­ta­zon 17-bü­ti­rat

Ambalaj: %0.05x25 g’lik tüp­.

End.:Kor­ti­kos­te­ro­id­le­reya­nıt ve­ren ato­pik ek­ze­ma, fo­to­der­ma­tit, oti­tis eks­ter­na, pri­merir­ri­tan ve aler­jik der­ma­tit­ler (be­bek be­zi pi­şik­le­ri da­hil), pru­ri­gono­du­la­ris, se­bo­re­ik der­ma­tit, bö­cek ısı­rı­ğı re­ak­si­yon­la­rı da­hilek­ze­ma ve der­ma­tit­le­rin bü­tün tip­le­ri­nin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Pri­mer vi­ralcilt en­fek­si­yon­la­rın­da (örn. her­pes simp­leks, su çi­çe­ği), bak­te­rive man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğu pri­mer en­fek­te cilt lez­yon­la­rın­da veay­rı­ca aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Be­bek­ler­de ve ço­cuk­lar­da uzun sü­re­li lo­kal te­da­vi­denmüm­kün ol­du­ğun­ca ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Yü­ze ya­pı­la­cak uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te gü­ve­nir­li­ğiy­le il­gi­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­dı­ğın­dan,ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aşı­rı du­yar­lık gö­rü­len du­rum­lar­dauy­gu­la­ma dur­du­rul­ma­lı­dır. Ba­zı has­ta­la­rın, klo­be­ta­zo­nun çok dü­şüksis­te­mik ak­ti­vi­te­si­ne rağ­men, ge­çi­ci bir ad­re­nal süp­res­yon oluş­tu­ra­bi­le­cekka­dar ab­sor­be ede­bil­me­le­ri müm­kün­dür. Ne­min emi­li­mi ar­tır­dı­ğı du­rum­lar­da,lo­kal at­ro­fik de­ğiş­me­ler ge­li­şe­bi­lir. An­cak bu du­rum uzun sü­re­likul­la­nım­lar­dan son­ra gö­rü­le­bi­lir. Pig­men­tas­yon de­ği­şik­lik­le­rive hi­pert­ri­koz bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: İyi­leş­me gö­rü­lün­ce­ye ka­dar ge­rek­li böl­ge­yegün­de en faz­la 4 kez uy­gu­lan­ma­lı ve bu mik­tar ted­ri­ci ola­rak azal­tıl­ma­lı­dır.

Eumovate adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki