TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Exe­lon Kap­sülNo­var­tisPhar­ma

Ri­vas­tig­min(hidrojen tar­ta­rat)

Ambalaj: 1.5 mgx28 kap­sül :3 mgx28kap­sül : 4.5 mgx28 kap­sül : 6 mgx28 kapsül.

End.:Ha­fif-or­tade­re­ce­de­ki Alz­he­imer ti­pi de­mans has­ta­lı­ğı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ri­vas­tig­mi­ne ve di­ğer kar­ba­mattü­rev­le­ri­ne kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da kul­la­nı­lma­ma­sıge­re­kir.

Uyar.: Ge­be­ler­de an­cak bek­le­nen ya­rar­lar,fe­tu­sun gö­re­bi­le­ce­ği za­rar­lar­dan faz­la ol­du­ğu tak­dir­de kul­la­nıl­ma­lı­dır.Sü­te ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den, ri­vas­tig­min kul­la­nan an­ne­lerbe­bek­le­ri­ni em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.: Bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, iş­tah kay­bıve dis­pep­si gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem bo­zuk­luk­la­rı; baş dön­me­si,baş ağ­rı­sı ve uy­ku ha­li, yor­gun­luk, as­te­ni, aji­tas­yon, uy­ku­suz­luk,dep­res­yon, ter­le­me ar­tı­şı, kı­rık­lık, ki­lo kay­bı gö­rü­le­bi­lir. Ka­dınhas­ta­la­rın bu­lan­tı, kus­ma, iş­tah kay­bı ve ki­lo kay­bı gi­bi ad­vers et­ki­le­reda­ha du­yar­lı ol­duk­la­rı bu­lun­muş­tur.

Etkileş.: Ri­vas­tig­min, di­ğer ko­li­no­mi­me­tik ilaç­lar­la bir­lik­teve­ril­me­me­li­dir ve an­ti­ko­li­ner­jik ilaç­la­rın et­ki­si­ni bo­za­bi­lir.Bir ko­li­nes­te­raz in­hi­bi­tö­rü ola­rak ri­vas­tig­min, anes­te­zi sı­ra­sın­dasük­si­nil­ko­lin ti­pi kas gev­şe­ti­ci­le­rin et­ki­le­ri­ni şid­det­len­di­re­bi­lir.

Doz Önerisi: Sa­bah ve ak­şam­la­rı ye­mek­le bir­lik­te ol­mak üze­regün­de 2 kez alın­ma­lı­dır. Baş­lan­gıç do­zu gün­de 2 kez 1.5 mg’dir (ko­li­ner­jikilaç­la­rın et­ki­le­ri­ne özel­lik­le du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde, gün­de2 kez 1 mg doz ile baş­lan­ma­lı­dır). Bu doz iyi to­le­re edi­lir­se, en az 2 haf­ta de­vameden bir te­da­vi­den son­ra, gün­de 2 kez 3 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Sü­rek do­zu gün­de 2 kez 1.5-6mg’dir. Has­ta­la­rınto­le­re et­tik­le­ri en yük­sek doz sü­rek do­zu ola­rak kul­la­nıl­ma­lı­dır.Öne­ri­len mak­si­mal gün­lük doz gün­de 2 kez 6 mg’dir.

Exelon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki