TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

%2 Ex­pig­ment Krem    Orva

Hid­ro­ki­non 0.02 g,bu­til me­tok­si­di­ben­zo­il­me­tan 0.05 g, 3-(4-me­til­ben­zi­li­den)-kamp­for0.03 g/g

Ambalaj: 30 gram­lık tüp­.

%4 Ex­pig­ment Krem

Hid­ro­ki­non 0.04 g,bu­til me­tok­si­di­ben­zo­il­me­tan 0.05 g, 3-(4-me­til­ben­zi­li­den)-kamp­for0.03 g/g

Ambalaj: 30 gram­lık tüp­.

End.: Klo­az­ma, me­laz­ma, se­nil len­ti­gi­nes ve melaninartışına bağlı di­ğer is­ten­me­yen hi­per­pig­men­tas­yon gö­rü­len du­rum­lar­da,za­man için­de renk açıl­ma­sı sağ­la­mak için kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ön­ce­den aşı­rı du­yar­lık var­lı­ğın­da ve­ya al­ler­jigöz­len­di­ğin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da ve­ya 12 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da to­pi­kal hid­ro­ki­no­nun kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da ça­lış­maya­pıl­ma­mış­tır.

Uyar.: Hid­ro­ki­non, be­lir­til­di­ği şe­kil­dekul­la­nıl­ma­dı­ğın­da is­ten­me­yen koz­me­tik et­ki­le­re ne­den ola­bi­le­cekde­pig­man et­ki­li bir mad­de­dir. Du­yar­lık ve­ya al­ler­ji tes­pi­ti, azbir mik­tar ila­cın ha­sar gör­me­miş de­ri böl­ge­si­ne uy­gu­lan­ma­sı ve 24sa­at son­ra göz­len­me­siy­le ya­pı­la­bi­lir. Ha­fif kı­za­rık­lık bir kont­ren­di­kas­yonoluş­tur­maz, fa­kat ka­şın­ma, ve­zi­kül olu­şu­mu ve­ya aşı­rı il­ti­hap­lan­magö­rü­lür­se kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Göz­ler­le te­ma­sın­dan sa­kı­nıl­ma­lı­dır.2 ay­lık kul­la­nım so­nu­cu renk açıl­ma­sı ve­ya be­yaz­lan­ma göz­lem­len­mez­se,ila­cın kul­la­nı­mı­na son ve­ril­me­li­dir. Ge­be­ler­de kul­la­nı­mı­nın sa­kın­ca­lıolup ol­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir. To­pi­kal hid­ro­ki­no­nun an­ne sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den, bu du­rum­lar­da kul­la­nı­mı­na dik­katedil­me­li­dir.

Yan E.: İs­ten­me­yen sis­te­mik bir yan et­kisap­tan­ma­mış­tır. Ba­zan lo­ka­li­ze kon­takt der­ma­tit gi­bi yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de iki kez ge­rek­li böl­ge­le­re uy­gu­la­nır. 12ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nı­mı için öne­ri­len bir do­zaj yok­tur.An­cak he­kim kont­ro­lün­de ve he­ki­min ge­rek­li gör­dü­ğü şe­kil­de kul­la­nı­lır.ExpigmentKrem, de­pig­manet­ki gös­ter­me­si için for­mü­le edil­di­ğin­den, gü­neş­te yan­ma­yı ön­le­meküze­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Expigment adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki