TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Far­lutal Tab­let     Carlo Erba

Med­rok­si­pro­ges­te­ro­nase­tat

Ambalaj: 250 mgx30 tablet.

Far­lutal De­po F­la­kon IMDeva

Med­rok­si­pro­ges­te­ro­nase­tat

Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 fla­kon.

End.:Ope­ras­yonya­pı­la­ma­yan, nük­set­miş ve me­tas­ta­ti­ze ol­muş en­do­met­ri­um ve re­nalkar­si­nom­la­rın yar­dım­cı te­da­vi­sin­de pal­ya­tif ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Trom­bo­fi­le­bit­tetrom­bo­em­bo­lik bo­zuk­luk­lar­da, ile­ri de­re­ce­de ka­ra­ci­ğer fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğun­da, dü­şük­ler­de, med­rok­sip­ro­ges­te­ro­na kar­şı du­yar­lı­ğıolan­lar­da, ke­mik me­tas­ta­zı olan has­ta­lar­da hi­per­kal­se­mi gö­rül­dü­ğün­de,me­me kar­si­no­mun­da, ne­de­ni sap­tan­ma­mış va­ji­nal ka­na­ma­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Trom­bo­lik ra­hat­sız­lık­lar(trom­bo­fi­le­bit, se­­reb­ro­vas­kü­ler bo­zuk­luk­lar, pul­mo­ner em­bo­lizm,re­ti­nal trom­bo­zis), ani ve kıs­mi ve­ya tam gör­me kay­bı, dip­lo­pi, mig­ren,pa­pil­la öde­mi ve­ya re­ti­na­da da­mar lez­yo­nu oluş­tu­ğu­n­da ve­ya şüp­heedil­di­ğin­de te­da­vi he­men dur­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.:Me­me­dedu­yar­lık, ga­lak­to­re, va­ji­nal ka­na­ma, adet mik­ta­rın­da­ki de­ğiş­me­ler,ame­no­re, ödem, ki­lo de­ği­şim­le­ri, ser­vi­kal aşın­ma­da­ki ve ser­vi­kalsek­res­yon­da­ki de­ğiş­me­ler, ko­les­ta­tik sa­rı­lık, ka­şın­tı­lı ve­ya ka­şın­tı­sızde­ri dö­kün­tü­sü, dep­res­yon, in­som­nia, yor­gun­luk, si­nir­li­lik, trom­bofi­le­bit,se­reb­ral trom­bo­zis ve em­bo­li, hi­per­pi­rek­si, pul­mo­ner em­bo­li, na­di­renbaş ağ­rı­sı, ak­ne, alo­pe­si, hir­su­tizm, ana­fi­lak­to­id re­ak­si­yon­largö­rü­le­bi­lir

Etkileş.: Plaz­ma ami­no­asit, se­rum al­ka­lin fos­fa­taz, üri­nernit­ro­jen, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­ri; ko­agü­las­yon test­le­ri,mety­ra­po­ne tes­ti, preg­nan­di­ol ta­yi­ni ve ti­ro­id fonk­si­yon test­le­ri­niet­ki­le­ye­bi­lir. Bro­mok­rip­tin­le bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir.

Doz Önerisi:FarlutalTablet: Doz gün­de 100-1000 mg ara­sın­da de­ği­şe­bi­lir(da­ha yük­sek doz­lar, ik-üç gü­ne bö­lü­ne­rek ve­ri­le­bi­lir). Ge­nel­lik­ledü­şük doz en­do­met­ri­um kar­si­no­ma­sın­da kul­la­nı­lır. Far­lu­tal, ke­mo­te­ra­pive­ya rad­yo­te­ra­pi gi­bi di­ğer an­ti­ne­op­las­tik te­da­vi­ler­le kom­bi­needi­le­bi­lir. Doz Önerisi:Farlutal Depo Flakon: En­do­met­ri­um ve re­nal kar­si­nom­lar­daöne­ri­len inis­yal doz haf­ta­da 400-1000 mg’dir. Bir­kaç haf­ta ve­ya ay­daiyi­leş­me gö­rü­lür­se; has­ta­da­ki bu iyi­ye gi­di­şin, ay­da 400 mg gi­bidü­şük doz­la ko­run­ma­sı müm­kün­dür.

Far­lu­tal Tab­let

Med­rok­si­pro­ges­te­ro­nase­tat

Ambalaj: 5 mgx12 tablet.

End.:Fonk­si­yo­nelmet­ro­ra­ji (hi­pe­rest­ri­nizm ve lu­te­in ek­sik­li­ğin­den kay­nak­la­nan),se­kon­der ame­no­re (hi­pe­r­est­ri­nizm ve hi­po­est­ri­nizm­den kay­nak­la­nan,ikin­ci hal­de est­ro­jen­ler­le bir­lik­te ve­ri­lir) ve en­do­met­ri­oz­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ne­de­ni sap­ta­na­ma­yan va­ji­nal ka­na­ma­lar­da trom­bo­fi­le­bit,trom­bo­em­bo­lik bo­zuk­luk­lar, se­reb­ral apo­p­lek­si ve­ya ka­ra­ciğ­erhas­ta­lık­la­rı gö­rü­len­ler­de ve med­rok­sip­ro­ges­te­ron ase­ta­ta kar­şıaşı­rı du­yar­lı­ğı ol­anlarda kont­ren­di­ke­dir. Med­rok­sip­ro­ges­te­ronase­ta­tın te­ra­to­je­nik et­ki po­tan­si­ye­li bu­lun­du­ğun­dan, dü­şük­leil­gi­li en­di­kas­yon­lar­da kul­la­nıl­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk dört ayın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ba­zı de­neyhay­vanı tür­le­rin­de kar­si­no­je­nik ol­du­ğu be­lir­len­miş­tir.

Uyar.: Gör­me kay­bı, dip­lo­pi ve­ya re­ti­nalvas­kü­ler lez­yon­lar oluş­tu­ğun­da te­da­vi­ye son ve­ril­me­li­dir. Di­ya­bet­live­ya dep­res­yon ge­çi­ren has­ta­lar, med­rok­sip­ro­ges­te­ron te­da­vi­sisü­re­sin­ce ya­kın­dan iz­len­me­li­dir.

Yan E.: Ödem, de­ri dö­kün­tü­le­ri, me­me­dedu­yar­lık his­si, adet ka­na­ma­sın­da de­ği­şik­lik, ser­vi­kal eroz­yon­dave sek­res­yon­da de­ğiş­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Te­da­vi so­na er­di­ğin­de bu et­ki­lerken­di­li­ğin­den kay­bo­lur.

Doz Önerisi: Or­ta­la­ma gün­lük do­z yak­la­şık 5-10 mg’dir. Dü­zen­sizmenst­rü­as­yon­lar­la il­gi­li ji­ne­ko­lo­jik ra­hat­sız­lık­lar­da menst­rü­as­yo­nunikin­ci ya­rı­sın­da 8-10 gün uy­gu­la­nır. Şid­det­li met­ro­ra­ji­de do­zajar­tı­rı­la­rak gün­de 15-25 mg’ye ka­dar çı­kı­la­bi­lir.

Farlutal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki