TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Far­mo­ru­bi­cin F­la­kon     Car­lo Er­ba

E­pi­ru­bi­sin HCI

Ambalaj: 10 mgx1 fla­kon ve 5 mL’lik çö­zü­cü::50 mgx1fla­kon ve 25 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Epirubicin Ebewe Flakon: 10 mgx1flakon, 50 mgx1 flakon (Liba).

End.:Me­me kar­si­no­mu,ma­lign len­fo­ma, yu­mu­şak do­ku sar­ko­ma­sı, mi­de, ka­ra­ci­ğer, pank­re­asve ak­ci­ğer kar­si­no­mu, over kar­si­no­mu da­hil ol­mak üze­re, bir­çok tü­mörçe­şi­din­de epi­ru­bi­sin ile ya­nıt alın­mak­ta­dır. İnt­ra­ve­zi­kal ola­rakuy­gu­lan­dı­ğın­da, me­sa­ne­de­ki kar­si­no­mun in-si tu’nun ve pa­pi­lertran­sis­yo­nel hüc­re kar­si­no­mu­nun te­da­vi­sin­de ve tran­sü­ret­ral re­zek­si­yo­nun­danson­ra nüks­le­rin ön­len­me­sin­de ya­rar sağ­la­mak­ta­dır.

Kontr.E.:Da­ha ön­cedok­so­ru­bi­sin ve­ya da­uno­ru­bi­sin gi­bi di­ğer ant­ra­sik­lin­le­rin mak­si­mumkü­mü­la­tif doz­la­rı ile te­da­vi gör­müş has­ta­lar­da, rad­yo­te­ra­pi ve­yadi­ğer an­ti­tü­mör ilaç­la­rın yol aç­tı­ğı ağır mye­lo­süp­res­yon sap­ta­nanhas­ta­lar­da, ha­len ve­ya da­ha ön­ce kalp fonk­si­yon­la­rın­da bir bo­zuk­lukbe­lir­len­miş olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Epi­ru­bi­sin yal­nız an­ti­ne­op­las­tik ve si­to­tok­sikte­ra­pi­de tec­rü­be­li ve yet­ki­li dok­tor­la­rın gö­ze­ti­mi al­tın­da uy­gu­lan­ma­lı­dır.Di­ğer ant­ra­sik­lin­ler için ta­nım­la­nan tür­de bir kalp yet­mez­li­ği gö­rül­meris­ki­ni mi­ni­mu­ma in­dir­mek ama­cıy­la, te­da­vi sü­re­sin­ce kalp fonk­si­yo­nudik­kat­le be­lir­len­me­li­dir. İnt­ra­müs­kü­ler ve­ya int­ra­te­kal ola­rak ola­rak ve­ril­me­me­li­dir.Ser­best akış­lı IV se­rum fiz­yo­lo­jik en­füz­yo­nun tü­pü­ne en­jek­te edi­le­rekve­ril­me­si öne­ri­lir. En­jek­si­yon sı­ra­sın­da epi­ru­bi­si­nin ekst­ra­va­zas­yo­nu,ağır do­ku lez­yon­la­rı­na hat­ta nek­ro­za yol aça­bi­lir. İnt­ra­ve­zi­kaluy­gu­la­ma bir ka­te­ter va­sı­ta­sıy­la ya­pıl­ma­lı, ilaç me­sa­ne­de 1 sa­atkal­ma­lı, bu sü­re so­nun­da has­ta­nın id­ra­ra çık­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır.Epi­ru­bi­sin uy­gu­lan­dık­tan son­ra­ki 1-2 gün bo­yun­ca id­rar kır­mı­zıbir renk ala­bi­lir. Gebelikte kullanılmamalıdır.

Yan E.:Mi­ye­lo­süp­res­yonve kar­di­yo­tok­si­si­te­nin ya­nı sı­ra alopesi, sto­ma­tit görülebilir. Ay­rı­cabu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar vehi­per­pi­rek­si bil­di­ril­miş­tir. Na­di­ren ateş, tit­re­me ve ür­ti­ker bil­di­ril­miş­tir.Ana­fi­lak­si gö­rü­le­bi­lir

Doz Önerisi: Tek ba­şı­na kul­la­nıl­dı­ğın­da eriş­kin­ler­de 60-90mg/m2 IV ola­rak 3-5 da­ki­ka­lık sü­re­de uy­gu­lan­ma­lı­dır. Te­da­vi 21 gün­de bir tek­rar­lan­ma­lı­dır.Bir dev­re­deuy­gu­la­na­cak to­tal doz bir­bi­ri­ni ta­kip eden 2-3 gü­ne bö­lü­ne­rek ve­ri­le­bi­lir.Di­ğer an­ti­tü­mo­ral ajan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da do­zun ye­te­rin­ceazal­tıl­ma­sı ge­re­kir. İnt­ra­ve­zi­kal uy­gu­la­ma­da me­sa­ne­nin pa­pi­lertran­sis­yo­nel hüc­re kar­si­no­mun­da 8 haf­ta sü­rey­le her haf­ta 50 mg ola­rakuy­gu­lan­ma­lı­dır.

Farmorubicin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki