TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fa­ve­rin FilmTab­let       Ec­za­cı­ba­şı

Flu­vo­ksa­mi­n ma­le­a­t

Ambalaj: 50 mgx30 tab­let :100 mgx30tablet.

End.: Dep­res­yon ve dep­re­sif be­lir­ti­le­rinte­da­vi­sin­de ve ob­se­sif-kom­pul­sif bo­zuk­luk be­lir­ti­le­ri­nin te­da­vi­sin­deendikedir.

Kontr.E.: Ter­fe­na­din, as­te­mi­zol, si­sap­ridile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç­lar­la bir­lik­tekul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir. İr­re­ver­sibl MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç­lar­laya­pı­lan bir te­da­vi ke­sil­dik­ten son­ra flu­vok­sa­min te­da­vi­si­ne baş­la­makiçin en az 2 haf­ta geç­me­li­dir. Mok­lo­be­mid gi­bi re­ver­sibl MAO in­hi­bi­tö­rüilaç­lar­la ya­pı­lan bir te­da­vi­nin ke­sil­di­ği gü­nün er­te­si gü­nü flu­vok­sa­minte­da­vi­si­ne baş­la­na­bi­lir. Flu­vok­sa­min te­da­vi­si­ni ke­se­rek her­han­gibir MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç te­da­vi­si­ne baş­la­mak için en az 1 haf­ta sü­regeç­me­li­dir. Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.:Dep­res­yon­lu has­ta­lar in­ti­hargi­ri­şi­mi­ne da­ha yat­kın olur ve bu yat­kın­lık has­ta­lık­ta önem­li de­re­ce­dedü­zel­me olu­şa­na ka­dar de­vam ede­bi­lir. Ka­ra­ci­ğer ya da böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da te­da­vi­ye dü­şük doz­da baş­lan­ma­lı ve has­ta­lar ya­kın­daniz­len­me­li­dir. Ma­ni öy­kü­sü olan has­ta­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı,nö­bet gö­rül­me­si ha­lin­de ilaç ke­sil­me­li­dir. Anam­ne­zin­de kon­vül­si­yonbu­lu­nan has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de dik­kat­li olun­ma­sı öne­ri­lir. Flu­vok­sa­minkalp hı­zın­da önem­siz mik­tar­lar­da (da­ki­ka­da 2-6 vu­rum) azal­ma­ya yolaça­bi­lir. Her psi­ko­ak­tif ila­cın mu­ha­ke­me, dü­şün­ce ve mo­tor kul­la­nı­mıye­te­ne­ği­ni et­ki­le­me­si ne­de­niy­le, has­ta­nın ila­ca bi­rey­sel ya­nı­tıtam ola­rak be­lir­le­ne­ne ka­dar dik­kat­li olun­ma­sı öne­ri­lir. Her­han­gibir ila­cın ge­be­lik­te kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da uyul­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­reuyul­ma­lı­dır. Flu­vok­sa­min an­ne sü­tü­ne az mik­tar­da ge­çe­bi­lir. Bu ne­den­leila­cın em­zi­ren an­ne­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.: Flu­vok­sa­min te­da­vi­si sı­ra­sın­daen sık gö­rü­len be­lir­ti ba­zan kus­ma­nın eş­lik ede­bil­di­ği bu­lan­tı­dır.As­te­ni, baş ağ­rı­sı, hal­siz­lik, çar­pın­tı, ta­şi­kar­di, ka­rın ağ­rı­sı,iş­tah­sız­lık, ka­bız­lık, is­hal, ağız­da ku­ru­ma, dis­pep­si, aji­tas­yon,en­di­şe, baş dön­me­si, uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik ha­li, uy­ku­ya eği­lim,tre­mor görülebilir.

Etkileş.: Te­ra­pö­tik in­dek­si dar olan ilaç­lar­la(ön. var­fa­rin, fe­ni­to­in, te­ofi­lin, klo­za­pin ve kar­ba­ma­ze­pin) kli­nik­teönem ta­şı­yan et­ki­leş­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­labir­lik­te kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Bir­lik­te kul­la­nı­ldı­ğın­da prop­ra­no­lo­lünplaz­ma dü­zey­le­rin­de yük­­sel­me gö­rül­müş­tür. Flu­vok­sa­min ile bir­lik­teoral an­ti­ko­agü­lan uy­gu­la­nan has­ta­la­rın prot­rom­bin sü­re­si iz­len­me­live has­ta­la­ra uy­gu­la­nan an­ti­ko­agü­lan doz­la­rı bu sü­re­ye gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Lit­yum ve trip­to­fan, flu­vok­sa­mi­nin se­ro­to­ner­jik et­ki­le­ri­ni ar­tı­rırve bu kom­bi­nas­yon dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Flu­vok­sa­min kul­la­nanhas­ta­la­ra al­kol kul­lan­mak­tan ka­çın­ma­la­rı öne­ril­me­li­dir.

Doz Önerisi: Baş­lan­gıç ola­rak ak­şam­la­rı bir ke­re­de alı­nan 50mg ya da 100 mg’lik doz­lar öne­ri­lir. Et­ki­li do­za ula­şa­na ka­dar do­zungi­de­rek ar­tı­rıl­ma­sı öne­ri­lir. Et­ki­li gün­lük doz ge­nel­lik­le 100mg’dir ve has­ta­dan alı­nan ya­nı­ta gö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Doz gün­de 300mg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir. 150 mg’den yük­sek doz­lar bö­lü­ne­rek ve­ril­me­li­dir.Dep­re­sif bir dö­ne­min iyi­leş­me­sin­den son­ra en az 6 ay sü­rey­le en­ti­dep­re­sanilaç te­da­vi­si­ne de­vam edil­me­li­dir.

Faverin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki