TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fel­den IM Am­pul IMPfi­zer

Pi­rok­si­kam

Ambalaj: 20 mg/1 mLx5 ampul.

Fel­den Flash Tab­let

Pi­rok­si­kam

Ambalaj: 20 mgx10 tablet.

End.:An­ti­enf­la­ma­tu­varve/ve­ya anal­­je­zik et­ki ge­rek­ti­ren ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit(art­roz, de­je­ne­ra­tif ek­lem has­ta­lı­ğı) ve an­ki­lo­zan spon­di­li­tinakut ağ­rı­lı dö­nem­le­rin­de, akut mus­ku­los­ke­le­tal has­ta­lık­lar, akutgut, cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den son­ra­ki ve akut trav­ma so­nu­cu ağ­rı gi­biçe­şit­li du­rum­lar­da en­di­ke­dir. 12 yaş ve üze­ri has­ta­lar­da pri­merdis­me­no­re­de ağ­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de en­di­ke­dir. Üst so­lu­num yo­lu enf­la­mas­yo­nuy­lail­gi­li ateş ve ağ­rı­nın gi­de­ril­me­si için de kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Ak­tif pep­tikül­ser­de kont­ren­di­ke­dir. Da­ha ön­ce­den bi­li­nen aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. As­pi­rin ve di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar­la as­tım semp­tom­la­rı, na­zal po­lip­ler, an­ji­yo­ödem ve­ya ­ür­ti­kergö­rü­len has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Sey­rek ola­rak pep­tik ül­se­ras­yon,per­fo­ras­yon ve na­di­ren fa­tal ola­bi­len gast­ro­in­tes­ti­nal he­mo­ra­jibil­di­ril­miş­tir. Na­dir du­rum­lar­da nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar in­ters­tis­yel nef­rit, glo­me­rü­lit, pa­pil­ler nek­roz ve nef­ro­tiksend­ro­ma ne­den ola­bi­lir. Pi­rok­si­kam, trom­bo­sit ag­re­gas­yo­nu­nuazal­tır ve ka­na­ma za­ma­nı­nı uza­tır. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı öne­ril­mez.Em­zi­ren an­ne­ler­de kli­nik gü­ve­nir­li­ği he­nüz ka­nıt­lan­ma­dı­ğın­danöne­ril­mez.

Yan E.:Sto­ma­tit,ano­rek­si, epi­gast­rik sı­kın­tı, bu­lan­­tı, ka­bız­lık, ab­do­mi­nal ra­hat­sız­lık,di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, gaz, ha­zım­sız­lık ola­bi­lir.

Etkileş.:Nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar sod­yum, po­tas­yum ve su tu­tul­ma­sı­na ne­denola­bi­lir ve di­üre­tik ajan­la­rın nat­ri­üre­tik et­ki­si­ne en­gel ola­bi­lir.Ku­ma­rin ti­pi an­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te ve­ril­me­siy­le ka­na­mabil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Ro­ma­to­id art­rit, os­te­oart­rit ve an­ki­lo­zan spon­di­lit­tegün­de tek doz 20 mg ile baş­la­nır. Sü­rek do­zu has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re ayar­la­nır.Akut is­ke­let kas bo­zuk­luk­lar­da te­da­vi­ye ilk iki gün 40 mg/gün tek dozve­ya bö­lün­müş doz­lar ile baş­la­nır. Da­ha son­ra gün­de 20 mg ile 7-14 gün te­da­vi­ye de­vamedi­lir. Akut gut­ta te­da­vi­ye tek doz 40 mg ile baş­la­nır. Da­ha son­ra 4-6gün sü­rey­le 40 mg tek doz ve­ya bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. IM form akut du­rum­la­rınkı­sa sü­re­li baş­lan­gıç te­da­vi­sin­de ve kro­nik du­rum akut alev­len­medö­nem­le­rin­de uy­gun­dur. Oral form­la te­da­vi­ye de­vam edi­lir.

Fel­den Jel

Pi­rok­si­kam an­hid­röz

Ambalaj: 5 mg/gx50 g’lik tüp­.

End.:Ağ­rı veenf­la­mas­yon ile ka­rak­te­ri­ze os­te­oart­rit (art­roz, de­je­ne­ra­tif ek­lemhas­ta­lı­ğı), ten­di­nit, te­no­si­no­vit, pe­ri­art­rit, bur­kul­ma­lar, in­cin­me­lergi­bi postt­rav­ma­tik ve­ya akut mus­ku­los­ke­le­tal bo­zuk­luk­lar içe­rençe­şit­li du­rum­lar­da ve aşa­ğı bel ağ­rı­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Da­ha ön­ce­den pi­rok­si­ka­mın her­han­gi bir do­zajfor­mu­na kar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­ter­miş ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.As­pi­rinve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­ra kar­şı çap­raz du­yar­lıkpo­tan­si­ye­li var­dır. As­pi­rin ve di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar­la as­tım semp­tom­la­rı, ri­nit, an­ji­yo­ödem ve­ya ür­ti­ker ge­li­şe­bi­lenhas­ta­la­ra ve­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Lo­kal ir­ri­tas­yon ge­li­şir­se uy­gu­la­make­sil­me­li ve ge­re­kir­se uy­gun te­da­vi­ye baş­lan­ma­lı­dır. Gö­ze, mu­ko­za­ya,açık de­ri lez­yon­la­rı ve uy­gu­la­ma ye­rin­de cilt has­ta­lı­ğı bu­lu­nan­la­rauy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.: Ha­fif ve­ya or­ta de­re­ce­de lo­kalir­ri­tas­yon, eri­tem, dö­kün­tü, pit­ro­id ke­pek­len­me, ka­şın­tı ve uy­gu­la­maye­rin­de lo­kal lez­yon­la­r görüle­bilir.

Doz Önerisi: 1 gram­lık doz (5 mg pi­rok­si­ka­ma eş­de­ğer) gün­de3-4 kez has­ta­lık böl­ge­si­ne iyi­ce ovuş­tu­ru­la­rak sü­rü­lür. Ok­lü­zif ban­daj ya­pıl­ma­ma­lı­dır.

Felden adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki