TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fe­ni­din Şu­rupMer­kez Lab.

Di­fen­hid­ra­min HCI14 mg, a­mon­yum klo­rür 135 mg, sod­yum sit­rat 57 mg, mentol 1.1 mg/5 mL

Ambalaj: 125 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:BenilŞurup: 125 mL (Akdeniz).

End.:So­lu­numsis­te­min­de­ki mu­koz if­ra­zın yu­mu­şa­tı­lıp çı­ka­rıl­ma­sı­na yar­dım e­de­cekfak­tör­ler bu kom­bi­nas­yon­da bir a­ra­ya ge­ti­ril­miş­tir. So­ğuk al­gın­lı­ğın­dani­le­ri ge­len ök­sü­rük­le­rin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. A­ler­jik ne­den­liök­sü­rük­ler­de endikedir. Üst so­lu­num yol­la­rı mu­ko­za­sı­nın ir­ri­tas­yo­nu­nuya­tış­tı­rı­cı bir et­ki gös­te­rir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şı a­şı­rı du­yar­lı o­lan­lar­da, MA­Oin­hi­bi­tö­rü i­laç a­lan­lar­da, dar a­çı­lı glo­kom­da, as­tım nö­bet­le­rin­de,pros­tat hi­pert­ro­fi­si ol­gu­la­rın­da, pre­ma­tü­re ve ye­ni­do­ğan­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Kom­bi­nas­yo­nun i­çer­di­ği an­ti­his­ta­mi­nik mad­deo­lan di­fen­hid­ra­min re­ak­si­yon ye­te­ne­ği­ni a­zal­tıp, u­yu­şuk­luk,dik­kat ref­leks kay­bı ve uy­ku o­luş­tu­ra­ca­ğın­dan a­ra­ba kul­la­nan­lar,yük­sek ve teh­li­ke­li yer­ler­de ve dik­kat ge­rek­ti­ren a­let­ler­le ça­lı­şan­la­rave­ril­me­me­li­dir. Sant­ral si­nir sis­te­mi­ni dep­re­se e­den al­kol, hip­no­tikve tran­ki­li­zan i­laç­lar­la be­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­da dep­res­yon et­ki­si­ninşid­det­le­ne­ce­ği u­nu­tul­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de fe­tü­sü, em­zi­ren an­ne­ler­de lak­tas­yo­nuet­ki­le­ye­bi­le­ce­ği göz ö­nün­de tu­tu­la­rak, böy­le ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­sın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Baş­lı­ca u­yu­şuk­luk,a­ğız-bu­run ve bo­ğaz ku­ru­lu­ğu gö­rü­le­bi­lir. Ay­rı­ca ba­zan de­ri dö­kün­tü­le­ri,ı­şı­ğa kar­şı du­yar­lık, bu­la­nık gör­me, iş­tah­sız­lık, hi­po­tan­si­yon,id­rar re­tan­si­yo­nu, baş ağ­rı­sı, pal­pi­tas­yon gö­rü­le­bi­lir. Ö­zel­lik­leço­cuk­lar­da yük­sek doz­lar­da ve­ril­di­ğin­de uy­ku­suz­luk, hu­zur­suz­luk,bu­lan­tı gö­rü­le­bi­lir. Bu yan et­ki­ler i­la­cın kul­la­nı­mı­na son ve­ril­di­ğin­deor­ta­dan kal­kar.

Etkileş.:MA­O in­hi­bi­tö­rü,sant­ral si­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rı, al­kol, tran­ki­li­zan ve nar­ko­tika­nal­je­zik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz e­riş­kin­ler­de her 2-3 sa­at­te bir 1-2 öl­çekve ço­cuk­lar­da 1-5 yaş a­ra­sın­da o­lan­lar­da her 3-4 sa­at­te bir ½ öl­çekve 6-12 yaş a­ra­sın­da o­lan­lar­da her 3-4 sa­at­te bir 1 öl­çek­tir.

Fenidin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki