TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fe­ni­lef­rin Dam­la   Sa­no­vel

Fe­ni­lef­ri­n HCI

Ambalaj: %10x5 mL’lik dam­la­lık­lışişe.

End.:Va­zo­konst­rik­törde­kon­jes­tan ve mid­ri­ya­tik ola­rak şu en­di­kas­yon­lar­da kul­la­nı­lır:Üve­it­ler­de pos­te­ri­or si­ne­şi olu­şu­mu­nu ön­le­mek ve­ya ge­cik­tir­mekama­cıy­la, of­tal­mik cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­den ön­ce ve­ya pos­to­pe­ra­tifdö­nem­ler­de, sik­lop­le­ji ol­mak­sı­zın ref­rak­si­yon­da; fun­dos­ko­pi­ler­de,diğ­er teş­his amaç­lı gi­ri­şim­ler­de mid­ri­ya­tik ola­rak.

Kontr.E.: Fe­ni­lef­rin HCl’nin of­tal­mik so­lüs­yon­la­rı ana­to­mikola­rak ön ka­ma­ra açı­sı­nın dar ol­du­ğu ol­gu­lar­da ve­ya dar açı­lı glo­komol­gu­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Ay­rı­ca fe­ni­lef­rin dü­şük do­ğum ağır­lık­lıbe­bek­ler­de ve­ya cid­di ate­rosk­le­ro­tik kar­di­yo­vas­kü­ler/se­reb­ro­vas­kü­lerhas­ta­lık­la­rı olan ol­gu­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Fe­ni­lef­rin HCl kor­ne­alepi­tel­yal ba­ri­ye­rin bo­zul­muş ol­du­ğu int­ra­okü­ler ope­ra­tif gi­ri­şim­ler­dede uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Fe­ni­lef­ri­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bi­li­nenol­gu­lar­da da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Diğe­r bü­tün ad­re­ner­jik ilaç­lar için ol­du­ğu gi­bife­ni­lef­rin, MAO in­hi­bi­tör­le­ri ile bir­lik­te ve/ve­ya MAO in­hi­bi­tör­le­ri­ninuy­gu­lan­ma­sın­dan son­ra­ki 3 haf­ta için­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Yaş­lıol­gu­lar­da, fe­ni­lef­rin HCl te­da­vi­sin­den 1 gün son­ra re­bo­und mi­yo­zi­sene­den ola­bi­lir. Lak­ri­mal ke­se her dam­lat­ma­dan son­ra 2-3 da­ki­ka sü­rey­leba­sı­lı tu­tu­la­rak sis­te­mik emi­lim en az dü­ze­ye in­di­ril­me­li­dir.Kalp has­ta­lı­ğı bi­li­nen yaş­lı ol­gu­lar­da uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da kan ba­sın­cımo­ni­to­ri­ze edil­me­li­dir. Ge­be ka­dın­la­ra an­cak açık bir bi­çim­de ge­rek­li­li­ğisap­tan­mış ol­gu­lar­da uy­gu­lan­ma­lı­dır. Sü­te ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­di­ğin­den,em­zi­ren­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Dü­şük do­ğum ağır­lık­lı pre­ma­tü­re ye­ni­do­ğan­lar­da,be­bek­ler­de ve idi­opa­tik or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yo­nu olan yaş­lı ol­gu­lar­dabe­lir­gin kan ba­sın­cı ar­tı­şı bil­di­ril­miş­tir. Olu­şa­bi­le­cek kar­di­yo­vas­kü­leryan et­ki­ler ge­nel­lik­le yaş­lı ol­gu­lar­da or­ta­ya çık­mak­ta ve kan ba­sın­cın­dabe­lir­gin ar­tış, sen­kop, mi­yo­kard en­fark­tü­sü, ta­şi­kar­di, arit­mi vefa­tal so­nuç­la­nan su­ba­rak­no­id ka­na­ma ola­rak bil­di­ril­mek­te­dir.

Doz Önerisi: Kı­sa mid­ri­yaz is­te­nen du­rum­lar­da 1-2 dam­la dam­la­tı­lır,5 da­ki­ka son­ra tek­rar­la­nır ve 20-30 da­ki­ka son­ra göz mu­a­ye­ne­si ya­pı­lır.Ka­ta­raktope­ras­yo­nun­dan 1.5 sa­at ve ½ sa­at ön­ce 2’şer dam­la dam­la­tı­lır.

Fenilefrin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki