TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fe­nis­til Dra­jeNo­var­tisCH

Di­met­in­de­n ma­le­at

Ambalaj: 1 mgx20 dra­je­.

Fe­nis­til Şu­rup

Di­met­in­de­n ma­le­at

Ambalaj: 10 mg/100 mL’lik ambalaj.

End.:Ür­ti­ker,sa­man nez­le­si, ato­pik ri­nit gi­bi üst so­lu­num yo­lu­nun aler­jik du­rum­la­rı,ilaç ve be­sin aler­ji­le­ri, ko­les­ta­zi­se bağ­lı ka­şın­tı­lar dı­şın­da çe­şit­line­den­le­re bağ­lı ka­şın­tı­lar, su çi­çe­ği gi­bi dö­kün­tü­lü de­ri has­ta­lık­la­rın­da­kika­şın­tı­lar ve bö­cek sok­ma­la­rın­da en­di­ke­dir. Ek­ze­ma ve aler­jik ori­jin­lidi­ğer ka­şın­tı­lı der­ma­toz­lar­da yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Di­me­tin­de­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­me­tin­den men­tal uya­nık­lı­ğı azal­ta­bi­lir. Has­ta­lar,ara­ba kul­la­nır­ken ve­ya dik­kat ge­rek­ti­ren di­ğer iş­le­ri ya­par­kendik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­rıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de an­cak zo­run­luol­du­ğun­da ve bek­le­nen ya­rar­la­rı po­tan­si­yel za­rar­la­rın­dan da­haönem­liy­se kul­la­nıl­ma­lı­dır. Di­me­tin­de­nin em­zi­ren an­ne­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ma­sıöne­ri­lir.

Yan E.:Uyu­şuk­luk,ba­zan bu­lan­tı da­hil gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık, ağız ve­ya bo­ğazku­ru­lu­ğu, baş dön­me­si, he­ye­can­lan­ma, baş ağ­rı­sı, ödem, de­ri­de dö­kün­tü­ler,kas spaz­mı ve so­lu­num bo­zuk­luk­la­rı görülebilir.

Etkileş.:Tran­ki­li­zan­larve­ya al­kol gi­bi SSS dep­re­san­la­rı­nın se­da­tif et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Al­kol­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da ref­leks­ler­de çok be­lir­gin ya­vaş­la­magö­rü­le­bi­lir. MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le bir­lik­te uy­gu­lan­ma­sı an­ti­his­ta­mi­nik­le­rinan­ti­mus­ka­ri­nik ve SSS dep­re­san et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir, bir­lik­tekul­la­nıl­ma­la­rı öne­ril­mez. Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar ve an­ti­ko­li­ner­jikilaç­lar an­ti­his­ta­mi­nik­ler­le adi­tif an­ti­mus­ka­ri­nik et­ki­leş­megös­te­rir­ler ve bu ne­den­le glo­kom ve­ya üri­ner re­tan­si­yo­nun şid­det­len­meris­ki­ni ar­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: Fenistil Draje: Ye­tiş­kin­ler­de doz gün­lük or­ta­la­ma3 kez 1-2 dra­je­dir. Uyu­şuk­lu­ğa eği­lim gös­te­ren has­ta­la­ra yat­ma­danön­ce 2 dra­je ve kah­val­tı­da 1 dra­je al­ma­sı öne­ri­lir. Fenistil Şurup: Ye­tiş­kin­ler­de ve 12 ya­şın­dan bü­yük­ler­de gün­de 3kez 2-4 öl­çek. Uyu­şuk­lu­ğa eği­lim gös­te­ren has­ta­la­ra yat­ma­dan ön­ce4 öl­çek ve kah­val­tı­da 2 öl­çek şu­rup al­ma­sı öne­ri­lir. Ço­cuk­lar­daolağan gün­lük doz 0.1 mg/kg’dir. 1 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.1-3 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 3 kez 1-1.5 öl­çek; 3-12 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ragün­de 3 kez 1.5-2 öl­çek şu­rup ve­ri­lir.

Fe­nis­til Jel

Di­met­in­de­n ma­le­at

Ambalaj: 1 mg/gx30 g’lik tüp­.

End.:Der­ma­toz­la­rabağ­lı ka­şın­tı­lar, ür­ti­ker, bö­cek ısır­ma­la­rı, gü­neş ya­nık­la­rı veyü­zey­sel ha­fif ya­nık­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Di­me­tin­den ma­le­ata kar­şı aşı­rıdu­yar­lı­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­me­tin­de­nin uy­gu­lan­dı­ğıalan­lar uzun sü­re gü­ne­şe ma­ruz bı­rak­ıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­de 2-4 kez uy­gu­la­nır. Çok şid­det­li ka­şın­tı­lar­dave­ya yay­gın lez­yon­lar­da Fe­nis­til Jel ile lo­kal te­da­vi, Fe­nis­til Dra­je ve­ya Fe­nis­til Şu­rup ile des­tek­len­me­li­dir.

Fenistil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki