TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ferp­lex Oral So­lüs­yon     Abdiİbrahim

De­mir pro­te­in sük­si­ni­lat

Ambalaj: 40 mg/15 mLx10 fla­kon.

End.:Ye­ter­sizbes­len­me, ma­lab­sorp­si­yon, ge­be­lik ve kan ka­yıp­la­rın­dan kay­nak­la­nande­mir ek­sik­li­ği ane­mi­le­rin­de ko­ru­yu­cu ve te­da­vi edi­ci ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:He­mok­ro­ma­to­sis,he­mo­si­de­ro­sis ve de­mir ek­sik­li­ği­ne bağ­lı ol­ma­yan di­ğer ane­mik ko­şul­lar­da(örn. ta­le­se­mi gi­bi) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Al­ko­lizm, he­pa­tit, ak­tif en­fek­si­yöz du­rum­lar,en­te­rit, ko­lit, di­ver­ti­kü­lit ve ül­se­ra­tif ko­lit gi­bi in­tes­ti­nalsis­te­min enf­la­ma­tu­var du­rum­la­rı, pank­re­atit ve pep­tik ül­ser gi­bidu­rum­lar­da kul­la­nım dik­kat­le de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ab­sor­beol­ma­yan de­mir ne­de­niy­le dış­kı­nın si­yah renk ala­bi­le­ce­ği has­ta­yabil­di­ril­me­li­dir. Kons­ti­pas­yon ve di­ya­re gö­rü­le­bi­lir. Yük­sek doz­lar­dade­mir sül­fid olu­şu­mu­na bağ­lı ola­rak id­rar ren­gi ko­yu­la­şa­bi­lir. Na­di­renka­rın ve mi­de ağ­rı­sı, kramp gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Uzun sü­reüç de­ğer­li de­mir­le bir­lik­te al­kol kul­la­nı­mı tok­si­si­te do­ğu­ra­bi­lir.Kar­bo­nat ve­ya mag­nez­yum tri­si­li­kat içe­ren an­ta­sit­ler; kah­ve, yu­mur­ta;bi­kar­bo­nat, kar­bo­nat, ok­sa­lat ve­ya fos­fat içe­ren gı­da ve ilaç­lar­la,tan­nik asit içer­di­ğin­den do­la­yı çay ve di­yet­sel lif içe­ren yi­ye­cek­ler­leab­sorp­si­yo­nu aza­la­bi­lir. De­mir sup­le­man­tas­yo­nu­na yu­ka­rı­da sö­züedi­len gı­da ve ilaç­lar­dan 1 sa­at ön­ce ve­ya 2 sa­at son­ra de­vam edil­me­sige­rek­mek­te­dir. De­mir, pe­ni­sil­la­mi­nin et­ki­si­ni azal­tır, iki ila­cınkul­la­nı­mı ara­sın­da 2 sa­at­lik bir in­ter­val bu­lun­du­rul­ma­lı ve­ya de­miralı­mı­na kı­sa in­ter­val­ler­le de­vam edil­me­li­dir. Tet­ra­sik­lin­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da her iki ila­cın da ab­sorp­si­yo­nu ve so­nuç­tate­ra­pö­tik et­ki­si aza­lır. E vi­ta­mi­ni, de­mir ek­sik­li­ği ane­mi­siolan has­ta­lar­da he­mo­li­tik ya­nı­tın ge­cik­me­si­ne ne­den ola­bi­lir;yük­sek doz­lar­da de­mir, vü­cu­dun E vi­ta­mi­ni ge­rek­si­ni­mi­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­le­re 1 ya da 2 fla­kon, iki eşit do­za bö­lü­ne­rekve ter­ci­hen ye­mek­ler­den ön­ce ve­ri­lir.

Ferplex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki