TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ferro-Sa­nol D­ra­je   Ade­ka

Fer­rog­li­sin sül­fat

Ambalaj: 225 mgx50 ve 500 dra­je­.

Ferro-Sa­nol Dam­la

Fer­rog­li­sin­sül­fat

Ambalaj: 170 mg/mLx30 mL’lik dam­la­lık­lışişe.

Ferro-Sa­nol Du­o­de­nal Kap­sül   

Fer­rog­li­sin sül­fat

Ambalaj: 567.7 mgx20 kapsül.

End.:­Giz­li veaçık-be­lir­gin de­mir ek­sik­li­ği ane­mi­le­rin­de; ge­li­şim bo­zuk­luk­la­rın­da;has­ta­lık son­ra­sı ve ame­li­yat son­ra­sı za­yıf­lık­ta; ge­be­lik ve lo­hu­sa­lık­ta,özel­lik­le mul­ti­pa­ra­da; ağır menst­rü­al kan kay­bı olan ka­dın­lar­da; ane­mi­ninön­len­me­si ama­cıy­la pa­ra­zi­tik en­fek­si­yon ve­ya be­sin­sel de­mir ek­sik­li­ğidu­rum­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:He­mo­si­de­ro­sis­te,he­mok­ro­ma­to­sis­te, şid­det­li rej­yo­nel en­te­ri­tis­te, ül­se­ra­tif ko­li­tis­te;de­mi­rin oral yol­la alın­ma­sın­da to­le­re ol­ma ye­te­ne­ği bu­lun­ma­yandu­rum­lar­da, he­mo­li­tik ane­mi­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Oral yol­la kul­la­nı­lan de­mir bi­le­şik­le­rilo­kal tah­riş edi­ci et­ki­le­ri ne­de­niy­le ül­se­ri kö­tü­leş­ti­rir. Bu ne­den­le,ül­ser­de ağız­dan de­mir bi­le­şik­le­ri alın­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır.

Yan E.:Ka­bız­lık,is­hal, gast­rik ağ­rı ola­bi­lir. İla­cı ye­mek ara­la­rın­da al­mak ye­ri­ne,ye­mek­ler­den he­men son­ra al­mak bu yan et­ki­le­ri azal­ta­bi­lir ya dauzak­laş­tı­ra­bi­lir. Fer­ro de­mi­ri fe­çe­si si­ya­ha bo­yar.

Etkileş.:An­ta­sitmad­de­ler­le ve tet­ra­sik­lin gi­bi ilaç­lar­la, süt ve­ya çay gi­bi içe­cek­ler­lebir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır. Eğer alı­na­cak­lar­sa, de­mi­rin ab­sorp­si­yo­nu­naet­ki et­me­me­le­ri için bir sü­re geç­tik­ten son­ra alın­ma­sı öne­ri­lir.

Doz Önerisi:Ferro-Sanol Draje: Baş­lan­gıç­ta ye­mek­ler­le bir­lik­teve­ya ye­mek­ler­den he­men son­ra gün­de 4-6x1 dra­je ve da­ha son­ra gün­de1-2x1 dra­je uy­gu­la­nır. Doz Önerisi:Ferro-Sanol Damla: Ye­tiş­kin­ler­de ile­ri de­mir yet­mez­li­ğiane­mi­le­rin­de, 1 ile 2 haf­ta sü­rey­le gün­de 2-3 kez yak­la­şık 40 dam­la(1.5 mL) alı­nır. Bu doz da­ha son­ra ge­nel­lik­le gün­de 2 ile 3 kez yak­la­şık30’ar dam­la in­di­ri­lir. Ço­cuk­lar­da, yaş­la­rı­na gö­re gün­de 5 ile 30dam­la, ön­ce­lik­le ma­ma ve­ya ye­mek­le­ri­ne ka­rış­tı­rı­la­rak ve­ri­lir.Doz Önerisi:Ferro-Sanol Kapsül: Gün­lük doz 1 kap­sül, ağır ane­mi­ler­desa­bah 1, ak­şam 1 kap­sül ve 6 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­da 1 kap­sül­dür.

Ferro-Sa­nol B Şu­rup

Fer­ro gli­sin sül­fat112.50 mg, B2 vi­ta­mi­ni (ri­bof­la­vin-5-fos­fat sod­yum) 0.43 mg,B1 vi­ta­mi­ni 0.32 mg, B6 vi­ta­mi­ni 0.63 mg.

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

End.:De­miryet­mez­li­ği ve diğ­er hi­pok­ro­mik ane­mi­ler­de kul­la­nı­lır. Ge­li­şim bo­zuk­lu­ğu,yor­gun­luk, bit­kin­lik, güç­süz­lük, ne­ka­hat, ge­be­lik, lo­hu­sa­lık, mul­ti­pa­ra,mens­tru­al kan kay­bı, de­mir ve vi­ta­min ek­sik­li­ği­ne bağ­lı bit­kin­lik­ler,okul ve ilk­ba­har yor­gun­luk­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Re­jyo­nalen­te­ri­tis, ül­se­ra­tif ko­lit ve de­mi­rin to­le­re ol­ma ye­te­ne­ği bu­lun­ma­yandu­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Aşı­rı doz­dan özel­lik­le ço­cuk­lar­da ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Işık­tan ko­run­ma­lı­dır.

Yan E.:Dış­kı­yısi­ya­ha bo­ya­ya­bi­le­ce­ği has­ta­ya bil­di­ril­me­li ve giz­li gast­ro­in­tes­ti­nalka­na­ma­la­ra kar­şı dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Etkileş.:An­ta­sit,süt ve süt ürün­le­ri, çay, yu­mur­ta, tet­ra­sik­lin, fos­fat­lar ve kal­si­yumtuz­la­rıy­la ay­nı an­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de tok ka­rı­na gün­de 3x2 öl­çek, 2-5 yaşara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 1-2 öl­çek, 5-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de2-3 öl­çek ve be­bek­ler­de ½-1 öl­çek kul­la­nı­lır.

FerroSanol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki