TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  02 Temmuz 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flexo IM Am­pul    Berksam

Et­o­fe­na­mat

Ambalaj: 1 g/2 mLx1 am­pul.

Eşdeğeri:DolineIM Ampul: 1 g/2 mLx1 ampul (TriPharma); Rheumon IM Ampul: 1 g/2mLx1 am­pul (Bayer).

End.:Kas-is­ke­letsis­te­mi­nin ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­rın­da, ör­ne­ğin kro­nik ro­ma­to­idart­rit, an­ki­lo­zan spon­di­lit; kas ro­ma­tiz­ma­sı; ağ­rı­lı omuz tu­tul­ma­sı,lum­ba­go, si­ya­tik; ten­do­si­no­vit, bur­sit; omur­ga ve ek­lem­le­rin me­ka­nikve de­je­ne­ra­tif ha­ra­bi­ye­ti­ne bağ­lı olu­şan il­ti­ha­bi has­ta­lık­lar;künt ya­ra­lan­ma­lar: Ezil­me, bur­kul­ma, in­cin­me; post-ope­ra­tif ödem ve­yail­ti­hap­lar gi­bi akut şid­det­li ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Al­ler­jikre­ak­si­yon­la­ra kar­şı eği­lim, özel­lik­le eto­fe­na­ma­ta ve di­ğer nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var­la­ra kar­şı aşı­rı du­yar­lık. He­ma­to­po­etik bo­zuk­luk­lar.As­tım, kro­nik obst­rük­tif so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı, sa­man nez­le­sive­ya kro­nik bu­run mu­ko­za­sı öde­mi. An­ti­ko­agü­lan­lar ve­ya trom­bo­sitag­re­gas­yon in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi gö­ren ve­ya pıh­tı­laş­ma bo­zuk­lu­ğuolan has­ta­lar. Sı­nır­lı ka­ra­ci­ğer, böb­rek ve­ya kalp fonk­si­yon­la­rı.Gast­rik ve­ya du­ode­nal ül­ser ve­ya bu­nun­la il­gi­li öz­geç­miş.

Uyar.: Nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar ute­ruskont­rak­si­yon­la­rı­nın in­hi­bis­yo­nu­na ve ka­na­ma eği­li­mi­nin art­ma­sı­nayol aça­bi­le­ce­ğin­den, eto­fe­na­mat ge­be­lik sü­re­sin­ce, ay­rı­ca lak­tas­yon­da,be­bek­ler­de ve kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eto­fe­na­mat te­da­vi­si, araç ve ma­ki­nekul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni azal­ta­cak öl­çü­de re­ak­si­yon hı­zı­nı et­ki­le­ye­bi­lir.Bu et­ki özel­lik­le, bir­lik­te al­kol alın­dı­ğın­da be­lir­gin­le­şir.

Yan E.:En­der ola­rakbaş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, yor­gun­luk, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, de­ri­de dö­kün­tüve al­ler­jik ödem­ler, do­ku­da su top­lan­ma­sı, gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık­lar(ör­ne­ğin epi­gast­rik ya­kın­ma­lar, sin­di­rim bo­zuk­luk­la­rı, bu­lan­tıve­ya kus­ma), mik­si­yon sı­ra­sın­da ağ­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Çe­şit­li di­üre­tik­le­rin (ör­n.fu­ro­se­mid, tiyazit) ve an­ti­hi­per­tan­sif (ör­n. b-blo­ker­ler) ilaç­la­rı­n et­ki­sieto­fe­na­mat ile aza­la­bi­lir. Pro­be­ne­sid ve sül­fin­pi­ra­zon gi­bi üri­ko­zü­rikilaç­lar ile bir­lik­te kul­la­nı­mı eto­fe­na­ma­tın re­nal atı­lı­mı­nı ya­vaş­la­ta­bi­lir.Kor­­ti­­kos­te­ro­id­le­rin,di­ğer nons­te­ro­idal an­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­la­rın ve­ya al­ko­lün ay­nı an­daalın­ma­sı gast­ro­in­tes­ti­nal yan et­ki­le­rin in­si­dan­sın­da ar­tı­şa ne­denola­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 1 am­pul kas içi­ne ya­pı­lır.

Fle­xo Jel

Eto­fe­na­mat

Ambalaj: 50 mg/gx40 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:DolineJel: 50 mg/gx40 g’lik tüp (Tripharma);Rheumon Gel Jel: 50mg/gx40 g (Ba­yer).

End.:Muskülerromatizma, donmuş omuz (omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kassertliği, lumbago, siyatalji, te­nosinovit, bursit, omurga ve­ya eklemlerde,aşırı zorlanma­ya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz,osteoartrit) gibi kas-iskelet sistemine ait yumuşak doku romatizmalhastalıkları; ezilmeler, burkulmalar, zorlanmalar gibi (örneğin sporyaralanmaları) konfüzyonlarda endike­dir.

Kontr.E.:Flu­fe­na­mikasit ve di­ğer non­s­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var­la­ra karşı aşı­rı du­yar­lı­kdurumunda, gebelikte ve çocuklarda kullanıl­ma­malı­dır.

Uyar.: Hasarlı veya ekzematöz enflamasyon gösteren cilt üzerine,mukoz membranlara veya göze uygulanmamalıdır.

Yan E.:Enderolgularda ciltte kızarıklık ve çok ender olgularda şiddetli ka­şın­tı, kıza­rıklık,eritem, şişme, vezikül gibi alerjik cilt reaksiyonları görü­le­bilir.

Doz Önerisi: Gün­de 3-4 kez ağ­rı­lı böl­ge­ye, böl­ge­nin bü­yük­lü­ğü­negö­re 5-10 cm uzun­lu­ğun­da­ki jel, ma­saj ya­pı­la­rak uy­gu­la­nır. Ağ­rı­lıböl­ge ban­daj­lı ise, jel ban­da­jın çev­re­sin­de­ki açık de­ri böl­ge­si­nesü­rü­lür.

Flexo adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki