TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flix­oti­de İn­ha­ler    GSK

F­lu­ti­ka­zo­n pro­pi­o­na­t

Ambalaj: 25 µg/dozx60 doz:: 50 µg/dozx60 doz :: 125µg/dozx60 doz­luk ambalaj.

Eşdeğeri:Brethalİnhaler: 50 µg/dozx60 doz, 125µg/dozx60 doz (Fako).

Flix­oti­de Dis­kus

F­lu­ti­ka­zo­n pro­pi­o­na­t

Ambalaj: 50 µgx28 bi­lis­ter­lik dis­kus : 100 µgx28 bi­lis­ter­lik dis­kus : 250 µgx28 bi­lis­ter­lik dis­kus.

End.:Da­ha ön­ceyal­nı­zca bron­ko­di­la­tör­ler­le ve­ya baş­ka pro­fi­lak­tik ajan­lar­la te­da­vigör­müş has­ta­lar­da as­tı­mın alev­len­me­le­ri­ni ve semp­tom­la­rı­nı azal­tır.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lıki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Akut atak­lar için değil, uzun sü­re­li te­da­vi için kul­la­nı­lır.Ak­tif ve­ya pa­sif pul­mo­ner tü­ber­kü­lo­zu olan has­ta­lar­da dik­kat­likul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nı­mı, an­ne­ye sağ­la­ya­cağıya­rar, fe­tüs üze­ri­ne ola­sı et­ki­sin­den bü­yük ise dü­şü­nül­me­li­dir.Far­ma­ko­ki­ne­tik özel­lik­le­ri sü­te geç­me­si­nin ola­sı ol­ma­dığı­nı gös­ter­mek­te­dir.

Yan E.:Ağız veboğaz­da kan­di­di­ya­zis gö­rü­le­bi­lir. Böy­le has­ta­lar, in­ha­ler kul­lan­dık­tan son­ra ağız­la­rı­nısuy­la çal­ka­la­ma­lı­dır. Ba­zı has­ta­lar­da ses kı­sık­lığı ve boğaz tah­ri­şigö­rü­le­bi­lir. Do­zun ar­dın­dan hı­rıl­tı­da­ki ani ar­tış ile pa­ra­dok­salbron­kos­pazm gö­rü­le­bi­lir. Böy­le bir du­rum­da bek­lo­me­ta­zon he­men ke­sil­me­live al­ter­na­tif te­da­vi­ye ge­çil­me­li­dir.

Etkileş.: Her­han­gi bir ilaç­la et­ki­leş­mebil­di­ril­me­miş­tir.

Doz Önerisi: Doz bi­rey­sel ya­nı­ta gö­re ayar­lan­ır. Ye­tiş­kin­lerve 16 ya­­şın üs­tün­de­ki ço­cuk­lar­da ha­fif as­tım­da gün­de 2 kez 100-250µg; or­ta as­tım­da gün­de 2 kez 250-500 µg; şid­det­li as­tım­da gün­de 2 kez500-1000 µg uy­gu­la­nır. Semp­tom­lar kont­rol al­tı­na alı­nın­ca doz azal­tı­lır.4 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da gün­de 2 kez 50-100 µg uy­gu­la­nır. Anikö­tü­leş­me­ler teh­li­ke­li olup doz ar­tı­rı­mı­nı ge­rek­ti­rir.

Flixotide adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki