TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flu­o­rou­ra­cil Bi­osyn En­jek­tabl So­lüs­yonOr­na

F­lo­ro­u­ra­sil

Ambalaj: 250 mg/5 mLx10 am­pul ::500 mg/10 mLx1 am­pul :: 1 g/20 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: 5-Fluorouracil Ebewe Flakon: 500 mg/10 mLx1 fla­kon, 1 g/20 mLx1flakon (Liba); 5-FuInj. Flakon: 250 mg/5 mLx10 fla­kon (Koçsel).

End.:Özel­lik­lerek­tum, ko­lon ve gö­ğüs­te ma­lign tü­mör­ler ol­mak üze­re mi­de, pank­re­as,ka­ra­ci­ğer (pri­mer tü­mör­ler), ra­him (özel­lik­le ser­viks), yu­mur­ta­lıkve me­sa­ne­de­ki ma­lign tü­mör­le­rin pal­ya­tif te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bes­len­medu­ru­mu iyi ol­ma­yan, ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu ve cid­di en­fek­si­yo­nuolan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Fl­oro­ura­si­le kar­şı du­yar­lı ol­du­ğubilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­da­vi, aşa­ğı­da­ki be­lir­ti­lerve­ya semp­tom­lar­dan her­han­gi bi­ri or­ta­ya çı­kar­sa, he­men dur­du­rul­ma­lı­dır.Sto­ma­tit, mu­ko­sit, cid­di di­ya­re ve­ya kus­ma, gast­ro­in­tes­ti­nal ül­ser­lerve­ya ka­na­ma, lö­ko­sit sa­yı­sı­nın 3000/ml’nin, trom­­bo­sit sa­yı­sı­nın 8000 mL’nin al­tın­da ol­ma­sı;atak­si, tit­re­me da­hil mer­ke­zi ve pe­ri­fe­ral si­nir sis­te­mi tok­si­si­te­si;kar­di­yak tok­si­si­te­si. Ge­be­lik sü­re­sin­ce ta­ma­men kont­ren­di­ke­dir.Floro­ura­si­lin an­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, fl­oro­ura­silte­da­vi­si uy­gu­la­nan ka­dın­lar em­zir­me­me­li­dir.

Yan E.:Ano­rek­si,mi­de bu­lan­tı­sı, sto­ma­tit, mu­ko­sit, kus­ma, di­ya­re, ka­na­ma, alo­pe­si,cilt dö­kün­tü­sü, der­ma­tit, ayak ve ayak ta­ba­nın­da eri­tem, hi­per­pig­men­tas­yon,fo­to­sen­si­ti­vi­te, ür­ti­ker, atak­si, di­sart­ri, nis­tag­mus, uyum bo­zuk­lu­ğu,kon­füz­yon, öfo­ri, op­tik nev­rit, nöt­ro­pe­niy­le bir­lik­te lö­ko­pe­ni,trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi, he­mo­li­tik ane­mi, ag­ra­nü­lo­si­toz, pan­si­to­pe­ni,lak­ri­mal ka­nal ste­no­zu­nun ilk be­lir­ti­si ola­rak göz­ya­şı sal­gı­sı­nınart­ma­sı, bron­kos­pazm, ana­fi­lak­tik şok görülebilir.

Etkileş.: Floro­ura­sil ve di­ğer an­ti­kan­ser ajan­la­rın (örn.in­ter­fe­ron a-2a, sik­lo­fos­fa­mid,vink­ris­tin, me­tot­rek­sat, cisp­la­tin, ad­ri­ami­sin) ve­ya lö­ko­ve­ri­ninbir­lik­te uy­gu­lan­ma­sıy­la et­kin­li­ği­nin kuv­vet­len­me­si ve/ve­ya tok­si­si­tegi­bi ilaç et­ki­le­şim­le­ri­nin gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Fl­oro­ura­silile mi­to­mi­si­nin uzun sü­re bir­lik­te kul­la­nı­mı so­nu­cun­da he­mo­li­tik-üre­mikbir send­ro­mun or­ta­ya çık­tı­ğı bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Doz has­ta­nın ge­rek­si­ni­mi­ne gö­re ayar­la­nır. Dü­şük Doz Uy­gu­la­ma: Dü­şük doz ke­mo­te­ra­pi­de, vü­cutağır­lı­ğı kg ba­şı­na 2 mg gün­lük doz ge­çil­me­me­li­dir. Yük­sek Doz An­ti­ne­op­las­tikTe­da­vi­si: Do­zaj,has­ta­nın ge­nel du­ru­mu ve he­mog­ra­mı göz önü­ne alı­na­rak kar­şı­lık ge­lenre­jim­le­re da­ya­nır. Baş­lan­gıç te­da­vi­sin­de stan­dart ola­rak vü­cut yü­ze­yim2 ba­şı­na 400-600 mg ka­dar uy­gu­la­nır.

Fluorouracil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki