TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

For­tum Fla­kon IM/IV, IV   GSK

Sef­ta­zi­di­m pen­ta­hid­rat

Ambalaj: 0.5 g IM/IVx1 fla­kon ve 5mL’lik eri­ti­ci am­pul :: 1 gIM/IVx1 fla­kon ve 10 mL’lik eri­ti­ci am­pul:: 2 g IVx1 fla­kon ve 10 mL’lik eri­ti­ci ampul.

Eşdeğeri:İesetumFlakon: 0.5 g IM/IVx1 fla­kon, 1 gIM/IVx1 fla­kon, 2 g IVx1 fla­kon (İ.E.Ulagay).

End.:Sep­ti­se­mi,bak­te­ri­ye­mi, pe­ri­to­nit, me­ne­jit ol­gu­la­rın­da ba­ğı­şık­lı­ğı bas­tı­rıl­mışhas­ta­la­rın ma­ruz kal­dı­ğı en­fek­si­yon­lar­da ve yo­ğun ba­kım al­tın­da olanhas­ta­lar­da­ki en­fek­si­yon­lar­da (en­fek­te ya­nık­lar gi­bi), pnö­mo­ni,bron­kop­nö­mo­ni, en­fek­te plö­re­zi, am­pi­yem, ak­ci­ğer ab­se­si, en­fek­tebron­şi­yek­ta­zi, bron­şit ve kis­tik fib­ro­zis­li has­ta­lar­da­ki ak­ci­ğeren­fek­si­yon­la­rın­da, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı, ha­bis dış ku­lak il­ti­hap­la­rı,mas­to­idit, si­nü­zit ve di­ğer şid­det­li KBB en­fek­si­yon­la­rı, akut vekro­nik pye­lo­nef­rit, pye­lit, pros­ta­tit, sis­tit, üret­rit, re­nal ab­se,me­sa­ne ve böb­rek taş­la­ryla iliş­ki­li en­fek­si­yon­lar, eri­zi­pel, ap­se­ler,se­lü­lit­ler, en­fek­te ya­nık­lar ve ya­ra­lar, mas­tit, de­ri ül­ser­le­ri,ko­lan­jit, ko­le­sis­tit, saf­ra­ke­se­si am­pi­ye­mi, ka­rın içi ap­se­si, pe­ri­to­nit,di­ver­ti­kü­lit, en­te­ro­ko­lit, do­ğum son­ra­sı ve pel­vi­sin il­ti­ha­bidu­rum­la­r, os­te­it, os­te­om­iye­lit, sep­tik art­rit, en­fek­te bur­sit, he­move pe­ri­to­nal di­aliz ile bir­lik­te olu­şan en­fek­si­yon­lar ve ayak­ta de­vam­lıpe­ri­to­nal di­yaliz, kon­ta­mi­nas­yon ola­sı­lı­ğı olan cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de(pro­fi­lak­tik ola­rak) endikedir..

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rinan­ti­bi­yo­tik­le­ri­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sef­ta­zi­dim ve­ril­me­den ön­ce, has­ta­nın geç­mi­şin­depe­ni­sil­in­ler ve se­fa­los­po­rin­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lık olup ol­ma­dı­ğıdik­kat­le so­ruş­tu­rul­ma­lı, du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı,aler­jik re­ak­si­yon­lar gö­rü­lür­se ilaç he­men ke­sil­me­li­dir. Sef­ta­zi­dimböb­rek yo­luy­la eli­mi­ne edil­di­ğin­den böb­rek fonk­si­yo­nu­nun bo­zuk­lukde­re­ce­si­ne gö­re do­zaj azal­tıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk ay­la­rın­dave kü­çük be­bek­ler­de dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sef­ta­zi­dim an­ne sü­tü­nedü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da ge­çer ve em­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ma­kü­lo­pa­pü­lerve­ya ür­ti­ker­yal dö­kün­tü­ler, ateş, ka­şın­tı ve çok na­dir ola­rak an­ji­yo­ödemve ana­fi­lak­si (bron­kos­pazm ve/ve­ya hi­po­tan­si­yon) di­ya­re, bu­lan­tı,kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, çok na­di­ren ağız­da pa­muk­çuk ve­ya ko­lit, Can­di­di­asis,va­ji­ni­tis, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, pa­res­te­zi ve kö­tü tat gi­bi çe­şit­liyan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Klo­ram­fe­ni­kolin vit­ro ola­rak sef­ta­zi­dim ve di­ğer se­fa­los­po­rin­ler­le an­ta­go­nis­tik­tir.Sef­ta­zi­dim, ami­nog­li­ko­zid an­ti­bi­yo­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir,an­cak ara­la­rın­da far­ma­sö­tik ge­çim­siz­lik ol­du­ğun­dan ay­nı en­jek­töriçin­de ve­ril­me­me­li, ay­nı so­lüs­yon için­de ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Do­zaj, en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne, du­yar­lı­ğı­na,ti­pi­ne, ye­ri­ne ve has­ta­nın ya­şı ve böb­rek fonk­si­yo­nu­na bağ­lı­dır. Ye­tiş­kin­ler: 2 ve­ya 3'e bö­lün­müş doz­lar­da IVve­ya IM en­jek­si­yon şek­lin­de gün­de 1-6 g’dir. Ü­ri­ner sis­tem ve da­haaz şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da: Her 12 sa­at­te bir 500 mg ve­ya 1 g. Ço­ğuen­fek­si­yon­lar: Her 8 sa­at­te 1 g ve­ya her 12 sa­at­te bir 2 g. Ö­zel­lik­leba­ğı­şık­lı­ğı bas­tı­rıl­mış, nöt­ro­pe­ni­li has­ta­lar da­hil çok şid­det­lien­fek­si­yon­lar­da: Her 8 ve­ya 12 sa­at­te 2 g. Psö­do­mo­nal ak­ci­ğer en­fek­si­yon­lufib­ro­kis­tik ye­tiş­kin­ler­de: 3'e bö­lün­müş doz­lar­da 100-150 mg/kg/gün.Nor­mal böb­rek fonk­si­yon­lu ye­tiş­kin­ler­de her­han­gi bir ters et­ki gö­rül­mek­si­zingün­de 9 g kul­la­nıl­mış­tır. Be­bek­ler ve ço­cuk­lar (2 ay­dan bü­yük): 2 ve­ya 3'e bö­lün­müş doz­lar­da30-100 mg/kg/­gün. Ba­ğı­şık­lı­ğı bas­tı­rıl­mış ve­ya fib­ro­kis­tik ço­cuk­lar­da­kien­fek­si­yon­lar­da ve me­nen­jit­li ço­cuk­lar­da 3'e bö­lün­müş doz­lar­dagün­de 150 mg/kg (mak­si­mum 6 g/gün) ve­ri­le­bi­lir. Ye­ni do­ğan­lar (0-2 ay­lık):2'ye bö­lün­müşdoz­lar­da 25-60 mg/kg/gün.

Fortum adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki