TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fos­fo­kal­si­yum G­ra­nül    Mü­nir Şa­hin

Kal­si­yum glu­ko­nat0.6 g, kal­si­yum lak­tat 0.2 g, kal­si­yum fos­fat 0.2 g, D3 vi­ta­mi­ni0.01 g/öl­çek

Ambalaj: 75 g’lik şişe.

End.:Bü­yü­meve ge­liş­me­nin hız­lı ol­du­ğu süt ço­cu­ğu ve ço­cuk­luk ça­ğın­da ke­mik­leş­meve diş çı­kar­ma­nın uy­gun şe­kil­de ge­liş­me­si için ge­rek­li kal­si­yum veD vi­ta­mi­ni ge­rek­si­ni­mi­nin kar­şı­lan­ma­sın­da; ge­be­lik ve em­zir­medö­nem­le­rin­de ar­tan gün­lük kal­si­yum ge­rek­si­ni­mi­nin kar­şı­lan­ma­sın­da;D vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­ne bağ­lı nut­ris­yo­nel ra­şi­tizm­de, ge­ne­tik bo­zuk­lukne­de­niy­le ço­cuk­lar­da gö­rü­len ref­rak­ter ra­şi­tizm­de, ma­lab­sorp­si­yo­nabağ­lı ye­ter­siz­lik­ler­de, hi­po­fos­fa­te­mi ve re­nal tü­bü­ler bo­zuk­luk­lar­labir­lik­te gö­rü­len os­te­oma­la­zi­de, re­nal ve he­pa­tik me­ta­bo­liz­ma­nınbo­zul­ma­sıy­la olu­şan ye­ter­siz­lik­ler­de ve hi­po­pa­ra­ti­ro­idizm­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Yük­sekdoz­da 3 ay­dan faz­la kul­la­nı­lır­sa hi­per­vi­ta­mi­noz söz ko­nu­su­dur. Dvi­ta­mi­ni tok­si­si­te­si be­lir­ti­le­ri gö­rül­dü­ğün­de, ile­ri ko­ro­nerhas­ta­lı­ğı ve­ya yük­sek tan­si­yo­nu olan­lar­da, özel­lik­le ile­ri ar­ter­yosk­le­roz­luyaş­lı­lar­da ve ge­be­li­ğin bi­rin­ci tri­mes­te­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Yük­sek doz­da D vi­ta­mi­ni ve­ril­me­si du­ru­mun­da ke­mik­ler­deaşı­rı kal­si­yum mo­bi­li­zas­yo­nu­na bağ­lı ola­rak hi­per­kal­se­mi mey­da­nage­lir. Hi­per­kal­se­mi­ye bağ­lı ola­rak hal­siz­lik, yor­gun­luk, kus­ma vedi­ya­re olu­şur. Uzun sü­ren hi­per­kal­se­mi­ler­de yu­mu­şak do­ku­lar­dakal­si­yum çö­ker.

Yan E.: Baş ağ­rı­sı, uyu­şuk­luk, hal­siz­lik,bu­lan­tı, kas­lar­da ve ke­mik­ler­de ağ­rı, iş­tah­sız­lık, hi­per­tan­si­yonba­zan da kar­di­yak arit­mi gö­rü­le­bi­lir. Bu du­rum­da hi­per­kal­se­mi tok­si­si­te­sisöz ko­nu­su ola­ca­ğın­dan ilaç he­men ke­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Süt ço­cuk­la­rın­da tok ka­rnı­na gün­de 1 öl­çek, ço­cuk­lar­daağır­lık art­tık­ça mik­tar 2 ve­ya 3 öl­çe­ğe çı­ka­rı­la­bi­lir. Bü­yük­ler­degün­de 3 kez 1-2 öl­çek kul­la­nı­lır. Ge­nel­lik­le ağır tab­lo­lar­da baş­lan­gıç­tagün­de 2 kez 2-3 öl­çek ile baş­la­nan te­da­vi, is­te­nen iyi­leş­me be­lir­ti­le­rior­ta­ya çık­tık­ça gi­de­rek azal­tı­lır ve pro­fi­lak­tik doz ile te­da­vi­yede­vam edi­lir. Tok kar­nı­na, her­han­gi bir sı­vı (süt, su gi­bi) ile çö­zün­dü­rü­le­rekve­ri­lir.

Fosfokalsiyum adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki