TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Frag­min Am­pul     Pfizer

Dal­te­pa­rin sod­yum

Ambalaj: 2.500 IU/mLx4 mLx10 am­pul :10.000IU/1 mLx10 ampul.

Frag­min Tek Doz En­jek­tör

Dal­te­pa­rin sod­yum

Ambalaj: 2.500 IU/0.2 mLx10 adet :5.000IU/0.2 mLx10 adet tek doz en­jek­tör.

End.:Akut ve­yakro­nik böb­rek ye­ter­siz­li­ği ile iliş­ki­li ola­rak, he­mo­di­ya­liz ve he­mo­filt­ras­yonsı­ra­sın­da ekst­ra­kor­po­ral sis­tem­de­ki pıh­tı­laş­ma­nın ön­len­me­sin­de;akut de­rin ven trom­bo­zu ve/ve­ya pul­mo­ner em­bo­li te­da­vi­sin­de; pe­ri-ve pos­to­pe­ra­tif dö­nem­de trom­bo­em­bo­lik komp­li­kas­yon­la­rın ön­len­me­sin­deve uns­tab­il ko­ro­ner da­mar has­ta­lı­ğı­nın (ör­ne­ğin uns­tab­le an­ji­nave Q-dal­ga­sız mi­yo­kard en­fark­tü­sü) te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Dal­te­pa­rin sod­yu­ma kar­şı aşı­rı du­yar­lık, akutgast­ro­in­tes­ti­nal ül­ser ve be­yin ka­na­ma­sı, cid­di ko­agü­las­yon bo­zuk­luk­la­rıile sep­tik en­do­kar­di­tin ya­nı sı­ra, sant­ral si­nir sis­te­mi, göz ve ku­lakile il­gi­li trav­ma­lar ve cer­ra­hi gi­ri­şim­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Dal­te­pa­rinsod­yum var­lı­ğın­da, in vit­ro pıh­tı­laş­ma tes­ti po­zi­tif so­nuç ver­mişolan trom­bo­si­to­pe­ni has­ta­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Akut de­rin ven trom­bo­zu te­da­vi­sial­tın­da­ki has­ta­lar­da uy­gu­la­nan rej­yo­nal anes­te­zi­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Trom­bo­si­to­pe­ni­de, trom­bo­sitbo­zuk­luk­la­rın­da, cid­di böb­rek ve ka­ra­ci­ğer ye­ter­siz­lik­le­rin­de,kont­rol al­tı­na alı­na­ma­yan hi­per­tan­si­yon­da, hi­per­tan­sif ve­ya di­ya­be­tikre­ti­no­pa­ti ile he­pa­rin ve­ya dü­şük mo­le­kül ağır­lık­lı he­pa­rin­le­reaşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde dik­kat­li olun­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.Ay­rı­ca ye­ni ope­ras­yon ge­çir­miş has­ta­lar­da yük­sek doz kul­la­nıl­dı­ğın­dadik­kat­li olun­ma­lı­dır. Her ne ka­dar ge­be­li­ğin gi­di­şin­de, fe­tus veye­ni­do­ğan sağ­lı­ğın­da be­lir­gin za­rar­lı et­ki­si bi­lin­me­mek­tey­sede, ila­cın ya­ra­rı ile ola­sı et­ki­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si öne­ril­mek­te­dir.Dal­te­pa­rin sod­yu­mun pla­sen­ta ba­ri­ye­ri­ni aşıp aş­ma­dı­ğı ve sü­te ge­çipgeç­me­di­ği ko­nu­sun­da ye­ter­li bil­gi yok­tur.

Yan E.: Yük­sek doz­la­rın kul­la­nıl­dı­ğıdu­rum­lar­da ka­na­ma gö­rü­le­bi­lir. En­jek­si­yon ala­nın­da cilt al­tı he­ma­tom­la­rı göz­le­ne­bi­lir.Trom­bo­si­to­pe­ni, cilt nek­ro­zu, al­ler­jik re­ak­si­yon­lar ve ka­na­ma­larna­dir­dir. Tran­sa­mi­naz­lar­da (ASAT, ALAT) haf­if ya da or­ta de­re­ce­dege­çi­ci yük­sel­me­ler gö­rü­le­bi­lir. Bir­kaç ana­fi­lak­si re­ak­si­yo­nugöz­len­miş­tir.

Etkileş.: Ase­til­sa­li­si­lik asit, K vi­ta­mi­nian­ta­go­nist­le­ri ve dekst­ran gi­bi he­mos­ta­zı et­ki­le­yen ilaç­lar­labir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı dal­te­pa­rin sod­yu­mun an­ti­ko­agü­lan et­ki­si­nida­ha da ar­tı­ra­bi­lir. An­ti­his­ta­mi­nik­ler, di­ji­tal gli­ko­zit­ler,tet­ra­sik­lin­ler ve as­kor­bik asit­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da an­ti­ko­agü­lanet­ki aza­lır. Özel­lik­le kont­ren­di­ke ol­du­ğu be­lir­til­me­dik­çe, uns­tab­leko­ro­ner da­mar has­ta­lı­ğı (ör­ne­ğin uns­tab­le an­ji­na ve Q-dal­ga­sız mi­yo­karden­fark­tü­sü) olan has­ta­la­ra dü­şük doz ase­til­sa­li­si­lik asit oral yol­danve­ril­me­li­dir.

Doz Önerisi: Fragmin Ampul: Ka­na­maris­ki ol­ma­yan kro­nik böb­rek ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da, uzun sü­re­li(4 sa­ati aşan) he­mo­di­ya­liz ve he­mo­filt­ras­yon­da, 30-40 IU/kg IV bo­lusşek­lin­de ve­ri­lir. Da­ha son­ra 10-15 IU/kg/sa­at do­zun­da IV en­füz­yonşek­lin­de uy­gu­la­nır. Kı­sa sü­re­li (4 sa­ate ka­dar) he­mo­di­ya­liz ve he­mo­filt­ras­yon­dayu­kar­da­ki do­zaj şe­ma­sı uy­gu­la­na­bi­lir ve­ya tek doz 5.000 IU IV bo­lusşek­lin­de uy­gu­la­nır. Yük­sek ka­na­ma ris­ki ta­şı­yan akut böb­rek ye­ter­siz­li­ğiolan has­ta­lar­da, 5-10 IU/kg IV bo­lus en­jek­si­yon şek­lin­de uy­gu­la­nır.Akut de­rin ven trom­bo­zun­da sü­rek­li IV en­füz­yon şek­lin­de ya da gün­deiki kez SC ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir. SC uy­gu­la­ma­da öne­ri­len baş­lan­gıçdo­zu 12 sa­at aray­la 100 IU/kg’dir. Sü­rek­li IV en­füz­yon­da öne­ri­len baş­lan­gıçdo­zu, 12 sa­at sü­re­sin­ce uy­gu­la­na­cak 100 IU/kg’dir. Fragmin Tek Doz Enjektör: Trom­bo­em­bo­lik komp­li­kas­yon ris­ki bu­lu­nan ge­nelcer­ra­hi gi­ri­şim­le­rin­de, gi­ri­şim­den 1-2 sa­at ön­ce cilt al­tı­na2.500 IU. Has­ta mo­bi­li­ze olun­ca­ya ka­dar, ge­nel­lik­le 5 ile 7 gün ve­yada­ha uzun sü­re, her sa­bah cilt al­tı­na 2.500 IU uy­gu­la­nır. İla­ve riskfak­tör­le­riy­le bir­lik­te ola­bi­len ge­nel cer­ra­hi ve or­to­pe­dik cer­ra­higi­ri­şim­le­rin­de, gi­ri­şim­den ön­ce­ki ak­şam cilt al­tı­na 5.000 IU uy­gu­la­nırve iz­le­yen ak­şam­lar­da te­da­vi 5.000 IU ile sür­dü­rü­lür. Te­da­vi­ye has­tamo­bi­li­ze olun­ca­ya ka­dar, ge­nel­lik­le 5 ile 7 gün ve­ya da­ha uzun sü­rede­vam edi­lir. Al­ter­na­tif ola­rak, ope­ras­yon­dan 1-2 sa­at ön­ce2.500 IU cilt al­tı­na uy­gu­la­nır. Te­da­vi 8-12 sa­at son­ra 2.500 IU ve iz­le­yengün­ler­de her sa­bah 5.000 IU cilt al­tı­na uy­gu­la­ma şek­lin­de sür­dü­rü­lür.

Fragmin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki