TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  31 Mayıs 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fra­xi­pa­ri­ne En­jek­törSanofi-Aventis

Nad­ro­pa­rin kal­si­yum

Ambalaj: 7.500 ICU/ 0.3 mLx 2 tek doz en­jek­tör :10.000ICU/0.4 mL2 tek doz en­jek­tör : 15.000 ICU/0.6 mLx2 adet bi­rim de­re­ce­li en­jek­tör.

End.:Trom­bo­em­bo­likkomp­li­kas­yon­la­rın pro­fi­lak­si­sin­de (özel­lik­le ge­nel ve­ya or­to­pe­dikcer­ra­hi­de), trom­bo­em­bo­lik bo­zuk­luk­la­rın te­da­vi­sin­de ve he­mo­di­ya­lizsı­ra­sın­da pıh­tı oluş­ma­sı­nı ön­le­me­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Nad­ro­pa­ri­neaşı­rı du­yar­lık, geç­miş­te nad­ro­pa­rin ile trom­bo­si­to­pe­ni gö­rül­müş­se,he­mos­taz bo­zuk­luk­la­rı­na bağ­lı ka­na­ma be­lir­ti­si ve­ya ka­na­ma ris­kiar­tı­şın­da (he­pa­ri­nin ne­den ol­ma­dı­ğı dis­se­mi­ne int­ra­vas­kü­ler ko­agü­las­yondı­şın­da), ka­na­ya­bi­le­cek or­ga­nik lez­yon (ak­tif pep­tik ül­ser), he­mo­ra­jikse­reb­ro­vas­kü­ler has­ta­lık­lar ve akut bak­te­ri­yel en­do­kar­dit­te kont­ren­di­ke­dir.Bir­lik­te sa­li­si­lat­la­rın ve­ya nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­la­rınkul­la­nıl­ma­sı ve tik­lo­pi­din kul­la­nı­mı, nad­ro­pa­ri­nin uy­gu­la­nı­mı­nagö­re­ce­li ola­rak kont­ren­di­kas­yon oluş­tu­rur.

Uyar.: Na­di­ren trom­bo­si­to­pe­ni ol­gu­su -ki, ba­zan cid­diol­mak­ta­dır- bil­di­ril­miş­tir. Trom­bo­si­to­pe­ni olu­şur­sa te­da­vi he­men dur­du­rul­ma­lı­dır.Ka­ra­ci­ğer ve­ya böb­rek ye­ter­siz­li­ğin­de, kont­rol al­tı­na alın­ma­mışar­te­ri­yel hi­per­tan­si­yon­da, ge­çi­ril­miş sin­di­rim sis­te­mi ül­ser­le­rin­deve­ya ka­na­ya­bi­le­cek her­han­gi bir or­ga­nik lez­yon var­lı­ğın­da, kor­yo­re­ti­na­nında­mar­sal has­ta­lık­la­rın­da ve be­yin, omu­ri­lik ve­ya göz cer­ra­hi gi­ri­şim­le­rin­denson­ra­ki dö­nem­de nad­ro­pa­rin kal­si­yum uy­gu­la­nır­ken çok dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı öne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.:Açık ve­yagiz­li ka­na­ma, na­di­ren trom­bo­si­to­pe­ni, en­jek­si­yon ye­rin­de ciltnek­ro­zu, en­jek­si­yon ye­rin­de sey­rek ola­rak kü­çük he­ma­tom, te­da­vi­nindur­du­rul­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­cek -cilt­te ve­ya ge­nel- aşı­rı du­yar­lıkre­ak­si­yon­la­rı, tran­sa­mi­naz­lar­da -ge­nel­lik­le ge­çi­ci- ar­tış, semp­to­ma­tikya da hi­per­ka­le­mi ile bir­lik­te, hi­po­nat­re­mi gö­rü­len ve­ya gö­rül­me­yen,te­da­vi ke­sil­di­ğin­de nor­ma­le dö­nen na­dir hi­po­al­dos­te­ro­nizm ol­gu­la­rıbil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Ase­til­sa­li­si­likasit (ve­ya di­ğer sa­li­si­lat­lar) ve­ya nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­varilaç­lar ve­ya tik­lo­pi­din ile bir­lik­te kul­la­nı­mı öne­ril­mez. Oral an­ti­ko­agü­lanmad­de­ler (ar­tan an­ti­ko­agü­lan et­ki), sis­te­mik kor­ti­kos­te­ro­id­ler(glu­ko) ve dekst­ran (pa­ren­te­ral uy­gu­la­ma) kul­la­nı­lan has­ta­lar­danad­ro­pa­rin kal­si­yum ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ge­nel pro­fi­lak­si­de ilk doz ame­li­yat­tan 2-4 sa­atön­ce ve­ril­mek üze­re 7 gün sü­rey­le gün­de 0.3 mL. Or­to­pe­dik cer­ra­hi­debaş­lan­gıç doz­la­rı ame­li­yat­tan 12 sa­at ön­ce ve ame­li­yat bi­ti­min­den12 sa­at son­ra uy­gu­la­nır. Ta­kip eden gün­de tek doz uy­gu­la­ma­sı en az10 gün sü­rer ve vü­cut ağır­lı­ğı­na gö­re dü­zen­le­nir. Te­da­vi ama­cıy­la10 gün sü­rey­le gün­lük doz vü­cut ağır­lı­ğı­na gö­re ayar­la­na­rak gün­de 2kerede uy­gu­la­nır. He­mo­di­ya­liz sı­ra­sın­da has­ta­nın vü­cut ağır­lı­ğı­nagö­re sap­ta­nan doz ge­nel­lik­le tek doz­da uy­gu­la­nır.

Fraxiparine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Sigarayı Bırakma Günü  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki