TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fungan KapsülİE Ulagay

Flukonazol

Ambalaj: 150 mgx2 kapsül.

Eşdeğeri:Can­di­dinKap­sül: 150 mgx2 kap­sül (Top­rak); Flu­canKap­sül: 150 mgx2 kap­sül­ (Pfi­zer); Flu­zo­leKap­sül: 150 mgx2 kapsül (Bi­o­far­ma); Kan­di­zolKap­sül: 150 mgx2 kapsül (No­bel); Zo­laxKap­sül: 150 mgx2 kapsül (Sa­no­vel).

Fungan Kapsül (Vajinal)

Flu­ko­na­zol

Ambalaj: 150 mgx1 kap­sül

Eşdeğeri:Can­di­dinKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Toprak); Flu­canKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Pfi­zer); Flu­zo­leKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Bi­o­far­ma); Kan­di­zolKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (No­bel); Tri­zolKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Ko­çak); Zo­laxKap­sül: 150 mgx1 kap­sül (Sa­no­vel).

End.:Ti­ne­a pe­dis,ti­ne­a kor­po­ris, ti­ne­a kru­ris, ti­ne­a ver­si­ko­lor ve can­di­da en­fek­si­yon­la­rıda­hil ol­mak ü­ze­re der­ma­to­mi­koz­lar ve o­ni­ko­mi­koz­lar ile akut ve­yatek­rar­la­yan va­ji­nal kan­di­di­ya­zis te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Flu­ko­na­zolve­ya bu­na ben­zer azol bi­le­şik­le­ri­ne du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Mul­tipl doz et­ki­le­şim ça­lış­ma­la­rı so­nuç­la­rı­na gö­re gün­de 400 mgve­ya da­ha yük­sek mik­tar­lar­da mul­tipl doz flu­ko­na­zol alan has­ta­lar­daflu­ko­na­zol ile be­ra­ber kul­la­nı­lan ter­fe­na­din kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Flu­ko­na­zol a­lan ö­zel­lik­le a­ğır tıb­bi so­run­la­rıo­lan has­ta­lar­da na­dir o­la­rak, ö­lüm da­hil, cid­di he­pa­tik tok­si­si­tedu­rum­la­rı göz­len­miş­tir. Flu­ko­na­zo­la bağ­lı o­la­bi­le­cek ka­ra­ci­ğerhas­ta­lı­ğıy­la u­yum­lu kli­nik bul­gu ya da semp­tom­lar ge­li­şir­se flu­ko­na­zolke­sil­me­li­dir. Yü­zey­sel fun­gal en­fek­si­yon i­çin te­da­vi e­di­len birhas­ta­da flu­ko­na­zo­la bağ­lı o­la­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­len bir de­ri dö­kün­tü­sügö­rü­lür­se, bu a­jan­la te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Şid­det­li ve­ya po­tan­si­yelola­rak ya­şa­mı teh­dit edi­ci ve bek­le­nen ya­ra­rın fe­tü­se ola­sı risk­tenda­ha ağır bas­tı­ğı fun­gal en­fek­si­yon­lar dı­şın­da, ge­be­lik­te kul­la­nı­mın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de ö­ne­ril­me­mek­te­dir.

Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semp­tomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrı­sı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flu­konazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görül­müştür.

Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, fluko­n­azol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen has­talarda, berabe­rinde benzodiyazepin tedavisigerekliy­se, benzodiyazepin dozunun azal­tıl­ması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flu­ko­na­zol ve ri­fa­bu­ti­ni be­ra­ber kul­la­nan has­ta­lardik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Bir­lik­te ri­fam­pi­sin ve­ri­len has­ta­lar­da flu­ko­na­zoldo­zun­da bir yük­selt­me dü­şü­nül­me­li­dir. Flu­ko­na­zol ile be­ra­ber si­sap­riduy­gu­la­nan has­ta­lar­da tor­sa­de de po­in­tes’i de içe­ren kar­di­yak olay­larra­por edil­miş­tir. Flu­ko­na­zol ve tak­ro­li­mu­su be­ra­ber kul­la­nan has­ta­lardik­kat­li­ce iz­len­me­li­dir. Yük­sek doz te­o­fi­lin kul­la­nan ve­ya art­mışte­o­fi­lin tok­si­si­te ris­kin­de o­lan has­ta­lar­da flu­ko­na­zol kul­la­nı­mısı­ra­sın­da, te­o­fi­lin tok­si­si­te­si bul­gu­la­rı iz­len­me­li­dir ve tok­si­si­tebul­gu­la­rı ge­li­şir­se te­da­vi ge­rek­ti­ği gi­bi de­ğiş­ti­ril­me­li­dir.

Doz Önerisi: Tinea pe­dis, korporis, kruris ve kandidaenfeksiyonlarını içeren dermal enfeksiyonların tedavisinde 2-4 hafta süreylehaftada bir kez 150 mg kullanılması önerilmektedir. Tinea pedis 6 haftaya varantedavi gerektirebilir. Vajinal kandidiazis'te 150 mg tek doz olarak alınır.Nüksleri önlemek ama­cıy­la ayda 1 kez 150 mg’lik tek doz kullanılabilir. Buuygulamada tedavi sü­resi 4-12 ay arasında hastaya göre değişir. Onikomikoziçin öneri­len tedavi; enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerinialmasına kadar haf­tada tek doz olarak 150 mg (1 kapsül). Kişiye veya yaşabağlı olarak de­ğiş­mekle birlikte genellikle el tırnaklarının tekrar çıkmasıiçin 3-6 ay, ayak tırnakları için ise 6-12 aylık bir süre gerekmektedir.

Fungan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki