TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fu­nit Mikropellet Kap­sül     No­bel

İt­ra­ko­na­zol

Ambalaj: 100 mgx4, 15 ve 30 kapsül.

Eşdeğeri:İtrasporMikro­pel­let Kapsül: 100 mgx4ve 15 kapsül (Eczacıbaşı); Sporex Mikropellet Kapsül:100 mgx4 ve 15 kapsül (Toprak).

End.:Der­ma­to­fit­le­rin,ma­ya ve man­tar­la­rın ne­den ol­duk­la­rı vul­vo­va­ji­nal kan­di­doz, pi­ti­ri­ya­zisver­si­ko­lor, der­ma­to­mi­koz, fun­gal ke­ra­tit ve oral kan­di­doz, der­ma­to­fitve/ve­ya ma­ya­la­rın ne­den ol­du­ğu oni­ko­mi­koz, sis­te­mik as­per­gil­lozve kan­di­doz, krip­to­kok­ko­zis (krip­to­kok­sik me­nen­jit da­hil), his­top­laz­mo­zis,spo­rot­ri­ko­zis, pa­ra­kok­ki­di­yo­ido­mi­ko­zis, blas­­­­t­o­mi­ko­zis veda­ha en­der gö­rü­len sis­te­mik ya da to­pi­kal mi­koz­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:İt­ra­ko­na­zo­leaşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Sis­te­mik mi­koz­lar ha­riç, ge­beka­dın­lar­da kont­r­en­di­ke­dir. Bu du­rum­da da, te­da­vi­den sağ­la­na­cak ya­rar ile fe­tus­tagö­rü­le­bi­le­cek olum­suz et­ki­ler de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Terfenadin,astemizol, sisaprid, kinidin, simvastatin, lovastatin, triazolam ve oralmidazolam, itrakonazol ile kontrendikedir.

Uyar.: 1 ay­dan da­ha uzun sü­re­li dü­zen­lite­da­vi gö­ren­ler­de ve iş­tah­sız­lık, bu­lan­tı, kus­ma, hal­siz­lik, ka­rınağ­rı­sı ve­ya id­rar ren­gin­de ko­yu­laş­ma gö­rü­len has­ta­lar­da ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon­la­rı­nın kont­rol edil­me­si öne­ri­lir. İt­ra­ko­na­zol te­da­vi­siile iliş­ki­li ola­bi­le­cek bir nö­ro­pa­ti gö­rül­dü­ğü tak­dir­de, it­ra­ko­na­zolte­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. İt­ra­ko­na­zol ön­ce­lik­le ka­ra­ci­ğer­de me­ta­bo­li­zeolur. Si­roz­lu has­ta­lar­da oral bi­yo­ya­rar­la­nı­mı bir mik­tar aza­lır.Böb­rek yet­mez­lik­li has­ta­lar­da oral yol­dan kul­la­nı­lan it­ra­ko­na­zo­lünbi­yo­ya­rar­la­nı­mı aza­la­bi­lir. İt­ra­ko­na­zol çok az mik­tar­da an­ne sü­tü­nege­çtiğinden, it­ra­ko­na­zol te­da­vi­sin­den bek­le­nen ya­rar ile em­zir­meso­nu­cu do­ğa­bi­le­cek risk­ler çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.:En çok dis­pep­si,bu­lan­tı, ka­rın ağ­rı­sı ve kons­ti­pas­yon gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal sis­te­meait yan et­ki­ler­ görülebilir. Da­ha sey­rek ola­rak baş ağ­rı­sı, ka­ra­ci­ğeren­zim­le­rin­de ge­çi­ci yük­sel­me, menst­rü­el dü­zen­siz­lik­ler ile ka­şın­tı,de­ri dö­kün­tü­sü, ür­ti­ker ve an­ji­yo­ödem gi­bi aler­jik re­ak­si­yon­lar­görülebilir.

Etkileş.:Ri­fam­pi­sin,rifabutin, fe­ni­to­in, terfenadin, astemizol, sisaprid, triazolam ve oralmidazolam, kinidin, pimozid, lovastatin ve simvastatin ile kullanılmasıönerilmez. Oral antikoagülanlar, ritonavir, indinavir, sakinavir, Vincaalkaloidler, busulfan, dosetaksel, trimetreksat, dihidropiridin, verapamil,siklosporin, takroli­mus, rapamisin itrako­na­zol ile birlikte kullanılıyorsa,bunların dozu düşürülmelidir.

Doz Önerisi: Mak­si­mum ab­sorp­si­yo­nu sağ­la­mak için ye­mek­ler­denhe­men son­ra kul­la­nıl­ma­lı­dır. Gün­lük 200 mg’nin üze­rin­de­ki doz­lariki­ye bö­lü­ne­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­ris­tegün­de 1x1 kap­sül, 15 gün sü­rey­le; Ti­nea pe­dis, ti­nea ma­nu­um­da gün­de1x1 kap­sül, 30 gün sü­rey­le; Pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor­da gün­de 1x2 kap­sül,7 gün sü­rey­le; oni­ko­mi­ko­zis­te gün­de 1x1-2 kap­sül, 3-6 ay sü­rey­le uy­gu­la­nır.Özo­fa­ji­yal ve oro­fa­ren­je­al kan­di­di­ya­zis­te gün­de 1x1-2 kap­sül, 15gün sü­rey­le uy­gu­la­nır AIDS’li ve nöt­ro­pe­nik has­ta­lar­da gün­de 2 kap­sül,4 haf­ta bo­yun­ca uy­gu­la­na­bi­lir. Krip­to­kok­kal me­nin­gi­tis sup­res­yo­nun­­dagün­de 1x 2 kap­sül, 2 ay-1 yıl sü­rey­le uy­gu­la­nır. His­top­laz­mo­zis sup­res­yo­nun­dagün­de 2x2 kap­sül ve­ya gün­de 1x2 kap­sül, 8 ay sü­rey­le uy­gu­la­nır. Mi­ko­tikke­ra­tit­te gün­de 1x2 kap­sül, 21 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. En­di­ke ol­du­ğusis­te­mik mi­koz­lar­da, gün­lük 400 mg do­za ka­dar çı­kı­la­rak ve 1 yı­lava­ran sü­re­ler­de, alı­nan kli­nik ya­nı­ta bak­mak su­re­tiy­le uy­gu­la­nır.Vul­vo­va­ji­nal kan­di­di­ya­zis­te, 1 gün sü­rey­le 2x2 kap­sül ve­ya 3 günsü­rey­le gün­de gün­de 2x2 kap­sül şek­lin­de uy­gu­la­nır. En iyi kli­nik ve mi­ko­lo­jik so­nuç­larte­da­vi­nin bi­ti­min­den 1-4 haf­ta son­ra el­de edi­lir.

Funit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki