TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Fu­rok­san Oral Süs­pan­si­yonGün­sa

Fu­ra­zo­li­do­n

Ambalaj: 25 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

End.:Gi­ar­di­alamb­li­a’nın ne­den ol­du­ğu en­te­ri­tinte­da­vi­sin­de ve e­lekt­ro­lit ve sı­vı kay­bı­nın dü­zel­til­me­si­ne yar­dım­cıo­la­rak ko­le­ra te­da­vi­sin­de o­ral o­la­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Fu­ra­zo­li­donakar­şı hi­per­sen­si­ti­vi­te­si ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir. 1 a­yınal­tın­da­ki ye­ni­do­ğan be­bek­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: He­mo­li­tik a­ne­mi mey­da­na ge­tir­meo­la­sı­lı­ğı ne­de­niy­le 1 ay­dan kü­çük be­bek­le­re ve­ril­me­me­li­dir. İd­rarkah­ve­ren­gi renk­te o­la­bi­lir. Fu­ra­zo­li­do­nun ge­be­lik sı­ra­sın­dakul­la­nı­mı, o­la­sı ya­rar­la­rın po­tan­si­yel ris­ke gö­re da­ha a­ğır ol­du­ğuhal­ler­de sı­nır­lan­dı­rıl­mış ol­ma­lı­dır. Süt­te fu­ra­zo­li­don yo­ğun­lu­ğu­nunsap­ta­na­ma­ma­sı ne­de­niy­le em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nı­mı­nın gü­ve­nir­li­ğibe­lir­le­ne­me­miş­tir.

Yan E.:En faz­lagö­rü­len yan et­ki­le­ri bu­lan­tı ve kus­ma­dır. A­ra sı­ra ab­do­mi­nal ağ­rı,di­ya­re, baş ağ­rı­sı ve kı­rık­lık göz­len­miş­tir. Ko­lit, prok­tit, a­nalpru­rit, sta­fi­lo­kok­sik en­te­rit na­di­ren o­lu­şa­bi­lir. Fu­ra­zo­li­donunuy­gu­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, hi­pog­li­se­mi,ag­ra­nü­lo­si­toz ve baş dön­me­si ra­por e­dil­miş­tir. Fu­ra­zo­li­don a­lanba­zı has­ta­lar­da, al­ko­le di­sül­fi­ram ben­ze­ri re­ak­si­yon ol­muş­tur.

Etkileş.:Hi­per­tan­sifkri­zin po­tan­si­yel ris­ki ne­de­niy­le MA­O in­hi­bi­tör­le­ri, ti­ra­min i­çe­renyi­ye­cek­ler (ör­ne­ğin bak­la, ma­ya ekst­rakt­la­rı, kuv­vet­li pas­tö­ri­zee­dil­me­miş pey­nir, bi­ra, şu­rup, sa­la­mu­ra, ba­lık, ta­vuk ka­ra­ci­ğe­rive fer­men­te ü­rün­ler) ve­ya so­ğuk al­gın­lı­ğın­da, sa­man nez­le­sin­de veiş­tah ke­si­ci a­maç­la kul­la­nı­lan i­laç­la­rın bi­le­şi­min­de bu­lu­nanin­di­rekt et­ki­li sem­pa­to­mi­me­tik a­min­le­ri (ör­ne­ğin am­fe­ta­min­ler,sik­lo­pen­ta­min, do­pa­min, e­fed­rin, fe­nilp­ro­pa­no­la­min, le­vo­do­pa,me­ta­ra­mi­nol, me­til­fe­ni­dat, fe­ni­lef­rin, psö­do­e­fed­rin) a­lan has­ta­la­rınhep­sin­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Bü­yük­ler­de 4 öl­çek, 4 kez ol­mak ü­ze­re gün­de 16öl­çek. 5 yaş ve da­ha yu­ka­rı ço­cuk­lar­da 1-2 öl­çek, 4 kez ol­mak ü­ze­regün­de 4-8 öl­çek. 1-4 yaş a­ra­sı ço­cuk­lar­da ½ -1 öl­çek, 4 kezol­mak ü­ze­re gün­de 3-4 öl­çek. 1 ay­dan 1 ya­şı­na ka­dar o­lan ço­cuk­lar­da(=8-17 mg), 4 kez ol­mak ü­ze­re kul­la­nıl­ma­lı­dır. Gün­lük doz 8.8 mg/kg’yigeç­me­me­li­dir. Şid­det­li bu­lan­tı ve kus­ma var­sa do­zaj azal­tıl­ma­lı­dır.7 gün i­çin­de ba­şa­rı­lı bir ya­nıt a­lı­na­maz­sa i­laç bı­ra­kıl­ma­lı­dır.

Furoksan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki