TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ge­ful­vin Fort Tab­letSanofi-Aventis

Gri­se­o­ful­vin

Ambalaj: 500 mgx30 tablet.

End.:To­pi­kalte­da­vi­nin uy­gun gö­rül­me­di­ği ve­ya ba­şa­rı­sız kal­dı­ğı de­ri, saç­lıde­ri, saç ve tır­nak­la­rın man­tar en­fek­si­yon­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Gri­se­o­ful­vi­nekar­şı a­şı­rı du­yar­lı­ğı o­lan­lar­da, por­fi­ri­de, a­ğır ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rın­dakont­ren­di­ke­dir. Gri­se­o­ful­vi­nin sis­te­mik lu­pus e­ri­te­ma­to­zus ol­gu­la­rın­dasemp­tom­la­rı a­lev­len­dir­di­ği bil­di­ril­miş­tir.

Uyar.: Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­dao­ral kont­ra­sep­tif­le­rin et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir, bu ne­den­le te­da­visı­ra­sın­da ve­ya te­da­vi­nin ke­sil­me­sin­den son­ra­ki bir ay i­çin­de ekkont­ra­sep­tif ön­lem­ler a­lın­ma­lı­dır. 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­dagü­ve­nir­li­ği sap­ta­na­ma­dı­ğın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. I­şı­ğa du­yar­lıki­şi­ler gri­se­o­ful­vin te­da­vi­si sı­ra­sın­da u­zun sü­re gü­neş al­tın­dakal­ma­ma­lı­dır. Na­di­ren gri­se­o­ful­vin a­lan­lar­da ser­sem­lik mey­da­nage­le­bi­lir, bu gi­bi has­ta­lar a­ra­ba ve­ya ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dau­ya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Ba­zı hal­ler­debaş ağ­rı­sı, mi­de ya­kın­ma­la­rı gö­rü­lür­se de te­da­vi­ye de­vam e­dil­di­ğin­dekay­bo­lur. Sey­rek o­la­rak ür­ti­ker­yal re­ak­si­yon­lar, e­ri­te­ma­töz kı­za­rık­lık­lar,sis­te­mik lu­pus e­ri­te­ma­to­sus pre­si­pi­tas­yo­nu gö­rü­le­bi­lir. Tok­sik e­pi­der­mal nek­roz, e­ri­temmul­ti­form bil­di­ril­miş­tir. Kon­füz­yon, baş dön­me­si, ko­or­di­nas­yon bo­zuk­lu­ğu,pe­ri­fe­ral nö­ro­pa­ti gi­bi mer­ke­zi si­nir sis­te­miy­le il­gi­li yan et­ki­lerra­por e­dil­miş­tir.

Etkileş.:Ku­ma­rinti­pi an­ti­ko­a­gü­lan­la­rın et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir. Fe­no­bar­bi­tal gi­bise­da­tif, hip­no­tik i­laç­lar­la bir­lik­te a­lın­ma­la­rın­da gri­se­o­ful­vi­ninab­sorp­si­yo­nu a­za­lır. Al­kol­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Fe­nil­bu­ta­zon,hip­no­tik ve se­da­tif i­laç­lar­la bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de, gri­se­o­ful­vi­ninet­ki­si a­za­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Or­ta­la­ma doz gün­de 500 mg’dir. Te­da­vi sü­re­si T. ca­pi­tis i­çin 4-6 haf­ta, T. cor­po­ris i­çin 2-4 haf­ta, T. pe­dis i­çin4-8 haf­ta, T. un­gu­im i­çin el tır­nak­la­rın­da 4 ay ve a­yak tır­nak­la­rın­da6 ay­dır. İ­yi­leş­me gö­rül­dük­ten son­ra en az 2 haf­ta te­da­vi­ye de­vam e­di­lir.

Gefulvin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki