TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gem­zar Fla­kon     Lilly

Gem­si­ta­bin

Ambalaj: 200 mgx1 fla­kon ve 5 mL’lik su­lan­dı­rı­cıam­pul : 1 gx1 fla­kon ve 25 mL’lik su­lan­dı­rı­cıampul.

End.: Lo­kal ola­rak iler­le­miş ya da me­tas­ta­tik, kü­çük ol­ma­yan(non small cell) ak­ci­ğer kan­se­ri ol­gu­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Ay­rı­ca, iler­le­miş me­me, over, pros­tat ve kü­çük hüc­re­li ak­ci­ğer kar­si­no­muol­gu­la­rın­da bir mik­tar ak­ti­vi­te gös­ter­miş­tir. İler­le­miş böb­rek, pank­re­as ve me­sa­nekan­ser­le­rin­de ob­jek­tif ya­nıt­lar bil­di­ril­miş­tir.

Kontr.E.: Gem­si­ta­bi­ne kar­şı bi­li­nen du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Gem­si­ta­bin ile te­da­vi edi­lenhas­ta­lar ya­kın­dan iz­len­me­li­dir. Ke­mik ili­ğin­de dep­res­yon or­ta­yakon­du­ğun­da, te­da­vi­nin as­kı­ya alın­ma­sı ya da de­ğiş­ti­ril­me­si dü­şü­nül­me­li­dir.Ge­be ka­dın­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da fe­tu­sa za­rar ve­re­bi­lir. Gem­si­ta­binile te­da­vi gö­ren, ço­cuk do­ğur­ma ça­ğın­da­ki ka­dın­la­ra ge­be kal­ma­ma­la­rıöne­ril­me­li­dir. Gem­si­ta­bi­nin ha­fif ve or­ta şid­det­te som­no­lan­sa ne­denol­du­ğu bil­di­ril­miş­tir. Has­ta­lar, böy­le bir du­rum ge­liş­me­di­ğin­denke­sin­lik­le emin olun­ca­ya ka­dar araç ve ma­ki­ne kul­lan­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: He­ma­to­lo­jik tok­si­si­te, gast­ro­in­tes­ti­naltok­si­si­te, re­nal tok­si­si­te, pul­mo­ner tok­si­si­te, aler­jik tok­si­si­te,nö­ro­tok­si­si­te, grip semp­tom­la­r, ödem/pe­­ri­fe­rik ödem, saç dö­kül­me­sive ağız­da acı­ma ya da eri­tem şek­lin­de oral tok­si­si­te gö­rül­ebilir.

Doz Önerisi: Gem­si­ta­bin yal­nız­ca IV yol­dan kul­la­nı­lır. Eriş­kin­ler­deöne­ri­len gem­si­ta­bin do­zu, 30 da­ki­ka­da ta­mam­la­nan IV en­füz­yon­larşek­lin­de ol­mak üze­re 1 g/m2’dir. Bu doz 3 haf­ta sü­rey­le haf­ta­dabir tek­rar­la­nır ve bu­nu 1 haf­ta­lık din­len­me dö­ne­mi iz­ler. Da­ha son­ra,bu 4 haf­ta­lık sik­lus tek­rar­la­nır.

Gemzar adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki