TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gengraf Sert JelatinKapsülAbbott

Siklosporin

Ambalaj: 25 mgx50 kapsül:: 100 mgx50 kapsül.

Eşdeğeri:SandimmunYumuşak Jelatin Kapsül: 25 mgx50kapsül, 100 mgx50 kapsül­ (Novartis).

End.:Transp­lan­tas­yonen­di­kas­yon­la­rı: Or­gan trans­p­lan­tas­yo­nu: Böb­rek, ka­ra­ci­ğer, kalp, ak­ci­ğer, kalp-ak­ci­ğer vepank­re­asın al­lo­je­nik transp­lan­tas­yon­la­rın­da graft red­di­nin ön­len­me­sin­de,ön­ce­den di­ğer im­mü­no­süp­re­sif ilaç­lar­la te­da­vi gör­müş has­ta­lar­da­kior­gan red­di­nin te­da­vi­sin­de. Ke­mikili­ği transp­lan­tas­yo­nu: Ke­mikili­ği transp­lan­tas­yo­nun­dan son­ra graft red­di­nin ön­len­me­sin­de,“Graft-ver­sus-host” has­ta­lı­ğı­nın (GVHD) te­da­vi­si ve ön­len­me­sin­de. Oto­im­mün has­ta­lık­lar: En­do­jen uve­it: Kon­van­si­yo­nel te­da­vi­nin ba­şa­rı­sız ol­du­ğu ve­yais­ten­me­yen yan et­ki­le­re yol aç­tı­ğı, non-en­fek­si­yöz ori­jin­li, ak­tifgör­me fonk­si­yo­nu­nu teh­dit edi­ci in­ter­me­di­yat ve­ya pos­te­ri­or uve­it,re­ti­na­yı da kap­sa­yan, tek­rar­la­yı­cı enf­la­ma­tu­var atak­lı Beh­çetuve­iti. Nef­ro­tik send­rom: Ye­tiş­kin ve ço­cuk­lar­da ste­ro­ide ba­ğım­lı ve ste­ro­idedi­renç­li nef­ro­tik send­rom ve mi­ni­mal lez­yon­lu nef­ro­pa­ti, fo­kal veseg­men­tal glo­me­rü­losk­le­ro­zis gi­bi glo­me­rü­ler has­ta­lık­lar ve­yamemb­ra­nöz glo­me­rü­lo­nef­rit ol­gu­la­rı. Sik­los­po­rin, re­mis­yon­la­rı sağ­la­makve sür­dür­mek için kul­la­nı­la­bi­lir. Ste­ro­ide bağ­lı ola­rak sağ­lan­mışre­mis­yon­la­rın sür­dü­rül­me­sin­de ste­ro­id­le­rin ke­sil­me­si­ne ola­naksağ­la­mak için de kul­la­nı­la­bi­lir. Ro­ma­to­id art­rit: Sik­los­po­rin kla­sik, ya­vaş et­ki­lian­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­lar­la bir so­nuç alı­na­ma­yan şid­det­li, ak­tif ro­ma­to­idart­rit­li has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de et­ki­li­dir. Pso­ri­azis: Sik­los­po­rin, kon­van­si­yo­nel te­da­vi­ninye­ter­siz kal­dı­ğı ve­ya uy­gun ol­ma­dı­ğı şid­det­li pso­ri­azis has­ta­la­rın­daen­di­ke­dir. Ato­pik der­ma­tit: Sik­los­po­rin, kon­van­si­yo­nel te­da­vi­nin ye­ter­sizkal­dı­ğı ve­ya uy­gun ol­ma­dı­ğı şid­det­li­ ato­pik der­ma­tit­li has­ta­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Sik­los­po­ri­ne aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sa­de­ce im­mü­no­sup­re­sif te­da­vi­dede­ne­yim­li, la­bo­ra­tu­var gü­ven­lik pa­ra­met­re­le­ri­nin kont­ro­lü, dü­zen­litam fi­zik­sel mu­aye­ne ve kan ba­sın­cı öl­çüm­le­ri de da­hil ol­mak üze­reye­ter­li izlem sağ­la­ya­bi­len he­kim­ler ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­lı­dır.İla­cı kul­la­nan transp­lan­tas­yon has­ta­la­rı ye­ter­li do­na­nım, ele­man,la­bo­ra­tu­var ve tıb­bi des­tek kay­nak­la­rı­na sa­hip mer­kez­ler ta­ra­fın­dangö­ze­tim al­tın­da bu­lun­du­rul­ma­lı­dır. İda­me te­da­vi­sin­den so­rum­luhe­kim, has­ta­nın izlemi için tam bir bil­gi­ye sa­hip ol­ma­lı­dır. Can­lı ate­nue aşı uy­gu­la­ma­la­rın­danka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te yal­nız­ca bek­le­nen ya­ra­rın, olası risk­ler­denfaz­la ol­du­ğu du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Sik­los­po­rin an­ne sü­tü­negeç­ti­ğin­den te­da­vi sü­re­sin­ce be­bek em­zi­ril­me­me­li­dir.

Yan E.:Hi­pert­ri­koz, tre­mor, re­nal fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu, özel­lik­le kalp transp­lan­tas­yon­lu has­ta­lar­da hi­per­tan­si­yon,ka­ra­ci­ğer dis­fonk­si­yo­nu, yor­gun­luk, gin­gi­val hi­pert­ro­fi, gast­ro­in­tes­ti­nalbo­zuk­luk­lar (ano­rek­si, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, di­ya­re), elve ayak­lar­da yan­ma hiss­si­ görülebilir.

Etkileş.:Ami­nog­li­ko­zid­ler, am­fo­te­ri­sin-B,sip­ro­flok­sa­sin, mel­fe­lan ve tri­me­top­rim­le sik­los­po­ri­nin bir­lik­tekul­la­nı­mın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır. Nons­te­ro­id ilaç­lar böb­rek fonk­si­yon­la­rıüze­ri­ne is­ten­me­yen et­ki­ler gös­te­re­bil­dik­le­rin­den sik­los­po­ri­ninbu ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ya da bu ilaç­la­rın do­zu­nun ar­tı­rıl­ma­yagi­dil­me­sin­de böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nın ya­kın iz­le­mi ge­re­kir. Sik­los­po­rin,lo­vas­ta­tin ve kol­şi­si­nin kas ağ­rı­sı ve kas za­yıf­lı­ğı­nı içe­ren mus­kü­lertok­si­si­te po­tan­si­ye­li­ni ar­tı­ra­bi­lir. Ke­to­ko­na­zol, erit­ro­mi­sinve jo­sa­mi­sin da­hil ba­zı mak­ro­lid an­ti­bi­yo­tik­ler, dok­si­sik­lin,oral kont­ra­sep­tif­ler, pro­pa­fe­non ve dil­ti­azem, ni­kar­di­pin ve ve­ra­pa­milda­hil ba­zı kal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri gi­bi mad­de­le­rin sik­los­po­ri­ninplaz­ma ve tüm kan kon­sant­ras­yon­la­rı­nı yük­selt­ti­ği bi­lin­mek­te­dir.Ni­fe­di­pin gin­gi­val hi­perp­la­zi­ye yol aça­bil­di­ğin­den, sik­los­po­rinte­da­vi­si sı­ra­sın­da gin­gi­val hi­pert­ro­fi ge­li­şen has­ta­lar­da ni­fe­di­pinkul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Me­ta­mi­zol, ri­fam­pi­sin, naf­si­lin­le IV sul­fa­di­mi­dinve tri­me­top­rim, sik­los­po­ri­nin plaz­ma ve­ya tüm kan kon­sant­ras­yon­la­rı­nıdü­şür­dü­ğü bi­li­nen mad­de­ler­dir. Sik­los­po­rin­le te­da­vi gö­ren has­ta­lar­dapred­ni­zo­lon kli­ren­si­nin azal­dı­ğı ve ak­si­ne yük­sek doz­da uy­gu­la­nanme­tilp­red­ni­zo­lo­nun sik­los­po­ri­nin plaz­ma dü­ze­yi­ni ar­tır­dı­ğı bu­lun­muş­tur.

Doz Önerisi: Hastalarda Gengraf Sert Jelatin Kapsül doz ayarlaması,immünosupresif tedavi ve transplantasyon hastalarının tedavisinde deneyimi olandoktorlar tarafından yapılmalıdır.

Gengraf adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki