TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  02 Temmuz 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Genmisin Am­pul IM/IV     Tüm-Ekip

Gen­ta­mi­sin sül­fa­t

Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 am­pul :: 80 mg/2 mLx1 am­pul.

Eşdeğeri:Gen­taAm­pul: 40 mg/1 mLx1 am­pul, 80 mg/2 mLx1 am­pul (İ.E.Ulagay); Gentamed Ampul: 40 mg/1 mLx1 ampul, 80 mg/2 mLx1ampul (Koçak);Gentreks Am­pul: 40 mg/1 mLx1 am­pul, 80 mg/2 mLx1 am­pul(Bi­lim); Ge­ta­misin Am­pul: 40 mg/1 mLx1 am­pul, 80 mg/2 mLx1ampul (De­va).

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu sep­ti­se­mi, bak­te­ri­ye­mi, (ne­ona­tal sep­ti­se­mida­hil); me­nen­jit ve di­ğer ağır sant­ral si­nir sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı;böb­rek ve üro­ge­ni­tal en­fek­si­yon­la­rı; so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı;sin­di­rim sis­te­mi en­fek­si­yon­la­rı; de­ri, ke­mik ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı(en­fek­te ya­nık ve ya­ra­lar da­hil); pe­ri­to­nit gi­bi int­ra­ab­do­mi­nalen­fek­si­yon­lar ve göz en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Gen­ta­mi­si­ne aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da ve gen­ta­mi­sin uy­gu­lan­dı­ğın­da cid­di tok­sik re­ak­si­yon gö­rü­lenki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir

Uyar.: Özel­lik­le böb­rek fonk­si­yon­la­rın­dabo­zuk­luk ol­du­ğu bi­li­nen ya da kuş­ku­la­nı­lan has­ta­lar­da, böb­rek ve8. ka­fa çif­ti­nin fonk­si­yon­la­rı kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Başdön­me­si, ver­ti­go, ku­lak çın­la­ma­sı, ku­lak­lar­da uğul­da­ma ve işit­mekay­bı gi­bi oto­tok­sik bul­­gu­lar ya da nef­ro­tok­sik bul­gu­lar gö­rül­dü­ğün­de,doz azal­­tıl­ma­lı ya da te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Ami­nog­li­ko­zid gru­buan­ti­bi­yo­tik­ler pla­sen­ta­dan ge­çer­ler ve ge­be­le­re ve­ril­di­ğin­defe­tü­se za­rar ve­re­bi­lir­ler. Em­zi­ri­len be­bek­ler­de cid­di yan et­ki­le­rin or­ta­yaçık­ma ola­sı­lı­ğı ne­de­niy­le, em­zir­me ya da ila­cın ke­sil­me­si de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

Yan E.: Özel­lik­le böb­rek yet­me­zli­ğiolan ve uzun sü­re ve/ve­ya yük­sek doz­la te­da­vi edi­len has­ta­lar­da ves­ti­bü­ler,işit­me or­gan­la­rı ve 8. ka­fa çif­tiy­le il­gi­li yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir.Or­ta­ya çı­kan bu bul­gu­lar baş dön­me­si, ver­ti­go, ku­lak çın­la­ma­sı, ku­lak­lar­dauğul­tu ve işit­me kay­bı­dır. De­ri­de his azal­ma­sı, ka­rın­ca­lan­ma, kas­lar­dase­ğir­me, kon­vül­zi­yon ve miyastenia gra­vis ben­ze­ri send­rom­lar da bil­di­ri­lenyan et­ki­ler ara­sın­da­dır.

Etkileş.: Sisp­la­tin, se­fa­lo­ri­din, ami­ka­sin,ne­omi­sin, po­li­mik­sin B, ko­lis­tin, pa­ro­mi­mi­sin, strep­to­mi­sin, tob­ra­mi­sin,van­ko­mi­sin ve vi­omi­sin gi­bi sis­te­mik ya da to­pi­kal kul­la­nı­la­bi­lenoto­tok­sik ve/ve­ya nef­ro­tok­sik ilaç­lar­la bir­lik­te ya da ar­ka ar­ka­yakul­lan­mak­tan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Etak­ri­nik asit ve fu­ro­se­mid gi­bi di­üre­tik­ler,an­ti­bi­yo­ti­ğin se­rum yo­ğun­lu­ğu­nu et­ki­le­ye­rek, tok­sik be­lir­ti­le­rinor­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı­nı ar­tı­rır­lar. Gen­ta­mi­sin ile bir­lik­te sük­­si­nil­ko­lin,tu­bo­kü­ra­rin ya da de­ka­me­ton­yum, anes­te­zik­ler ya da an­ti­ko­agü­lansitrat­lar kul­la­nıl­dı­ğın­da nö­ro­müs­kü­ler blok ve so­lu­num fel­ci­ninolasılığı göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: IM veya IV yolla uygulanabilir. Böbrek fonksiyonu normalyetişkin hastalarda: Sistemik enfeksiyonlarda günde toplam 3 mg/kg doz 3 eşitparçaya bölü­nerek 8 saat arayla veya 2 eşit parçaya bölünerek 12 saat araylauygulanır. Yaşamı tehdit eden ağır enfeksiyonlarda günde toplam 5 mg/kg gentami­sinsülfat üç veya dört eşit doza bölünerek kullanılır. 5 mg/kg'lik günlük doz dahasonra klinik iyileşme başlayınca 3 mg/kg'ye düşürülür. Profilaksi için veyastreptokokal endokardit tedavisinde biraz daha düşük dozlar önerilir. Tedavisüresi 7-10 gündür. Ciddi veya komplike enfeksiyonlar daha uzun süreli birtedaviyi gerektirebilir. IV Uygulama: Bakteriyel septisemi ve­ya şok gibi yaşamı tehdit edenözel durumlarda IV yolla uygulanması faydalı olabilir. Konjestif kalpyetmezliği, hematolojik rahatsızlıkları olan bazı kişiler­de veya ağıryanıklarda veya kas kitlesi azalmış hastalarda bu yol tercih edilebilir. Budurumda belirlenen gentamisin dozu 50-200 mL %5 dekstroz veya izotonik sodyumklorür çözeltisi içinde sey­rel­tilerek 1 mg/mL (%0.1) konsantrasyonu geç­me­meküzere IV enfüzyon şeklinde ½-2 saatte uygulanabilir (Çocuklar için enfüzyonsolüsyonunun hacmi daha az olmalıdır). Bazı özel durumlarda Genmisin Ampul damar içi­ne veya IV tübe 2-3dakikada yavaş enjeksiyonla uygulanabilir. Böb­rek fonk­siyonu bozuk olankimselerde dozun ayarlanması gerekir. Çocuklarda ve be­beklerde gentamisin dozugenellikle yetişkinler­dekinden biraz daha yüksektir: Günlük toplam doz 5-7mg/kg'dir. Hesap­lanan günlük doz eşit parçalara bölünerek enfeksiyonun şiddeti­negöre 8-12 saat arayla IM yolla uygulanır. Yenidoğanlarda (prematüre bebekler ve2 haftalığa kadar olan bebekler) 12 saatte bir 3 mg/kg; daha büyük yenidoğanlarve bebeklerde 8 saatte bir 2 mg/kg gentamisin kullanımı önerilir.

Genmisin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki