TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Aralık 2019, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ge­not­ro­pin Kartuş   Pfizer

Re­kom­bi­nant so­mat­ro­pin16 IU (5.3 mg)/1 mL

Ambalaj: Çok­lu doz uy­gu­la­ma­ya özel,bi­rin­de toz di­ğe­rin­de eri­ti­ci içe­ren iki kom­part­ıman­lı kar­tuş.

End.:Ço­cuk­lar­da:Bü­yü­me hor­mo­nu ye­ter­siz­li­ği­ne bağ­lı bü­yü­mege­ri­li­ği, Tur­ner Send­ro­mu, Pu­ber­te ön­ce­si ço­cuk­lar­da kro­nik böb­rekhas­ta­lı­ğı­na bağ­lı bü­yü­me ge­cik­me­si. Eriş­kin­ler­de: Bi­li­nenhi­po­ta­la­mo-hi­po­fi­zer has­ta­lık­la be­ra­ber bü­yü­me hor­mo­nu ye­ter­siz­li­ğive iki di­na­mik bü­yü­me hor­mo­nu sti­mü­las­yon tes­ti so­nu­cu be­lir­len­mişbü­yü­me hor­mo­nu ek­sik­li­ği.

Kontr.E.:Ak­tif ma­ligntü­mör şüp­he­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. İnt­rak­ra­ni­yal tü­mö­rüninak­tif ol­ma­sı ve an­ti-tü­mö­ral te­da­vi­nin bü­yü­me hor­mo­nu te­da­vi­si­nebaş­lan­ma­dan ta­mam­lan­mış ol­ma­sı ge­rek­li­dir. Tü­mö­rün nüks et­ti­ği­ni gös­te­renbul­gu­lar var­sa bü­yü­me hor­mo­nu te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Kro­nik böb­rekyet­mez­li­ği olan ço­cuk­lar­da böb­rek transp­lan­tas­yo­nun­dan ön­ce bü­yü­mehor­mo­nu te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. Ge­be­lik ve em­zir­me dö­ne­min­de bü­yü­mehor­mo­nu te­da­vi­si öne­ril­mez. So­mat­ro­pi­ne aşı­rı du­yar­lı­­ğın ol­du­ğudu­rum­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Somatropin, bü­yü­me hor­mo­nu ek­sik­li­ğive te­da­vi­si ko­nu­sun­da bil­gi ve de­ne­yi­mi olan uz­man he­kim­ler ta­ra­fın­dankul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da is­ke­let bü­yü­me­si­nin sti­mü­le edil­me­siepi­fiz disk­le­ri ka­pa­nın­ca­ya ka­dar ol­mak­ta­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­da ge­be ka­lın­ma­sı du­ru­mun­dasomatropin te­da­vi­si ke­sil­me­li­dir. So­mat­ro­pi­nin an­ne sü­tü­ne ge­çe­bi­le­ce­ği ola­sı­lı­ğıgöz ar­dı edil­me­me­li­dir.

Yan E.:Pe­ri­fe­riködem şek­lin­de sı­vı re­tan­si­yo­nu gö­rü­lür ve özel­lik­le eriş­kin­ler­dekar­pal tü­nel send­ro­mu gö­rü­le­bi­lir. Na­di­ren eriş­kin­ler­de ha­fif şid­det­teart­ral­ji, kas ağ­rı­sı ve pa­res­te­zi gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: So­mat­ro­pi­nin ad­re­no­kor­ti­ko­id­ler,glu­ko­kor­ti­ko­id ya da kor­ti­kot­ro­pin ile bir­lik­te kul­la­nı­mı ila­caalı­na­cak ya­nı­tı en­gel­le­ye­bi­lir. Ana­bo­lik ste­ro­id­ler, and­ro­jen­ler,est­ro­jen­ler ya da ti­ro­id hor­mon­la­rı ile bir­lik­te aşı­rı doz­da so­mat­ro­pinkul­la­nı­mı ise epi­fiz ka­pan­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Dozaj bireyseldir ve vücut ağırlığı ile vücut yüzeyalanına bağlıdır. Haf­ta­lık dozlar 7’ye bölünerek, SC enjeksiyon şeklindegünde bir kez uygula­nır. Çocuklardaki büyüme hormonu salgılanma yetersizliği­nebağlı büyü­me bozukluğunda doz, 0.07-0.10 IU/kg/­gün veya 2.1-3.0 IU/m2/gün’­dür.Gonodal diskinezide (Turner Sendromu) doz, 0.14 IU/kg/gün veya 4.3 IU/m2/gün’dür.Kronik böb­rek yetersizliğine bağlı prepubertal çocuklardaki bü­yümebozukluğunda doz 4.3 IU/m2/gün’­dür. Büyüme hızı çok dü­şükse, dahayüksek dozlar gerekebilir. Yetiş­kinlerdeki büyüme hormonu eksikliğindebaşlangıç dozu ola­rak 0.018 IU/kg/gün salık verilir. Doz, ya­vaş yavaşartırılarak hasta gereksini­mine göre belirle­nir. Maksimum doz 0.036 IU/kg(0.012 mg/kg)/gün’­dür. Hastalardaki klinik etkinlik, yan etkiler ve insülinebenzer büyü­me faktörünün (IGF-I) serum düzeyleri refe­rans alınarak dozayarlanmalıdır. Bir günlük uy­gulama unutulduğunda, bir sonraki gün iki mislidoz uy­gulanmaz; normal tedavi dozuyla, kalınan yerden devam edilir.

Genotropin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki