TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  27 Eylül 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ge­ral­gi­ne-K Tab­letMü­nir Şa­hin

Pa­ra­se­ta­mol 500mg, ka­fe­in 30 mg, ko­de­in fos­fat 10 mg

Ambalaj: 20 tablet.

Eşdeğeri: PirosalTablet: 20 tablet (Saba).

End.:Baş ağ­rı­la­rı,ek­lem, kol ve ba­cak ağ­rı­la­rı, grip ve so­ğuk al­gın­lık­la­rın­dan kay­nak­la­nanateş, ağ­rı ve ök­sü­rük du­rum­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­le­şen­ler­denher­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­re­ndi­ke­dir.

Uyar.: He­mo­po­ie­tik sis­tem has­ta­lık­la­rı,böb­rek ve ka­ra­ci­ğer bo­zuk­luk­la­rın­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­de ve em­zi­ren anne­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­rive­ya di­ğer aler­jik re­ak­si­yon­lar na­di­ren gö­rü­lür. Pa­ra­se­ta­mo­lünuzun sü­re­li kul­la­nı­mın­da ba­zı he­ma­to­lo­jik bo­zuk­luk ol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Pa­ra­se­ta­molan­ti­ko­agü­lan­la­rın et­ki­si­ni ha­fif­çe ar­tı­ra­bi­lir. Ko­de­in, SSSdep­re­san­la­rı ve al­ko­lün et­ki­si­ni po­tan­si­ye­li­ze ede­bi­lir. MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lebir­lik­te kul­la­nı­mı hi­po­tan­si­yon ve baş dön­me­si­ne yol aça­bi­lir.Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar, bar­bi­tü­rat­lar ve al­kol, pa­ra­se­ta­mo­lünhe­pa­to­tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­le­re her 6-8 sa­at­te 1-2 tab­let (gün­demak­si­mum 8 tab­let) ve 10-15 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra her 4-6 sa­at­te bir ½-1tab­let öne­ri­lir.

Ge­ral­gi­ne-M Am­pul

Me­ta­mi­zol sod­yum

Ambalaj:1 g/2 mLx10 ampul.

Eşdeğeri: Ade­pi­ron Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Ade­ka); An­do­lor Am­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (İ.E.Ula­gay); De­val­jin Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (De­va); Nogesic Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Koçak); No­val­gin Am­pul: 1 g/2 mLx10 am­pul (Sanofi-Aventis); No­vo-Plan Am­pul: 1 g/2 mLx10 ampul (Aro­ma).

Ge­ral­gi­ne-M Şu­rup

Me­ta­mi­zol sod­yum

Ambalaj:250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Ade­pi­ron Şu­rup: 250 mg/5 mLx100 mL (Ade­ka); No­val­ginŞu­rup: 250 mg/5 mLx100 mL (Sanofi-Aventis).

End.:Şid­det­liakut ve kro­nik ağ­rı­lar (örn. ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­lar­da­ki ağ­rı­lar,baş ve diş ağ­rı­la­rı, tü­mör ağ­rı­la­rı, ya­ra­lan­ma­lar, pos­to­pe­ra­tifağ­rı­lar); mi­de ba­ğır­sak ka­na­lı­na, saf­ra yol­la­rı­na, böb­rek ve altid­rar yol­la­rı­na ait spas­tik kö­ken­li, şid­det­li akut ve kro­nik ağ­rı­lar;baş­ka ön­lem­ler­le, ör­ne­ğin so­ğuk nem­li komp­res­le dü­şü­rü­le­me­yenyük­sek ateş.

Kontr.E.:Pi­ra­zo­lonaler­ji­si ve­ya in­to­le­ran­sı (örn. me­ta­mi­zol, izop­ro­pi­la­mi­no­fe­na­zon,pro­pi­fe­na­zon, fe­na­zon ve­ya fe­nil­bu­ta­zon içe­ren ilaç­la­ra aşı­rı du­yar­lık)olan has­ta­lar­da, he­pa­tik por­fi­ri, do­ğuş­tan glu­koz-6-fos­fat de­hid­ro­ge­nazek­sik­li­ği, kan disk­ra­zi­le­ri gi­bi ba­zı me­ta­bo­liz­ma has­ta­lık­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bronş as­tma­sı ve­ya özel­lik­le sa­man nez­le­si şek­lin­debe­lir­ti­le­rin eş­lik et­ti­ği kro­nik so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu olanhas­ta­lar ve­ya çe­şit­li ağ­rı ve ro­ma­tiz­ma ilaç­la­rı­na kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı(anal­je­zik ast­ma­sı, anal­je­zik in­to­le­ran­sı) olan ki­şi­ler di­pi­ronkul­lan­dık­la­rı za­man ast­ma ve­ya şo­ka ma­ruz ka­la­bi­lir­ler. Ay­nı du­rum,az mik­tar­da al­kol al­dık­la­rı za­man ak­sı­ran, göz­le­ri ya­şa­ran, yüz­deşid­det­li kı­zar­ma­dan ya­kı­nan ve­ya be­sin mad­de­le­ri­ne, kürk­le­re,saç bo­ya­la­rı­na, kon­ser­vas­yon mad­de­le­ri­ne kar­şı de­ri re­ak­si­yon­la­rı,ka­şın­tı, ür­ti­ker gi­bi aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar için de ge­çer­li­dir.Ge­be­ler­deözel­lik­le ilk 3 ay ve son 6 haf­ta için­de ke­sin bir en­di­kas­yon var­sakul­la­nıl­ma­lı­dır. Tıb­bi zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça 3 ay­lık­tan kü­çük ve­ya5 kg’den dü­şük ağır­lık­ta­ki be­bek­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Müs­tah­zar­la­rınpa­ren­te­ral form­­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da ana­fi­lak­tik şokgö­rü­le­bi­lir.

Yan E.:Şok ve ag­ra­nü­lo­si­toz,lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni gi­bi kan tab­lo­su bo­zuk­luk­la­rı, ag­ra­nü­lo­si­toz,yük­sek ateş, tit­re­me, bo­ğaz ağ­rı­sı, yut­ma güç­lü­ğü, ağız-bu­run-bo­ğaz-ge­ni­talve anal böl­ge­ler­de enf­la­ma­tu­var lez­yon­lar gi­bi be­lir­ti­ler­le or­ta­yaçı­ka­bi­lir.

Etkileş.:Sik­los­po­rinile kul­la­nıl­dı­ğın­da sik­los­po­rin dü­zey­le­ri­ni dü­şü­re­bi­lir. Di­pi­ronve al­kol bir­bir­le­ri­nin et­ki­le­ri­ni ar­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: A­lı­şıl­mış bir kerelik doz eriş­kin­ler­de 0.5-1 g veço­cuk­lar­da 120-150 mg’dir. Bu doz gün­de 3-4 kere tek­rar­la­na­bi­lir. 1 g’ninüs­tün­de­ki doz­lar IV ve­ril­me­li­dir. Bir kerede 2.5 g ve bir gün­de 5 g’den faz­la alın­ma­ma­lı­dır.

Ge­ral­gi­ne-P Elik­sir

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 120 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:A-PerPe­di­yat­rik Şu­rup: 120 mg/5mLx150 mL (Aro­ma); Cal­pol Süs­pan­si­yon: 120 mg/5 mLx150 mL (GSK); Mi­na­fenŞu­rup: 120 mg/5 mLx150 mL (Drog­san); Pa­ra­ce­ta­molPe­di­yat­rik Elik­sir: 120 mg/5mLx150 mL (Sa­ba); Pa­ra­se­dol Elik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Ko­çak); Se­da­lonElik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Gün­sa); Se­ta­molPediyatrik Eliksir: 120 mg/5mLx150 mL (Ye­ni İlaç); Ta­mol Şu­rup: 120 mg/5 mLx150 mL (İl­san); Tem­poElik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Ak­de­niz).

End.:Çocuklardaha­fif ve or­ta şiddetli ağrılar ile ate­şin semptomatik tedavisinde en­di­ke­dir.

Kont­r.E.: Pa­ra­se­ta­mo­le aşı­rı du­ya­rlı­ğı ol­du­ğu bi­li­nenhas­ta­lar­ ile kara­ciğer ve böbrek yetmezilği olan hastalarda kont­ren­di­ke­dir.

Kontr.E.: Pa­ra­se­ta­mo­le aşı­rı du­ya­rlı­ğı, karaciğer veböbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görü­le­bilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayanateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına ve makülopapülerdöküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısı görülebilir.Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi, trombositopenik purpura veagranülositoz olguları bildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir.Kloramfenikol, barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mideboşaltma süresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolünhepatotoksik etkisini artırır.

Doz Önerisi:A­lı­şıl­mışbir kerelik doz eriş­kin­ler­de 0.5-1 g ve ço­cuk­lar­da 120-150 mg’dir. Bu doz gün­de 3-4 kere tek­rar­la­na­bi­lir.Mak­si­mum bir kerelik doz 2.5 g ve mak­si­mum bir gün­lük doz 5 g’dir.

Ge­ral­gi­ne-P Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol 500mg, ka­fe­in 30 mg

Ambalaj:20 tablet.

Eşdeğeri:DarvolinTab­le­t: 20 tablet (Eczacıbaşı); MedafeinTab­le­t: 20 tab­let (Koçak); NopainPlus Tab­le­t: 20 tablet(Ca­Sel); Se­ta­kafTab­let: 20 tablet (Kurt­san); Ter­mal­gi­neFor­te Tab­let: 20 tablet(No­var­tis CH); TylolPlus Tab­let: 20 tablet(No­bel).

End.:Ağ­rı ke­si­ciola­rak baş ağ­rı­la­rın­da, is­ke­let ka­sı ağ­rı­la­rın­da, ro­ma­tiz­ma veart­rit du­rum­la­rın­da, diş ağ­rı­la­rın­da, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve­ya di­ğerbak­te­ri­yel ve vi­ral en­fek­si­yon­lar­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca, ase­til­sa­li­si­likasit aler­ji­si ve­ya kont­ren­di­kas­yo­nun­da he­mos­ta­tik ra­hat­sız­lık­la­rı(an­ti­ko­agü­lan ve üri­ko­zü­rik te­da­vi da­hil ol­mak üze­re), üst gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal ra­hat­sız­lık­la­rı (ül­ser, gast­rit, hi­atus her­nia) olan ki­şi­ler­dede anal­je­zik/an­ti­pi­re­tik ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Pa­ra­se­ta­molve ka­fe­ine kar­şı aşı­rı du­yar­lık hal­le­rin­de, ağır ka­ra­ci­ğer ve böb­rekhas­ta­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer, böb­rek, kalp, ak­ci­ğer has­ta­la­rıy­la da­haön­ce ane­mi­si olan­lar­da mut­la­ka he­kim kont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.Kro­nik al­ko­lik­ler­de te­ra­pö­tik doz­lar­dan son­ra he­pa­tik tok­si­si­teve ağır ka­ra­ci­ğer ha­sa­rı or­ta­ya çı­ka­bi­lir. Gün­lük top­lam doz 2g’nin al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de he­kimkont­ro­lü al­tın­da kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Çok sey­rekola­rak he­mo­li­tik ane­mi, nöt­ro­pe­ni, lö­ko­pe­ni, pan­si­to­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­nigö­rü­le­bi­lir. Ür­ti­ker, eri­tem­li de­ri re­ak­si­yon­la­rı, de­rierüp­si­yo­nu, hi­pog­li­se­mi gö­rü­le­bi­lir. Mi­de bu­lan­tı­sı, kus­ma, ka­rınağ­rı­sı sey­rek de ol­sa bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Oral kont­ra­sep­tif­ler,pa­ra­se­ta­mo­lün eli­mi­nas­yon ya­rı-öm­rü­nü azal­tır. Me­tok­lop­ra­mid pa­ra­se­ta­mo­lünemilimini hız­lan­dı­rır. Si­me­ti­din ve oral kont­ra­sep­tif­ler ka­fe­in me­ta­bo­liz­ma­sı­nıin­hi­be ede­bi­lir. Ak­tif kö­mür pa­ra­se­ta­mol emilimini azal­tır. Pa­ra­se­ta­molile bir­lik­te klo­ram­fe­ni­kol uy­gu­la­ma­sı se­rum dü­ze­yi­ni yük­sel­tir.

Doz Önerisi: A­lı­şıl­mış bir kerelik doz eriş­kin­ler­de 0.5-1 g veço­cuk­lar­da 120-150 mg’dir. Bu doz gün­de 3-4 kere tek­rar­la­na­bi­lir. Mak­si­mumbir kerelik doz 2.5 g ve mak­si­mum bir gün­lük doz 5 g’dir.

Geralgine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki