TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Glut­ril Tab­let   Onko

G­li­bor­nu­ri­d

Ambalaj: 25 mgx50 ve 100 tablet.

End.:İle­riyaş­lar­da or­ta­ya çı­kan ve­ya Tip II di­ya­bet­ler­de, has­ta­nın in­sü­li­neba­ğım­lı ol­ma­dı­ğı ki­lo kay­bet­me ve di­ye­tin ya da her iki­si­nin ye­ter­liol­ma­dı­ğı hal­ler­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ağır böb­rekyet­mez­li­ğin­de, ka­ra­ci­ğe­r yet­mez­li­ğin­de, sül­fo­ni­lü­re tü­rev­le­ri­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan ki­şi­ler­de ve ge­be­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Ay­rı­ca be­lir­gin asi­doz, cid­di ya­nık­lar, di­ya­be­tik ko­ma ve pre­ko­ma,in­sü­li­ne ba­ğım­lı (Tip I) ke­toz di­ya­bet­ler (ha­fif non-ke­to­tik form­lar­da­kipro­fi­lak­tik uy­gu­la­ma­lar da­hil), ke­to­asi­doz, be­lir­gin ke­toz, cid­diame­li­yat­lar ve cid­di trav­ma­lar­da ti­ro­id ve­ya ad­re­nal fonk­si­yon­la­rınağır bo­zuk­luk­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir. Gli­bor­­nu­ri­de kar­şı aşı­rıdu­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­r­en­di­ke­dir.

Uyar.: Gli­bor­nu­rid­le te­da­vi uzun sü­re­li­dir. Bu yüz­den,di­ğer bü­tün an­ti­di­ya­be­tik ilaç­lar­da ol­du­ğu gi­bi, gli­bor­nu­rid­lete­da­vi­de de has­ta dü­zen­li tıb­bi kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Has­tate­da­vi­ye ya­nıt ver­mi­yor­sa, za­man ge­çir­me­den in­sü­li­ne ge­çil­me­li­dir.Tip I di­ya­bet­ler­de, ke­to­asi­doz be­lir­ti­le­rin­de ve ge­be­lik­te in­sü­linter­cih edil­me­li­dir. Du­yar­lı ki­şi­ler­de aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rıge­li­şe­bi­lir.

Yan E.: Do­za ve­ya di­yet­le­ri­ne uy­ma­yanhas­ta­lar­da, böb­rek yet­mez­li­ğin­de ya da yaş­lı­lar­da uzun sü­re­li hi­pog­li­se­miol­gu­la­rı bil­di­ril­miş­tir. İlk be­lir­ti­ler acık­ma, ter­le­me, bu­lan­tıve kon­füz­yon­lar­dır. Böy­le ol­gu­lar­da has­ta su­da çö­zül­müş ufak birmik­tar şe­ker al­ma­lı ve va­kit ge­çir­me­den he­ki­me da­nış­ma­sı ko­nu­sun­dauya­rıl­ma­lı­dır. Gli­bor­nu­rid kul­la­nan has­ta­lar­da de­ri re­ak­si­yon­la­rı,bu­lan­tı ve kus­ma gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­la­ra pek na­dir ras­la­nır.

Etkileş.:MAO in­hi­bi­tör­le­ri,sül­fo­na­mid­ler, anal­je­zik ve an­ti­ro­ma­tiz­mal ilaç­lar (sa­li­si­lat­lar),al­lo­pu­ri­nol, li­pid dü­zey­le­ri­ni dü­şü­ren ilaç­lar (klo­fib­rat), tü­ber­kü­los­ta­tik­ler,sik­lo­fos­fa­mid, al­kol, gu­ane­ti­din, b-blo­ker­ler, pro­be­ne­sid (ters et­ki­ye ne­den ola­bi­lir),ku­ma­ri­nik­ler, per­hek­si­lin ve klo­ram­fe­ni­kol, sül­fo­ni­lü­re­le­rinet­ki­si­ni ar­tı­rır­lar (hi­pog­li­se­mi). Kor­ti­kos­te­ro­id­ler, di­üre­tik­ler(ase­ta­zo­la­mid, fu­ro­se­mid, me­ta­la­zon, klor­ta­li­don, ti­azin gru­bu),epi­nef­rin, ti­ro­id hor­mon­la­rı (ters bir et­ki­ye ne­den ola­bi­lir) oralkont­ra­sep­tif­ler, ni­ko­ni­tik asit, bar­bi­tü­rat­lar ve fe­ni­to­in, sül­fo­ni­lü­re­le­rinet­ki­si­ni azal­tır­lar (hi­perg­li­se­mi).

Doz Önerisi: Da­ha ön­ce­den oral an­ti­di­ya­be­tik­ler­le te­da­viedil­me­miş has­ta­larda baş­langıç tedavisinde gün­de ya­rım tab­let­le baş­la­nır,ye­ter­li ol­ma­dı­ğı tak­dir­de ağır ağır gün­de 1-2 tab­le­te çı­kı­lır. Ba­zıhas­ta­lar­da da­ha yük­sek bir doz ge­rek­ti­ğin­de sa­bah­la­rı 2 tab­let, ka­la­nıak­şam alı­na­rak gün­de 2.5 ve­ya 3 tab­le­te ka­dar çı­kı­la­bi­lir. Ge­nelola­rak da­ha yük­sek doz­lar da­ha iyi so­nuç ver­me­di­ğin­den, mak­si­mumgün­lük doz 3 tab­le­ti geç­me­me­li­dir.

Glutril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki