TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Go­nal-F Am­pulSe­ro­no

Fol­lit­ro­final­fa

Ambalaj: 37.5 IUx1 li­yo­fi­li­ze am­pulve 1 çö­zü­cü am­pul : 75 IU (5.5 µg)x1 li­yo­fi­li­zeam­pul ve 1 çö­zü­cü am­pul : 150 IUx1li­yo­fi­li­ze am­pul ve1 çö­zü­cü ampul : 450 IU(33 µg)x1 li­yo­fi­li­ze am­pul ve1 çö­zü­cü ampul : 1050 IU (77 µg)x1 li­yo­fi­li­ze am­pul ve1 çö­zü­cüampul.

End.:Fol­lit­ro­final­fa, in vit­ro döl­le­me (IVF), ga­met int­ra fal­lo­pi­an trans­fe­ri (GIFT)ve zi­got int­ra fal­lo­pi­an trans­fe­ri (ZIFT) gi­bi yar­dım­cı rep­ro­dük­tiftek­no­lo­ji­le­ri (ART) için sü­per ovü­las­yo­na ta­bi tu­tu­lan has­ta­lar­damul­ti­fo­li­kü­ler ge­liş­me­nin uya­rıl­ma­sı için kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Kontr.E.: Fol­lit­ro­fin al­fa, gü­ven­lik ne­den­le­ri ile aşa­ğı­da­kihu­sus­lar­da kont­ren­di­ke­dir: Ge­be­lik; po­li­kis­tik yu­mur­ta­lık has­ta­lı­ğın­dankay­nak­lan­ma­yan yu­mur­ta­lık bü­yü­me­si ve­ya kis­ti; bi­lin­me­yen eti­yo­lo­ji­yesa­hip ji­ne­ko­lo­jik ka­na­ma­lar; yu­mur­ta­lık, ra­him ve me­me kan­se­ri;hi­po­ta­la­mus ve hi­po­fiz bez­le­ri tö­mür­le­ri; fol­lit­ro­fin al­fa­yakar­şı da­ha ön­ce aşı­rı du­yar­lık gö­rü­len du­rum­lar. Et­ki­li bir ya­nıtalın­ma­dı­ğı tak­dir­de, Fol­lit­ro­fin al­fa, aşa­ğı­da­ki du­rum­lar­da kont­ren­di­keola­bi­lir: Da­ha ön­ce­ki bir yu­mur­ta­lık ha­ta­sı; cin­sel or­gan­la­rın ge­be­li­ğeuyum­suz şe­kil­de ha­ta­lı olu­şu­mu; rah­min ge­be­li­ğe uyum­suz fib­ro­idtü­mör­le­ri.

Yan E.: En­jek­si­yon ye­rin­de lo­kal re­ak­si­yon­lar,ateş ve art­ral­ji bil­di­ril­miş­tir. Fol­lit­ro­fin al­fa ile te­da­vi al­tın­da,yu­mur­ta­lı­ğın hi­pers­ti­mü­las­yon gös­ter­me ola­sı­lı­ğı da göz önün­debu­lun­du­rul­ma­lı­dır. Yu­mur­ta­lık hi­pers­ti­mü­las­yo­nun ilk be­lir­ti­le­ri,muh­te­me­len bu­lan­tı, kus­ma ve ağır­lık ar­tı­şı ile bir­lik­te alt ka­rınböl­ge­sin­de ağ­rı­dır. Cid­di, an­cak na­dir du­rum­lar­da, açık­ça bü­yü­müşyu­mur­ta­lık­lar ile bir­lik­te or­ta­ya çı­kan bir yu­mur­ta­lık hi­pers­ti­mü­las­yo­nusend­ro­mu, ka­rın ve­ya to­raks böl­ge­sin­de sı­vı­la­rın ola­sı top­lan­ma­sıile cid­di trom­bo­em­bo­lik komp­li­kas­yon­lar ile bir­lik­te or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Doz Önerisi:Go­nal-F, SC ve­ya IM uy­gu­la­ma için ön­gö­rül­müş­tür. Toz,kul­la­nım­dan he­men ön­ce, be­ra­be­rin­de ve­ri­len su­lan­dı­rı­cı ile ço­ğal­tı­la­cak­tır.Bü­yük ha­cim­le­rin en­jek­si­yo­nu­nu ön­le­mek için, 1 mL su­lan­dı­rı­cı­nıniçin­de 3 şi­şe Go­nal-F 75 IU ve­ya 150 IU çö­zü­le­bi­lir. Oli­go­me­norr­ho­ea ve­ya ame­norr­ho­eaile bir­lik­te mev­cut olan hi­po­ta­la­mik hi­po­fi­zer dis­fonk­si­yo­nu olanka­dın­lar (WHO Grup II): Go­nal-F, gün­lük en­jek­si­yon­lar ha­lin­de ve­ri­le­bi­lir. Ka­na­ma­lıhas­ta­lar­da, te­da­vi­ye menst­rü­as­yon dev­re­si­nin ilk 7 gü­nü içe­ri­sin­debaş­la­na­cak­tır. Te­da­vi has­ta­nın te­da­vi­ye bi­rey­sel ola­rak ver­di­ğiya­nı­ta gö­re uy­gu­la­na­cak­tır. Ge­nel ola­rak gün­lük 75 IU-150 IU FSH ilebaş­la­nır ve ye­ter­li, an­cak aşı­rı ol­ma­yan bir ya­nıt al­mak için, ge­rek­ti­ğin­de,7 ve­ya 14 gün­lük ara­lık­lar ile 37.5 IU (75 IU ve al­tın­da) ora­nın­da azal­tı­lırve­ya yük­sel­ti­lir. İn vit­ro döl­len­me ve di­ğer yar­dım­cı rep­ro­dük­tiftek­no­lo­ji­ler için sü­per ovü­las­yo­na ta­bi ka­dın­lar: Sü­per ovü­las­yon uy­gu­la­ma­sı,sik­lu­sun 2. ve­ya 3. gü­nün­de baş­la­yan gün­lük 150 IU-225 IU Go­nal-F uy­gu­la­ma­sı­nı kap­sa­mak­ta­dır.Ye­ter­li de­re­ce­de fo­li­kül ge­li­şi­mi el­de edi­le­ne ka­dar (se­rum est­ro­jenkon­sant­re­si­nin göz­len­me­si ve/ve­ya ult­ra­son in­ce­le­me­le­ri ile de­ğer­len­di­ril­di­ğiüze­re), gün­lük 450 IU üze­rin­de ol­ma­mak şar­tıy­la, has­ta­nın te­da­vi­yever­di­ği ya­nı­ta gö­re ayar­la­nan do­zaj ile te­da­vi­ye de­vam edi­lir. Ke­sinfo­li­kü­ler ol­gun­laş­ma­yı baş­lat­mak için, son Go­nal-F en­jek­si­yo­nun­dan son­ra­ki 24-48sa­at içe­ri­sin­de 10.000 IU hCG ka­dar tek bir en­jek­si­yon ya­pı­la­cak­tır.

GonalF adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki