TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Aralık 2019, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Gyno-Trosyd Va­ji­nal Mer­hem   Pfi­zer

Ti­o­ko­na­zol %6.5

Ambalaj: 4.6 g’lik tüp ve ap­li­kö­tür.

Gyno-Trosyd Va­ji­nal Tab­let    

Ti­o­ko­na­zol

Ambalaj: 100 mgx3 tab­let ve ap­li­ka­tör.

End.:Can­di­daal­bi­cans, di­ğer Can­di­da tür­le­rive To­ru­lop­sis glab­ra­ta gi­bi va­ji­nal ma­ya en­fek­si­yon­la­rı­nın ve Tric­ho­mo­nas va­gi­na­lis’e bağ­lı va­ji­nal en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deet­ki­li­dir.

Kontr.E.:İmi­da­zolgru­bu an­ti­fun­gal ajan­la­ra aşı­rı du­yar­lık gös­te­rmiş ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te sa­de­ce bek­le­nen ya­ra­rınfe­tü­se ola­sı risk­ten faz­la ol­du­ğu du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır. Buila­cın in­san sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir, kul­la­nı­mısı­ra­sın­da em­zir­me­ye ara ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:Ba­zı has­ta­lar­cate­da­vi sı­ra­sın­da ge­çi­ci ve ha­fif lo­kal ir­ri­tas­yon semp­tom­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Yan­ma his­si ve ka­şın­tı en sık gö­rü­len yan et­ki­ler­dir.Na­di­ren ir­ri­tas­yon, akın­tı, vul­var ödem, va­ji­nal ağ­rı, va­ji­nal ku­ru­luk,ağ­rı­lı ve sık id­ra­ra çık­ma şi­ka­yet­le­ri bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Gyno-Trosyd Vajinal Merhem: Be­ra­ber­ce ve­ri­len ap­li­ka­törta­ma­men dol­du­ru­la­rak tek bir doz te­da­vi ha­lin­de, ge­ce ya­tar­ken tat­bikedil­me­li­dir. Bu tek doz has­ta­la­rın ço­ğun­lu­ğun­da şi­fa sağ­lar. İlk te­da­vi­detam ola­rak iyi­leş­me sağ­lan­ma­yan ki­şi­ler­de bir haf­ta son­ra uy­gu­la­ma­nıntek­ra­rı et­ki­li ola­bi­lir.Gyno-Trosyd Vajinal Tablet: Be­lir­le­nen te­da­vi sü­re­sin­ceher ge­ce ya­tar­ken bir kere, be­ra­ber­ce ve­ri­len ap­li­ka­tö­rü kul­la­nıla­rakuygulanma­lı­dır. Az akın­tı olan va­ji­nal kan­di­di­az­da tab­let ye­ri­neter­ci­hen krem uy­gu­lan­ma­lı­dır. Gyno-Trosyd 3, 6 ve­ya 14 gün kul­la­nıl­dı­ğın­da şi­fa­ sağ­lar.İlk te­da­vi kü­rüy­le iyi­le­şen fa­kat tam şi­fa gö­rül­me­yen has­ta­lar­da3 gün­lük kü­rün tek­rar­lan­ma­sı et­ki­li ola­bi­lir. Bü­tün Gyno-Trosyd pre­pa­rat­la­rı, ter­ci­hen regldev­re­si dı­şın­da, va­ji­na içe­ri­si­ne de­rin bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­lı­dır.En ra­hat kul­la­nım ge­ce uy­ku­dan ön­ce uy­gu­la­may­la sağ­la­na­bi­lir.

GynoTrosyd adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki