TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

H-B-Vax II Fla­kon   MSD

Rekombinant Hepatit Bvirüs yüzey antijeni (HBsAg)

Ambalaj: 5 mg/0.5 mL (pediyatrik doz): Tek dozluk 1 flakon : 10 mg/1 mL(eriş­kin doz): Tek dozluk 1 flakon : 40 mg/1 mL (diyaliz hastaları için): Tekdozluk 1 flakon.

End.:He­pa­titB vi­rü­sü­nün bi­li­nen bü­tün alt tip­le­ri­nin ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­la­rakar­şı ba­ğı­şık­lık için en­di­ke­dir. He­pa­tit B en­fek­si­yo­nu yok­lu­ğun­dahe­pa­tit D oluş­ma­ya­ca­ğın­dan H-B-VAXII, del­ta vi­rü­sü­nün ne­den ol­du­ğu he­pa­titD’yi de ön­le­mek­te­dir.

Kontr.E.:Herhan­gibir bi­le­şe­ni­ne ve­ya ma­ya­ya kar­şı aşı­rı du­yar­lık.

Uyar.:En­jek­si­yon­danson­ra aşı­rı du­yar­lı­ğı dü­şün­dü­ren semp­tom­lar ge­liş­ti­ren has­ta­la­rada­ha son­ra H-B-VAX II en­jek­si­yon­la­rı ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Anafi­lak­to­idre­ak­si­yon oluş­tu­ğun­da kul­la­nıl­mak üze­re epi­nef­rin (ad­re­na­lin) ha­zırbu­lun­du­rul­ma­lı­dır. Fe­tu­sa olan po­tan­si­yel ya­ra­rı po­tan­si­yel risk­tenda­ha faz­lay­sa ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. İn­san sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ğibi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­ren an­ne­le­re dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­dadi­ya­liz for­mü­las­yo­nu­nun et­kin­li­ği ve gü­ve­nir­lik pro­fi­li he­nüzsap­tan­ma­mış­tır.

Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde baş­lı­ca lo­kal ağ­rı, acı, has­sa­si­yet, ka­şın­tı, eri­tem, eki­moz,şiş­me, sı­cak­lık ve no­dül olu­şu­mu­nu içe­ren en­jek­si­yon böl­ge­si re­ak­si­yon­la­rıgörülebilir. Bit­kin­lik/as­te­ni, kı­rık­lık, ateş (37.8°C), bu­lan­tı, di­ya­re,baş ağ­rı­sı, fa­ren­jit, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı dagörülebilir. En sık bil­di­ri­len sis­te­mik is­ten­me­yen et­ki­ler ir­ri­ta­bi­li­te,yor­gun­luk, ateş (oral yol­dan >38°C), ağ­la­ma, di­ya­re, kus­ma, iş­tahazal­ma­sı ve uy­ku­suz­luk­tur.

Etkileş.:Ba­ğı­şık­lıksis­te­mi ye­ter­siz olan ve­ya im­mü­no­sup­re­sif te­da­vi gö­ren ki­şi­lerda­ha yük­sek aşı doz­la­rı­na ge­rek­si­nim gös­te­rir ve aşı­la­ma­ya sağ­lık­lıbi­rey­ler ka­dar iyi ya­nıt ver­mez­ler.

Doz Önerisi: İnt­ra­ve­nöz ve­ya int­ra­der­mal yol­dan en­jek­teedil­me­me­li­dir. H-B-VAX II’nin (5.0 µg/0.5ml ve­ya 10 µg/1.0 mL) di­ya­liz ön­ce­sive di­ya­liz­de­ki has­ta­lar­da kul­la­nı­mı amaç­lan­ma­mış­tır. H-B-VAX II (40 µg /1.0 mL) yal­nız­ca ye­tiş­kindi­ya­liz ön­ce­si ve di­ya­liz­de­ki has­ta­lar için ha­zır­lan­mış­tır. H-B-VAX II, IM yoldan en­jek­te edilmelidir. Ye­tiş­kin­ler­de IM en­jek­si­yoniçin ter­cih edi­len böl­ge del­to­id ada­le­si­dir. Süt ço­cuk­la­rı ve ço­cuk­lar­daIM en­jek­si­yon için uy­lu­ğun ön dış ya­nı öne­ri­lir. IM en­jek­si­yon­lar­danson­ra he­mo­ra­ji ris­ki bu­lu­nan ki­şi­ler­de SC en­jek­te edi­le­bi­lir. Üç doz­luk re­jim: He­pa­tit B en­fek­si­yo­nu­na kar­şıop­ti­mal ko­run­ma­yı sağ­la­mak için en az ar­dı­şık üç en­jek­si­yon öne­ri­lir.İlk iki en­jek­si­yon ha­zır­lık doz­la­rı ola­rak ka­bul edi­le­bi­lir. Bu­nakar­şın üçün­cü ve­ya ila­ve en­jek­si­yon­lar ya da­ha ön­ce ra­pel doz­la­rıalan­lar­da an­ti­kor ya­nı­tı­nı art­tır­ma­ya ve­ya aşı an­ti­je­ni­ne kar­şıdü­şük im­mü­no­lo­jik ya­nıt ve­ren has­ta gru­bu­nun se­ro­kon­ver­si­yo­nu­nayar­dım­cı ol­mak­ta­dır. Di­ğer ge­niş­le­til­miş aşı­la­ma prog­ram­la­rıy­labir­lik­te uy­gu­la­mak gi­bi çe­şit­li ge­rek­si­nim­le­re uyum sağ­la­mak ama­cıy­la,be­lir­li sı­nır­lar için­de ka­lı­na­rak ar­dı­şık en­jek­si­yon­la­rın za­man­la­ma­sıayar­la­na­bi­lir. İlk en­jek­si­yon: Sap­ta­nan bir ta­rih­te. İ­kin­ci en­jek­si­yon:İlk en­jek­si­yon­dan 1 ay son­ra.Ü­çün­cü en­jek­si­yon: İkin­ci en­jek­si­yon­dan 1 ay son­ra. Ar­dı­şık aşı en­jek­si­yon­la­rıara­sın­da en az bir ay ara ol­ma­lı­dır. Hız­lan­dı­rıl­mış üç doz­luk re­jim­ler(ör­ne­ğin. 0., 1., 2., ay­lar­da; 0., 2., 4. ay­lar­da) aşı­la­nan­la­rın bü­yük­çebir kıs­mın­da ko­ru­yu­cu an­ti­kor olu­şu­mu­nu da­ha ön­ce baş­la­ta­bi­lir.Bu­nun­la bir­lik­te ikin­ci ve üçün­cü en­jek­si­yon­la­rın ara­sı­nı açan re­jim­ler(ör­ne­ğin. 0.,1.,6. ay­lar) hız­lan­dı­rıl­mış re­jim­ler­den be­lir­gin de­re­ce­deda­ha yük­sek an­ti­kor tit­re­le­ri sağ­la­ma­la­rı­na kar­şın, enin­de so­nun­dadi­ğer aşı uy­gu­la­ma­la­rı­na ben­zer se­ro­kon­ver­si­yon sağ­la­na­cak­tır.

HBVax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki