TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  01 Nisan 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Helicol Mik­ro­pel­letKap­sülEczacıbaşı

Lan­sop­ra­zol

Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül.

Eşdeğeri:AprazolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kap­sül (Hüs­nü Ar­san);  De­gast­rol Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kap­sül (De­va);  Lan­sazol Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kap­sül­ (İlsan);  Lan­sor Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kapsül (Sa­no­vel);  Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 ve 28 kapsül (Biofarma);  Ogast­ro Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kapsül (Ab­bott);OpagisMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kap­sül (Mustafa Nevzat);  Vogast Enterik Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14 kapsül (Fako); Zop­rolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kapsül (Top­rak).

End.:Du­ode­nalül­ser, gast­rik ül­ser, ref­lü özo­fa­ji­tin kı­sa sü­re­li te­da­vi­sinde,Zol­lin­ger-El­li­son send­ro­mu da­hil pa­to­lo­jik hi­per­sek­res­yo­nun uzunsü­re­li te­da­vi­sin­de ve Helicobacterpylori enfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Lan­sop­ra­zo­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve em­ni­ye­ti be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de ve 18 ya­şın al­tın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.He­pa­tik yet­mez­liği olanlarda doz 30 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En çokrasla­nan advers et­ki­ler di­ya­re, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, bu­lan­tı vekons­ti­pas­yon­dur. Ab­do­mi­nal ağ­rı, baş ağ­rı­sı, flu send­ro­mu, ağ­rı,sırt ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı ve en­fek­si­yon, di­ya­re, gast­ro­in­tes­ti­nalano­ma­li (po­lip), kus­ma, diş bozukluğu, bu­lan­tı, gast­ro­en­te­ri­tis, rek­talbo­zuk­luk, art­ral­ji gö­rül­müş­tür. Ana­fi­lak­si da­hil kı­za­rık­lık, prü­ritve aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lin­lebir­lik­te kul­la­nı­mı te­ofi­lin dozunda ayar­la­ma gerektirebilir. Suk­ral­fat­tanen az ya­rım sa­at ön­ce kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lin es­ter­le­ri,de­mir tuz­la­rı, di­gok­sin gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi:Du­ode­nal Ül­ser: 4 haf­ta­ sü­rey­le gün­de 1 kez 30 mg. Gast­rik Ül­ser: 4 haf­ta­ sü­rey­le gün­de 1 kez 30 mg,ge­re­kir­se te­da­vi 2-4 haf­ta sü­rey­le uza­tı­la­bi­lir. Ref­lü Özo­fa­jit: En­dos­ko­pik ola­rak eroz­yon ve ül­se­ras­yonta­nı­sı var­sa, 4-8 haf­ta sü­rey­le gün­de 1 kez 30 mg. 8 haf­ta­lık te­da­vi­yeya­nıt ver­me­yen ref­lü özo­fa­jit­li has­ta­lar­da 8 haf­ta­lık ek bir te­da­vida­ha uy­gu­la­na­bi­lir. Gün­de 1 kez 1 kap­sül ola­rak kul­la­nı­lır. Te­da­visü­re­si 4-8 haf­ta­dır. 8 haf­ta­lık te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ref­lü özo­fa­jit­lihas­ta­lar­da 8 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­ha uy­gu­la­na­bi­lir. Nüks ilege­len ero­zif özo­fa­jit­li has­ta­lar­da 8 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­hadü­şü­nül­me­li­dir. Yaş­lı­lar­da doz ayar­la­ma­sı­na ge­rek yok­tur. Hi­per­sek­res­yon Du­rum­la­rı(Zol­lin­ger-El­li­son Send­ro­mu): Gün­de 1 kez 60 mg. Ye­ter­li gel­mez­se gün­lük doz120-180 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. 90 mg’nin üze­rin­de­ki gün­lük doz­lar­datop­lam doz iki­ye bö­lü­ne­rek ve­ril­me­li­dir. H. pylo­ri ile Bir­lik­te Sey­re­denDu­ode­nal Ül­ser Te­da­vi­si: H. pylo­ri era­di­kas­yo­nu için şu uy­gun an­ti­bi­yo­tik kom­bi­nas­yon­la­rıy­labir­lik­te kul­la­nı­lır: Üç­lü te­da­vi şe­ma­sı: Aç kar­nı­na (ye­mek­ten ya­rım sa­atön­ce) 12 sa­at­te bir 30 mg, aç ve­ya tok kar­nı­na 12 sa­at­te bir 500 mg kla­rit­ro­mi­sinve aç ve­ya tok kar­nı­na 12 sa­at­te bir 1 g amok­si­si­lin ile bir­lik­te 14gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Ül­se­rin iyi­leş­me­si­ni ta­mam­la­mak için da­hafaz­la asit bas­kı­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir. İki­li te­da­vi şe­ma­sı: Aç kar­nı­na (ye­mek­ten ya­rım sa­atön­ce) 12 sa­at­te bir 30 mg, aç ve­ya tok kar­nı­na 8 sat­te bir 500 mg kla­rit­ro­mi­sinile bir­lik­te 14 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır. Ül­se­rin iyi­leş­me­si­ni ta­mam­la­makiçin da­ha faz­la asit bas­kı­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Helicol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kanserle Savaş Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki