TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  25 Ocak 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hel­mob­leu D­ra­jeİlsan

Hel­mi­tol 500 mg, me­ti­lenma­vi­si 40 mg

Ambalaj: 30 dra­je­.

End.:Gram-po­zi­tifve ne­ga­tif bir­çok mik­ro­or­ga­niz­ma­nın et­ken ol­du­ğu tek­rar­la­yan id­raryol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı te­da­vi­sin­de ve ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.Et­ki­si­ninnon-spe­si­fik ol­ma­sı ne­de­niy­le, uzun sü­re­li te­da­vi­ler­de özel­lik­leöne­ri­lir. Ay­rı­ca akut ve kro­nik id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rın­dakul­la­nı­lan ilaç­lar­la, bak­te­ri­üri­yi gi­der­mek ama­cıy­la kom­bi­ne edi­le­bi­lir.

Kontr.E.:Böb­rek yet­mez­lik­le­rin­de,me­ta­bo­lik asi­daz, ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği, ağır de­hid­ra­tas­yon ve guthas­ta­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­ler­de gü­ve­nir­li­ği tam ola­rakka­nıt­la­na­ma­dı­ğı için mut­lak en­di­kas­yon ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Hel­mi­to­le kar­şı aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma, is­hal, ka­rın ka­sıl­ma­la­rı ve ano­rek­si gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nalbe­lir­ti­ler görülebilir. Na­di­ren dö­kün­tü, ka­şın­tı, ür­ti­ker şek­lin­dede­ri re­ak­si­yon­la­rı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Sül­fa­me­ti­zol­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ase­ta­zo­la­mid, po­tas­yum sit­rat, an­ta­sit­ler,kar­bo­nik an­hid­raz in­hi­bi­tör­le­ri ve ti­azid gru­bu di­üre­tik­ler gi­biid­rar pH’sı­nı yük­sel­ten ilaç­lar, bu ila­cın an­ti­bak­te­ri­yel et­ki­si­niazal­ta­bi­le­cek­le­rin­den ay­rı­ca al­ka­li ka­rak­ter­li içe­cek­le­rin (so­davb.) alın­ma­sın­dan ola­bil­di­ğin­ce ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ay­rı­ca bi­kar­bo­natve sit­rat­lı içe­cek­le­rin de ay­nı et­ki­yi gös­te­re­bi­le­cek­le­ri unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­de 3 kez 1 dra­je ye­mek­ler­den son­ra bir mik­tarsı­vı i­le a­lı­nır. İ­la­ca a­lı­nan ya­nı­ta gö­re doz art­tı­rı­la­bi­lir.6-12 yaş a­ra­sın­da­ki ço­cuk­la­ra gün­de 1 ve­ya 2 dra­je ve­ri­lir.

Helmobleu adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Dünya Cüzzam Günü  Cüzzam Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki