TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  29 Mayıs 2023, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

He­pa­vax-Ge­ne Fla­konKoç­sel

Saf­laş­tı­rıl­mış Hbsan­ti­je­ni 10 mg/0.5 mL

Ambalaj: 0.5 mL (pe­di­yat­rik doz): 1fla­kon : 1 mL (eriş­kin doz): 1 flakon.

End.:He­pa­titB vi­rü­sü­nün yol aç­tı­ğı en­fe­ksi­yo­na kar­şı ak­tif ba­ğı­şık­la­ma­da en­di­ke­dir.Do­ğum­dan iti­ba­ren her­han­gi bir yaş­ta uy­gu­la­na­bi­lir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir. Yük­sek ateş­li en­fek­si­yo­nu olanki­şi­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. An­cak, önem­siz bir en­fek­si­yo­nun var­lı­ğıaşı­lan­ma için kont­ren­di­kas­yon oluş­tur­maz.

Uyar.: De­ri-içi ya da glu­te­al böl­ge­yeuy­gu­lan­ma­ma­lı­dır, zi­ra bu yol­lar­dan uy­gu­la­ma ile op­ti­mum im­münya­nıt el­de edi­le­me­ye­bi­lir. Aşı IV ola­rak da uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Ge­be ka­dın­la­rın ge­nel ola­rakaşı­lan­ma­la­rı öne­ri­le­me­mek­te­dir. An­cak, yük­sek risk du­ru­mun­da ge­bebir ka­dı­nın aşı­lan­ma­sı dü­şü­nü­le­bi­lir. Sey­rek ola­rak gö­rü­le­bi­lenbir ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon du­ru­mun­da der­hal kul­la­nıl­mak ama­cıy­laepi­nef­rin ha­zır bu­lun­du­rul­ma­lı­dır.

Yan E.: En sık bil­di­ri­len yan et­ki­ler,en­jek­si­yon ye­rin­de ağ­rı, eri­tem ve şiş­me­dir. Bu re­ak­si­yon­lar ha­fifolup, ço­ğun­luk­la aşı­la­ma­dan son­ra­ki iki gün için­de kay­bo­lur. Aşı­la­nanba­zı ki­şi­ler­de ateş, baş ağ­rı­sı, bu­lan­tı, baş dön­me­si ve yor­gun­lukgi­bi alı­şıl­mı­şın dı­şın­da­ki sis­te­mik ya­kın­ma­lar göz­len­miş ol­ma­sı­nakar­şın, bu ya­kın­ma­lar ile aşı ara­sın­da bir ne­den-so­nuç iliş­ki­si ku­ru­la­ma­mış­tır.

Etkileş.: Dif­te­ri ve te­ta­noz tok­so­id­le­riile ad­sor­be boğ­ma­ca aşı­sın­dan olu­şan kar­ma aşı ve­ya can­lı oral po­lioaşı­sı ile bir­lik­te ve­ri­le­bi­lir, fakat ay­rı şı­rın­ga­lar­la fark­lı yer­ler­denve­ril­me­li­dir.

Doz Önerisi: IM yol­la uy­gu­lan­ma­lı­dır. Eriş­kin­ler­de en­jek­si­yondel­to­id ka­sa ya­pıl­ma­lı­dır. Fa­kat ye­ni­doğ­an­lar ve be­bek­ler­de del­to­idkas kü­çük ol­du­ğun­dan, bal­dı­rın ön-dış kıs­mı­na en­jek­te et­mek da­ha uy­gunola­bi­lir. İs­tis­nai ola­rak şid­det­li ka­na­ma eği­li­mi olan­lar­da aşı SCuy­gu­la­na­bi­lir. Pi­ri­mer aşı­la­ma IM üç doz aşı­dan olu­şur: Bi­rin­cidoz se­çi­len ta­rih­te, ikin­ci doz bir ay son­ra, üçün­cü doz, bi­rin­ci doz­danal­tı ay son­ra. Ye­ni­do­ğan­lar ve 10 ya­şı­na ka­dar kü­çük ço­cuk­la­ra 0.5mL’lik form, da­ha bü­yük ço­cuk­lar ve ye­tiş­kin­le­re 1 mL’lik form uy­gu­la­nır.Bu pi­ri­mer aşı­la­ma kü­rü bir­kaç yıl sü­rey­le ko­ru­ma sağ­lar. Pi­ri­meraşı­la­ma kü­rü son­ra­sın­da her bir­kaç yıl­da bir, et­kin­lik ar­tı­rı­cıbir ra­pel do­zu ge­re­kir.

HepavaxGene adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki