TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hip­pu­rin FilmTab­letYe­ni İlaç

Met­e­na­mi­n hip­pu­rat

Ambalaj: 1 gx28 ve 56 tab­let­.

End.:Özel­lik­leuzun sü­re­li te­da­vi ge­rek­ti­ren pye­lo­nef­rit, sis­tit, pye­lit ve di­ğerkro­nik üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı ile be­ra­ber olu­şan bak­te­ri­üri­dete­da­vi edi­ci ve ko­ru­yu­cu ola­rak kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca akut üri­ner sis­temen­fek­si­yon­la­rın­da, en­fek­si­yon uy­gun an­ti­mik­ro­bi­yal ilaç­lar­lakont­rol al­tı­na alın­dık­tan son­ra ön­le­yi­ci ola­rak uy­gu­la­nır. Akut üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rın­datek ba­şı­na kul­la­nıl­maz. Sis­tit ve kan­lı id­ra­rın bu­lun­du­ğu du­rum­lar­da(pros­tat, nö­ro­je­nik blad­der) uzun sü­re­li te­da­vi için uy­gun­dur. Sağ­la­dı­ğıbak­te­ri­sit or­tam sa­ye­sin­de ya­ta­lak has­ta­lar­da­ki son­da de­ğiş­mesü­re­si­ni de uzat­mak­ta­dır.

Kontr.E.: Böb­rek ve ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğin­de,cid­di de­hid­ra­tas­yon­da kont­ren­di­ke­dir. İd­rar­da­ki ürat kris­tal­le­rine­de­niy­le gut has­ta­la­rın­da da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Yük­sek doz­la­rı (3-4 haf­ta bo­yun­cagün­de 8 g) id­rar ke­se­si tah­ri­şi, ağ­rı­lı ve sık id­ra­ra çık­ma, al­bü­mi­nü­rive ka­na­ma ya­pa­bi­lir. İd­ra­rı al­ka­li ya­pı­cı ilaç ve yi­ye­cek­ler ya­sak­lan­ma­lı,as­kor­bik asit gi­bi asit­len­dir­me­ye yar­dım­cı ilaç­lar ve­ril­me­li­dir.Ge­be­li­ğin ilk ay­la­rın­da gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır.

Yan E.: Te­da­vi edi­len has­ta­la­rın%3.5’tan azın­da bu­lan­tı, mi­de ra­hat­sız­lı­ğı, di­zü­ri, de­ri­de kı­za­rık­lık­largi­bi re­ak­si­yon­lar sap­tan­mış­tır.

Etkileş.: Tiyazit di­üre­tik­ler, kar­bo­nikan­hid­raz in­hi­bi­tör­le­ri, kris­ta­lü­ri­ye ne­den ola­ca­ğı için sül­fo­na­mid­ler,id­rar pH’sı­nı yük­selt­ti­ği için sod­yum bi­kar­bo­nat ve ase­ta­zo­la­midile bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra sa­bahve ak­şam bi­rer tab­let, 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra sa­bah ve ak­şam ya­rımve­ya 1 tab­let ve­ri­lir. Tab­let­ler ye­mek­ler­den son­ra alın­ma­lı­dır.

Hippurin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki