TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hu­mu­lin-M 70/30 Fla­konLilly

100 IU/ml (%70 NPH in­sanin­sü­li­ni+%30 re­gü­ler en­jek­tabl insan insülini)

Ambalaj: 1 flakon.

Hu­mu­lin-M 70/30 Kar­tuş Pre­fil

100 IU/ml (%70 NPH in­sanin­sü­li­ni+%30 re­gü­ler en­jek­tabl insan insülini)

Ambalaj: 3 mL’lik 5 kar­tuş.

Doz Önerisi: Hastanın tedavi rejimi, hastanın metabolik ihti­yaç­larınagöre belirlenmelidir.

End.:Hızlıfakat orta etki süreli insülin olarak, di­yet ve/ve­ya oral an­ti­di­ya­be­tik­ler­lekont­rol al­tı­na alı­na­ma­yan di­abe­tes mel­li­tus has­ta­la­rı­nın te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Hi­pog­li­se­mi­lihas­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İn­sü­lin IV yol­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Has­ta­lık, ruh­sal bo­zuk­luk ya da in­sü­lin te­da­vi­si sı­ra­sın­da kul­la­nı­lanoral kont­ra­sep­tif­ler, kor­ti­kos­te­ro­id­ler gi­bi hi­per­gli­se­mik et­ki­liajan­lar in­sü­lin ge­rek­si­ni­mi­ni ar­tı­ra­bi­lir. Re­nal ya da he­pa­tikbo­zu­klu­ğu bu­lu­nan ya da in­sü­lin te­da­vi­si sı­ra­sın­da MAO in­hi­bi­tör­le­rive b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler gi­bi hi­pog­li­se­miket­ki­li ajan kul­la­nan­lar­da in­sü­lin ge­rek­si­ni­mi aza­la­bi­lir. Di­ya­be­tikge­be­le­rin ge­be­lik­le­ri sü­re­sin­ce çok iyi kont­rol al­tın­da ol­ma­la­rıge­re­kir. İn­sü­lin ge­rek­si­ni­mi ge­nel­lik­le ge­be­li­ğin ilk 3 ayın­daaza­lır, 2. ve 3. tri­mes­ter­ler­de ise ar­tar.

Yan E.:Li­po­dist­ro­fi,in­sü­lin di­ren­ci ve aşı­rı du­yar­lık gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ad­re­no­kor­ti­ko­id­ler,glu­ko­kor­ti­ko­id­ler, am­fe­ta­min­ler, bak­lo­fen, kor­­ti­kot­ro­pin, da­na­zol,dekst­ro­ti­rok­sin, tiyazit di­üre­tik­ler, epi­nef­rin, est­ro­jen­ler, oralkont­ra­sep­tif­ler, etak­ri­nik asit, fu­ro­se­mid, glu­ka­gon, bü­yü­me hor­mo­nu,ma­lib­don, fe­ni­to­in, ti­ro­id hor­mo­nu ve tri­am­te­ren gi­bi hi­perg­li­se­mikak­ti­vi­te­li ilaç­lar­la ay­nı za­man­da kul­la­nıl­dı­ğın­da in­sü­lin ge­rek­si­nim­le­riar­ta­bi­lir. Alkol, oral an­ti­di­ya­be­tik­ler, ana­bo­lik ste­ro­id­ler, and­ro­jen­ler,di­so­pi­ra­mid, gu­ane­ti­din, MAO in­hi­bi­tör­le­ri, b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler, nons­te­ro­idalan­ti­enf­la­ma­tu­var anal­je­zik­ler ve yük­sek doz sa­li­si­lat­lar in­sü­li­ninhi­pog­li­se­mik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. İn­sü­lin, pa­ren­te­ral uy­gu­la­nandi­azok­si­din et­ki­si­ni ge­ri çe­vi­re­bi­lir. İn­sü­lin­le bir­lik­te kar­bo­nikan­hid­raz in­hi­bi­tör­le­ri, özel­lik­le ase­ta­zo­la­mid kul­la­nan­lar­dahi­pog­li­se­mik ya­nıt aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Et­ki­si uy­gu­la­ma­dan 30 da­ki­ka son­ra or­ta­ya çı­karve 1-8 sa­at için­de en yük­sek düzeye eri­şir. Et­ki sü­re­si 14-15 sa­at ara­sın­dade­ği­şir. Has­ta­nın ge­rek­si­ni­mi­ne gö­re SC ve­ya IM yol­dan uy­gu­la­nır.Gün­lük do­zun 2/3’si sa­bah, 1/3’ü ak­şam ve­ril­me­li­dir. Doz her uy­gu­la­ma­da 50 IU’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Hu­mu­lin-N Fla­kon

İn­san in­sü­li­ni(Rekombinant DNA kökenli) 100 U/ml

Ambalaj: 10 mLx1 fla­kon.

Hu­mu­lin-N Kar­tuş Pre­fil  

İn­san in­sü­li­ni(Rekombinant DNA kökenli) 100 IU/ml

Ambalaj: 3 mLx5 kar­tuş­.

End.: Orta etki süreli insülin olarak, di­abe­tesmel­li­tus te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Hi­pog­li­se­mi­li has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir. İV yol­dan uy­gu­lan­ma­ma­lı ya da di­ya­be­tik ko­ma te­da­vi­sin­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: İn­sü­lin kul­lan­mak­ta olan has­ta­lar,özel­lik­le ge­be­lik ya da du­ru­ma eş­lik eden baş­ka bir has­ta­lı­ğın var­lı­ğın­da,sü­rek­li tıb­bi kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır. Grip ve­ya baş­ka birenfeksiyöz has­ta­lık var­lı­ğın­da in­sü­lin ge­rek­si­ni­mi ar­ta­bi­lir. İn­san in­sü­li­ni ge­be­ler­de fe­tu­saza­rar ver­me­den kul­la­nı­la­bi­lir. Di­ya­be­tik has­ta­la­rın in­sü­lin ge­rek­si­ni­mige­be­lik­te, özel­lik­le de ge­be­li­ğin 2. ve­ya 3. dö­nem­le­rin­de, ge­nel­lik­leart­mak­ta­dır. Em­zi­ren­ler­de süt olu­şu­mu­nu et­ki­le­mek­si­zin ve be­be­ğeza­rar ver­me­den kul­la­nı­la­bi­lir.

Yan E.: Hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı­naçok en­der ras­la­nır, fa­kat gö­rül­dü­ğün­de cid­di bo­yut­lar ka­za­na­bi­lirve tüm vü­cut­ta de­ri dö­kün­tü­le­ri, ne­fes dar­lı­ğı, ta­şi­kar­di, ter­le­me,tan­si­yon düş­me­si şek­lin­de­dir.

Etkileş.: Bü­yü­me hor­mo­nu, kor­ti­kot­ro­pin,glu­­ko­kor­ti­ko­id­ler, ti­ro­id hor­mo­nu ve glu­ka­gon gi­bi hor­mon­lar,ba­zı oral kont­ra­sep­tif­ler, tiyazit sı­nı­fı di­üre­tik­ler, kar­bo­nik an­hid­razin­hi­bi­tör­le­ri in­sü­li­nin hi­pog­li­se­mik et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.Ana­bo­lik ste­ro­id­ler, nons­te­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var anal­je­zik­ler,yük­­sek doz sa­li­si­lat­lar, MAO in­hi­bi­tör­le­ri, gu­ane­ti­din, al­kol veb-ad­re­ner­jik blo­ker­ler in­sü­li­ninhi­pog­li­se­mik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. İn­sü­li­nin hi­pog­li­se­mik et­ki­sioral an­ti­di­ya­be­tik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sıy­la da ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Et­ki­si 1-2 sa­at için­de or­ta­ya çı­kar; en yük­sekdü­ze­ye 6-12 sa­at için­de ula­şır ve et­ki­si 18-24 sa­at de­vam eder. Has­ta­nınge­rek­si­ni­mi­ne gö­re SC ve­ya IM yol­dan uy­gu­la­nır. Hu­mu­lin-R ile bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Hu­mu­lin-R Fla­kon

İn­san in­sü­li­ni(Rekombinant DNA kökenli) 100 U/ml

Ambalaj: 10 mL’lik 1 fla­kon.

Hu­mu­lin-R Kar­tuş Pre­fil  

İn­san in­sü­li­ni(Rekombinant DNA kökenli) 100 IU/ml

Ambalaj: 3 mL’lik 5 kar­tuş.

End.:Hızlı,fakat kısa süreli etkili insülin olarak, di­a­be­tes mel­li­tus te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Et­ki­si­nin ça­buk baş­la­ma­sı ne­de­niy­le özel­lik­le di­ya­be­tikpre­ko­ma ve ko­ma du­rum­la­rın­da uy­gu­la­nır.

Kontr.E.: Hi­pog­li­se­mi du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Grip ve­ya baş­ka bir en­fek­si­yözhas­ta­lık var­sa in­sü­lin ge­rek­si­ni­mi ar­ta­bi­lir. Ge­be­lik­te fe­tü­seza­rar ver­mek­si­zin kul­la­nı­la­bi­lir. Di­ya­be­tik has­ta­la­rın in­sü­linge­rek­si­ni­mi ge­be­lik­te, özel­lik­le de ge­be­li­ğin 2. ve 3. dö­nem­le­rin­dege­nel­lik­le art­mak­ta­dır. Em­zi­ren­ler­de süt olu­şu­mu­nu et­ki­le­mek­si­zinve be­be­ğe za­rar ver­me­den kul­la­nı­la­bi­lir.

Yan E.:Hi­per­sen­si­ti­vi­tere­ak­si­yon­la­rı­na çok en­der ras­la­nır. Fa­kat gö­rül­dü­ğün­de cid­di bo­yut­larka­za­na­bi­lir ve tüm vü­cut­ta de­ri dö­kün­tü­le­ri, ne­fes dar­lı­ğı, ta­şi­kar­di,ter­le­me, tan­si­yon düş­me­si şek­lin­de­dir.

Etkileş.:İn­sü­lin­leay­nı za­man­da kul­la­nım du­ru­mun­da ad­re­ner­jik sti­mü­lan ilaç­lar, kor­ti­kos­te­ro­id­lerve ti­ro­id hor­mon­la­rı in­sü­lin ge­rek­si­ni­mi­ni ar­tı­ra­bi­lir. Ana­bo­likste­ro­id­ler in­sü­lin ge­rek­si­ni­mi­ni dü­şü­re­bi­lir. b-ad­re­ner­jik blo­ker­ler in­sü­li­ninhi­pog­li­se­mik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir ve hi­pog­li­se­mi semp­tom­la­rı­nımas­ke­le­ye­bi­lir. Oral kont­ra­sep­tif kul­la­nan di­ya­be­tik ka­dın­lar­dain­sü­lin ge­rek­si­ni­mi ar­ta­bi­lir. MAO in­hi­bi­tör­le­ri in­sü­li­nin hi­pog­li­se­miket­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir ve/ve­ya uza­ta­bi­lir. Hi­pog­li­se­mik ajan­larin­sü­li­nin hi­pog­li­se­mik et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Al­kol­lü içe­cek­lerkan­da­ki glu­koz dü­zey­le­rin­de ar­tış ve­ya dü­şü­şe ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Et­ki­si­ni ya­rım sa­at için­de gös­te­rir. En yük­seket­ki­si­ne 2-4 sa­at­te ula­şır. Et­ki sü­re­si en­jek­si­yon­dan son­ra 6-8sa­at­tir. Doz, has­ta­nın ge­rek­si­ni­mi­ne gö­re he­kim ta­ra­fın­dan sap­ta­nır.Hu­mu­lin RRe­gu­lar SC, IM yada yal­nız ke­to­asi­dik ko­ma du­rum­la­rın­da IV yol­dan uy­gu­la­nır.

Humulin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki