TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Mayıs 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hydrea Kap­sülBMS

Hid­rok­si­üre

Ambalaj: 500 mgx100 kap­sül.

End.: Me­la­no­ma, di­renç­li kro­nik mi­ye­los­tik lö­se­mi vere­kü­ran, me­tas­ta­tik ya da ame­li­yat ya­pı­la­ma­yan over kan­se­ri te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir. Rad­yo­te­ra­piy­le bir­lik­te du­dak­lar ha­riç baş ve bo­yunböl­ge­sin­de­ki pri­mer sku­amöz hüc­re kar­si­nom­la­rı­nın lo­kal kont­ro­lün­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ke­mik ili­ği dep­res­yo­nun­da, ör­ne­ğin top­lam lö­ko­sitsa­yı­sın­da dü­şüş, trom­bo­si­to­pe­ni ve­ya şid­det­li ane­mi ha­lin­de kont­ren­di­ke­dir.Te­da­vi­ye baş­la­ma­dan ön­ce ane­mi ha­li dü­zel­til­me­li­dir. Ay­nı türbir te­da­vi­den son­ra hid­rok­si­üre dik­kat­li bir tıb­bi de­ne­tim al­tın­dakul­la­nıl­ma­lı­dır. İla­ca du­yar­lık du­ru­mun­da te­da­vi dur­du­rul­ma­lı­dır.Böb­rek ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­sıöne­ri­lir.

Uyar.: Ge­be­lik­te ve em­zir­me dö­ne­min­dekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Hid­rok­si­üre an­ne sü­tü­ne ge­çer.

Yan E.: Ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu, lö­ko­pe­ni­dir,trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi görü­lebilir. Ma­kü­lo­pa­pü­ler dö­kün­tü, yüz­deeri­tem, pe­ri­fer­de eri­tem, hi­per­pig­men­tas­yon, de­ri ve tır­nak­lar­daat­ro­fi, pul­lan­ma, vi­yo­le pa­pü­ler, alo­pe­si, yük­sek doz­lar­da uyuk­la­ma,baş ağ­rı­sı, ser­sem­le­me, de­zor­yan­tas­yon, ha­lü­si­nas­yon­lar, kon­vül­si­yon­lar,sto­ma­tit, ano­rek­si, bu­lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ka­bız­lık, anor­mal kanse­di­men­tas­yon hı­zı, ateş, tit­re­me nö­bet­le­ri ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­deyük­sel­me gö­rül­müş­tür.

Etkileş.: Rad­yas­yon te­da­vi­si ve ke­mo­te­ra­piyu­kar­da bil­di­ri­len yan et­ki­le­ri baş­la­ta­bi­lir. Kom­bi­nas­yon te­da­vi­sigö­ren he­men he­men her has­ta­da to­tal lö­ko­sit sa­yı­mı azal­ma gös­ter­miş­tir.Trom­bo­sit­le­rin azal­ma­sı en­der­dir, rad­yas­yon eri­te­mi de ağır­laş­tı­ra­bi­lir.Hid­rok­si­üre se­rum ürik asit dü­zey­le­ri­ni yük­sel­te­bi­le­ce­ğin­den üri­ko­zü­rikila­cın do­zu­nun ayar­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Doz Önerisi:Hydrea ile te­da­vi ço­ğun­luk­la ara­lık­lı ola­rak yü­rü­tü­lür.Her 3 gün­de bir 80 mg/kg ve­ri­lir. Eğer gün­lük te­da­vi ter­cih edi­lir­se,gün­de bir kez ki­lo ba­şı­na 20-30 mg ve­ri­lir. Has­ta­la­rın ye­ter­li mik­tar­dası­vı al­ma­la­rı sağ­lan­ma­lı­dır. Hydrea’nın ya­ra­rı­nı de­ğer­len­dir­mek için 6 haf­ta ye­ter­li­dir.Bu­nun­la bir­lik­te, 4. haf­ta­dan son­ra has­ta­lık­ta be­lir­gin bir iler­le­mesağ­la­nır­sa te­da­vi ke­sil­me­li­dir. Eğer lö­ko­sit sa­yı­sı 2500/mm3’ün ve­yatrom­bo­sit sa­yı­sı 100.000/mm3’ün al­tı­na dü­şer­se te­da­vi dur­du­rul­ma­lı­dır.De­ğer­ler nor­ma­le dö­ner dön­mez te­da­vi­ye ye­ni­den baş­lan­ma­lı­dır.

Hydrea adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki