TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Hytrin Tab­letAb­bott

Te­ra­zo­sin HCl

Ambalaj: 2 mgx30 tab­let :5 mgx30tablet.

Hytrin BP Te­da­vi­ye Baş­la­ma Pa­ke­ti

Te­ra­zo­sin HCl

Ambalaj: 10 adet 2 mg’lik tab­let ve 11adet 5 mg’lik tab­let bir arada.

End.:Semp­to­ma­tikse­lim pros­tat hi­perp­la­zi­si­nin (SPH) te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ay­rı­cahi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de de en­di­ke­dir. Tek ba­şı­na ve­ya di­üre­tik­lerve b-ad­re­ner­jik blo­ker ajan­largi­bi di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ajan­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.: Te­ra­zo­si­ne kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Te­ra­zo­sin, a-ad­re­ner­jik blo­kaj ya­pan di­ğerajan­lar gi­bi te­da­vi­nin ilk do­zu­nun ve­ya ilk bir­kaç do­zu­nun ar­dın­dan,kan ba­sın­cın­da be­lir­gin dü­şü­şe özel­lik­le pos­tu­ral hi­po­tan­si­yonve sen­ko­pa ne­den ola­bi­lir. Eğer sen­kop olu­şur­sa, has­ta ya­tar po­zis­yo­nage­ti­ril­me­li ve ge­rek­li ön­lem­ler alın­ma­lı­dır. Has­ta­la­ra, te­ra­zo­sinile uy­ku ha­li ve­ya som­no­lans or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği de söy­len­me­li­dir.Bun­lar,ara­ba ve­ya ağır ma­ki­ne kul­la­nan­la­rın dik­kat­li ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­rir.Po­tan­si­yel ya­rar­la­rı an­ne ve fe­tu­sa kar­şı olu­şa­bi­le­cek risk­ler­denüs­tün çık­tı­ğı du­rum­lar dı­şın­da ge­be­lik­te öne­ril­mez. An­ne sü­tüy­leatı­lıp atıl­ma­dı­ğı bi­lin­me­di­ğin­den, te­ra­zo­sin em­zi­ren an­ne­le­reve­ri­lir­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.: As­te­ni, flu send­ro­mu, baş ağ­rı­sı,hi­po­tan­si­yon, pal­pi­tas­yon­lar, pos­tu­ral hi­po­tan­si­yon, sen­kop, bu­lan­tı,pe­ri­fe­ral ödem, ki­lo ar­tı­şı, baş dön­me­si, som­no­lans, ver­ti­go, disp­ne,na­zal kon­jes­yon, ri­nit, gör­me bu­la­nık­lı­ğı, do­kun­ma du­yu­su­nun za­yıf­la­ma­sı,im­po­tens, id­rar yo­lu en­fek­si­yo­nu, trom­bo­si­to­pe­ni, at­ri­yal fib­ri­las­yon,pri­apizm, bel ağ­rı­sı görülebilir.

Etkileş.: Be­lir­gin hi­po­tan­si­yon ola­sı­lı­ğın­danka­çın­mak için te­ra­zo­sin di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­lar­la (ör­ne­ğinkal­si­yum an­ta­go­nist­le­ri) bir­lik­te kul­la­nı­lır­ken özen gös­te­ril­me­li­dir.Bir di­üre­tik ve­ya di­ğer bir hi­per­tan­sif aja­nı ek­ler­ken, do­zun azal­tıl­ma­sıve­ya ye­ni­den tit­re edil­me­si ge­rek­li ola­bi­lir.

Doz Önerisi:Se­limPros­tat Hi­perp­la­zi­si: Baş­lan­gıçdo­zu, tüm has­ta­lar için ya­tar­ken 1 mg’dir ve baş­lan­gıç do­zu ola­rak budoz aşıl­ma­ma­lı­dır. Hi­per­tan­si­yon: Do­z ve doz ara­lı­ğı (12-24 sa­at) her has­ta­nın kan ba­sın­cı­nagö­re ayar­lan­ma­lı­dır. Baş­lan­gıç do­zu, tüm has­ta­lar için 1 mg baş­la­mado­zu­dur ve bu doz ke­sin­lik­le aşıl­ma­ma­lı­dır. Ge­nel ola­rak öne­ri­lendoz gün­de 1 kez ve­ri­len 1-5 ara­sın­da­dır, bu­nun­la bir­lik­te ba­zı has­ta­largün­de 20 mg gi­bi yük­sek doz­lar­dan ya­rar gö­re­bi­lir­ler.

Hytrin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki