TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Je­to­ka­in Am­pul   Ade­ka

Li­do­ka­in HCI 20 mg,epi­nef­rin 0.0125 mg/ml

Ambalaj:2 mLx20 ampul.

End.:İn­filt­ras­yontek­nik­le­riy­le (ör­neğin per­ku­ta­ne en­jek­si­yon ile) re­gi­onal ve lo­kalanes­te­zi oluş­tur­ma­da; pe­ri­fe­ral si­nir blok­la­rı tek­nik­le­ri ile (ör­neğinbrac­hi­al ple­xus), in­ter­kos­tal ve sant­ral ne­ural tek­nik­le­ri ile (ör­neğinlum­bar ve ko­dal epi­du­ral blok ile) int­ra­ve­nöz re­gi­onal anes­te­zi oluş­tur­ma­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Ka­ra­ciğer ra­hat­sız­lığı olan­lar­da, di­ya­bet­li­ler­de,kar­di­yo­vas­kü­ler bo­zuk­luğu olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­liğin ilk dev­re­le­rin­de, or­ga­no­ge­ne­zis­te;ço­cuk bek­le­yen ka­dın­la­ra lo­kal anes­te­zik uy­gu­la­ma­dan ön­ce bu du­rumgöz önü­ne alı­na­rak dik­kat­li dav­ra­nıl­ma­lı­dır. Lo­kal anes­te­zik­ler pla­sen­ta­dança­buk ge­çer­ler. Epi­du­ral, pa­ra­ser­vi­kal, pu­ten­tal ve­ya ko­dal blokanes­te­zi­si için kul­la­nıl­dık­la­rın­da, deği­şik öl­çü­ler­de, an­ne­de,fe­tus­ta ve ne­ona­tal­de tok­si­si­te­ye ne­den ola­bi­lir­ler.

Yan E.:En çok ras­la­nan tür­ler, zi­hin­selka­rı­şık­lık, ge­çi­ci baş dön­me­si, uyu­şuk­luk, ku­lak çın­la­ma­sı, bu­la­nıkve­ya çift gör­me, kus­ma, sı­cak­lık ve­ya soğuk­luk his­si, kas­lar­da ken­di­liğin­denrit­mik ka­sıl­ma­lar, tit­re­me, kon­vül­si­yon, bi­linç­siz­lik, so­lu­numdep­res­yo­nu ve so­lu­num dur­ma­sı­dır.

Etkileş.: MAO in­hi­bi­tör­le­ri ve­ya tri­sik­likan­ti­dep­re­san ilaç alan has­ta­lar­da cid­di ve uzun sü­ren hi­per­tan­si­yonya­pa­bi­lir. Fe­no­ti­azin ve bu­ti­ro­fo­non­lar epi­nef­ri­nin pres­sör et­ki­si­niazal­ta­bi­lir­ler ve­ya ter­si­ne dö­nüş­tü­re­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Yalnızca lokal anestezi konusundadeneyimli hekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.

Je­to­ka­in Simp­lex Am­pul

Li­do­ka­in HCI

Ambalaj:40 mg/2 mx10 ampul : 200 mg/10 mLx10 ampul.

End.:Vent­ri­kü­lerarit­mi­ler­de (ekst­ra­sis­tol­ler ve ta­şi­kar­di­ler), en­fark­tüs­te, kalpame­li­yat­la­rı sı­ra­sın­da me­ka­nik tah­riş­ler­de, kalp ka­te­ri­zas­yo­nuve an­ji­yo­kar­di­yog­ra­fi gi­bi di­ag­nos­tik mü­da­ha­le­ler­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amid ti­pilo­kal anes­te­zik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lığı ol­anlarda, Sto­kes-Adams veWolf-Par­kin­son-Whi­te send­rom­la­rın­da, şid­det­li si­no­at­ri­yal, at­ri­yo­vent­ri­kü­lerve int­ra­vent­ri­kü­ler blok­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Li­do­ka­in en­jek­si­yo­nu sı­ra­sın­da ola­sı yan et­ki­le­rior­ta­dan kal­dı­ra­bi­le­cek ci­haz, ok­si­jen ve ha­yat kur­ta­rı­cı ilaç­la­rınhe­men kul­la­nı­la­bi­le­cek şe­kil­de el al­tın­da bu­lun­du­rul­ma­sı ge­re­kir.Ağır kalp yet­mez­liği, hi­po­vo­le­mi, şok ve ka­ra­ciğer­le böb­rek yet­mez­liğiolan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de an­cak cid­di en­di­kas­yon var­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tüy­le be­beğe ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­diğin­den, em­zi­ren an­ne­ler­dedik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Yaş­lı­lar li­do­ka­inin et­ki­si­ne da­ha du­yar­lıol­duk­la­rın­dan 65 ya­şın üs­tün­de­ki has­ta­lar­da doz ya­rı­ya in­di­ril­me­live dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Do­zu faz­lage­lir­se baş­lan­gıç­ta uyu­şuk­luk, pa­res­te­zi­ler, atak­si, di­sart­ri,nis­tag­mus, de­zo­ri­yan­tas­yon ve aji­tas­yon gi­bi nis­pe­ten ha­fif SSS be­lir­ti­le­ri­nene­den olur. Bun­lar or­ta­ya çık­tığın­da doz azal­tıl­maz­sa kon­vül­zi­yon­lar,so­lu­num dep­res­yo­nu ve ko­ma ge­li­şe­bi­lir.

Etkileş.:Li­do­ka­indiğer an­ti­arit­mik­ler­le bir­lik­te kul­la­nıl­dığın­da kalp üze­rin­de adi­tifet­ki gö­rü­le­bi­lir. Hi­dan­to­in an­ti­kon­vül­zan­la­rı alan­la­ra li­do­ka­inve­ril­diğin­de kar­di­yo­dep­re­san et­ki gö­rü­le­bi­lir. b-ad­re­ner­jik re­sep­tör an­ta­go­nist­le­rika­ra­ciğer kan akı­mı­nı azal­ta­rak li­do­ka­inin he­pa­tik me­ta­bo­liz­ma­sı­nıya­vaş­la­ta­bi­lir ve tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Si­me­ti­din­le bir­lik­tekul­la­nıl­dığın­da li­do­ka­in me­ta­bo­liz­ma­sı ya­vaş­la­ya­rak kan kon­sant­ras­yon­la­rıyük­se­le­bi­lir. Nö­ro­mus­kü­ler blok ya­pan ilaç­lar, ör­neğin sük­si­nil­ko­linklo­rür yük­sek doz­da IV li­do­ka­in­le bir­lik­te ve­ri­lir­se nö­ro­mus­kü­lerblok et­ki­si po­tan­si­ye edi­lir.

Doz Önerisi: Arit­mi­ler­de tek doz IV en­jek­si­yon50-100 mg li­do­ka­in HCl (0.70-1.4 mg/kg) ya­vaş, da­ki­ka­da 25-50 mg ola­rakve­ri­lir. İs­te­nen et­ki alı­na­maz­sa 5 da­ki­ka son­ra ikin­ci bir doz uy­gu­la­na­bi­lir.Sü­rek­li int­ra­ve­nöz en­füz­yon için 1-4 mg/dak li­do­ka­in HCl do­zu(0.14-0.057 mg/kg/min) şek­lin­de uy­gu­la­nır.

Jetokain adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki