TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ka­li­nor E­fer­ve­san Tab­letAbbott

Po­tas­yum sit­rat2.170 g, po­tas­yum bi­kar­bo­nat 2.000 g

Ambalaj: 15 tablet.

End.:Hi­po­ka­le­mipro­fi­lak­si­si ve te­da­vi­sin­de, aşı­rı di­ji­tal et­ki­si­nin (di­ji­talin­tok­si­kas­yo­nu ve­ya di­ji­tal in­to­le­ran­sı) gi­de­ril­me­sin­de ve böb­rektaş­la­rı­nın ye­ni­den oluş­ma­ma­sı için pro­fi­lak­tik te­da­vi­de (re­si­difp­ro­fi­lak­si)en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Re­nalatı­lım bo­zuk­lu­kla­rın­da ve se­rum po­tas­yum dü­zey­le­ri­nin yük­sel­me­siy­lebir­lik­te sey­re­den te­da­vi sı­ra­sın­da (ör­ne­ğin po­tas­yum tu­tu­cu di­üre­tik­ler­le);int­ra­sel­lü­ler alan­dan ekst­ra­sel­lü­ler ala­na po­tas­yum kay­ma­sı ne­de­niy­leyük­sel­miş po­tas­yum dü­zey­le­rin­de; Gams­torp send­ro­mun­da; sod­yum ek­sik­li­ğiy­lebir­lik­te kan hac­mi­nin azal­dı­ğı du­rum­lar­da (hi­po­nat­re­mi ile bir­lik­tehi­po­vo­le­mi) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Po­tas­yum sit­rat+po­tas­yum bi­kar­bo­nat te­da­vi­sin­deyal­nız­ca bir re­nal po­tas­yum atı­lı­mı bo­zu­kl­uğu (akut ve kro­nik böb­rekyet­mez­li­ği, böb­rek üs­tü be­zi kor­tek­si yet­mez­li­ği) var­lı­ğın­dave/ve­ya po­tas­yum atı­lı­mı­nı azal­tı­cı pre­pa­rat­lar­la bir­lik­te te­da­vi­deso­run bek­le­ne­bi­lir. Ge­be­li­ğin özel­lik­le ilk üç ayın­da ilaç uy­gu­la­ma­sın­da­kibu­gün­kü an­la­yı­şa gö­re kul­la­nıl­ma­sı özen­le tar­tıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Tek tükab­do­mi­nal ya­kın­ma­lar, bu­lan­tı, kus­ma ve di­ya­re gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Hi­po­ka­le­mi,di­ji­tal en­tok­si­kas­yon ris­ki­ni ar­tı­rır; hi­per­ka­le­mi ise di­ji­ta­linet­ki­si­ni ve tok­si­si­te­si­ni azal­tır. ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le ve­ya ba­zıanal­je­zik ve an­ti­ro­ma­tiz­mal (nons­te­ro­id an­tif­lo­jis­tik/anal­je­zik,ör­ne­ğin in­do­me­ta­sin gi­bi) bir­lik­te te­da­vi­de se­rum po­tas­yum dü­zey­le­ri­ninkont­ro­lü ge­rek­li­dir; çün­kü söz ko­nu­su mad­de­ler se­rum po­tas­yum dü­zey­le­ri­ninor­ma­lin üs­tü­ne yük­sel­te­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Bir po­tas­yum ek­sik­li­ği­nin pro­fi­lak­si ve te­da­vi­siiçin ge­re­ken doz, po­tas­yum dü­ze­yi­ne bağ­lı­dır. Gün­lük doz ge­nel ola­rakye­mek­ler­le bir­lik­te alı­nan 1-2 tab­let, ge­rek­ti­ğin­de, dü­zen­li ara­lık­lar­lagün­de 3 tab­let. Di­ji­tal in­tok­si­kas­yon te­da­vi­sin­de gün­lük doz 1x1tab­let­tir. Bu doz ge­rek­ti­ğin­de bir­kaç kez tek­rar­la­na­bi­lir. Böb­rektaş­la­rı­nın nük­sü­nü en­gel­le­mek için ya­pı­lan te­da­vi­de do­zaj, id­rar­dansit­rat atı­lı­mı­na gö­re ayar­la­nır. Baş­ka tür­lü ge­rek­li gö­rül­me­miş­segün­de 1-2 tab­let ye­ter­li­dir. Ka­li­norEfer­ve­san Tab­let 1.42 g sak­ka­roz içe­rir.Di­ya­be­tik­ler­de dik­kat edil­me­li­dir.

Kalinor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki