TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kap­ril Tab­let   M. Nev­zat

Kap­top­ril

Ambalaj: 25 mgx48 tablet.

End.:ACEinhibitörü olarak hi­per­tan­si­yo­nun i­nis­yal te­da­vi­sin­de (böb­rek fonk­si­yon­la­rıbo­zuk o­lan­lar­da, baş­ka i­laç­lar­la te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ve­ya bui­laç­lar­la te­da­vi sı­ra­sın­da a­ğır yan et­ki­ler gö­rü­len hi­per­tan­si­yon­da)ve di­ü­re­tik­ler ve­ya di­ji­ta­lin i­le te­ra­pi­den ye­ter­li so­nuç a­lı­na­ma­yankalp yet­mez­li­ğin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Du­yar­lıki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. Böb­rek yet­mez­li­ği ve im­mün sis­tem has­ta­lık­la­rı(ö­zel­lik­le sis­te­mik lu­pus e­ri­te­ma­to­zus) bu­lu­nan has­ta­lar­da uy­gu­la­maçok dik­kat­li ya­pıl­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­ler ü­ze­rin­de ye­ter­li a­raş­tır­ma yok­tur. Bune­den­le ge­be­le­re an­cak ­sağ­la­ya­ca­ğı ya­rar, fe­tüs ü­ze­ri­ne o­la­sırisk­ten a­ğır ba­sı­yor­sa ve­ril­me­li­dir. Em­zi­ren an­ne­le­re ve­ril­me­me­li;ve­ril­me­si ge­re­ki­yor­sa em­zir­me­ye son ve­ril­me­li­dir. Kap­top­ri­linilk do­zu­nun ardından hi­po­tan­si­yon gö­rü­le­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rıbo­zuk o­lan­lar­da, cid­di o­to im­mün has­ta­lık­lar­da, ko­lla­jen do­ku has­ta­lık­la­rıve lu­pus eryt­he­ma­to­sus­da, ak­yu­var­la­rı ve­ya im­mün ya­nı­tı et­ki­le­yeni­laç­lar­la te­da­vi gö­ren­ler­de nöt­ro­pe­ni­ye yol a­ça­bi­le­ce­ğin­denkap­top­ril dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır. Nöt­ro­pe­ni gö­rü­len­ler­de i­laçke­sil­me­li ve ya­kın­dan iz­len­me­li­dir.

Yan E.:Cilt­te kı­za­rık­lık,a­ler­jik re­ak­si­yon­lar, ka­şın­tı ve ra­hat­sız­lık his­si, nöt­ro­pe­ni,ag­ra­nü­lo­si­toz, lö­ko­pe­ni, pro­te­i­nü­ri, hi­po­tan­si­yon, nef­ro­tiksend­rom­la bir­lik­te a­kut böb­rek yet­mez­li­ği, kan­da po­tas­yum kon­sant­ras­yo­nu­nunart­ma­sı, tat al­ma du­yu­sun­da de­ği­şik­lik ve gast­rik ir­ri­tas­yon gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Sem­pa­tikak­ti­vi­te­yi et­ki­le­yen (örn. ad­re­ner­jik nö­ron blo­ker­le­ri) i­laç­lar­labir­lik­te ve­ril­di­ğin­de; kalp yet­mez­li­ği ol­gu­la­rın­da va­zo­di­la­tör­ler­lebe­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­da dik­kat­li o­lun­ma­lı­dır. İn­do­me­ta­sin vedi­ğer an­ti­enf­la­ma­tu­var a­nal­je­zik­ler kap­top­ri­lin an­ti­hi­per­tan­sifet­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir­ler.

Doz Önerisi: Hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de gün­de 2-3x1 tab­let­lebaş­la­nır ve 2 haf­ta i­çin­de ye­ter­li ya­nıt a­lı­na­maz­sa gün­de 3x2 tab­letve ge­re­ğin­de 3x4 tab­le­te ka­dar yük­sel­ti­lir. Mak­si­mum gün­lük doz 450mg’dir. İs­te­nil­di­ğin­de tiyazit gru­bu di­ü­re­tik­ler­le kom­bi­ne e­di­le­bi­lir.Kalp yet­mez­li­ğin­de; eğer has­ta di­ü­re­tik­ler­le te­da­vi e­di­li­yor­sabaş­lan­gıç do­zu 3x¼-½ tab­let­tir. Di­ü­re­tik kul­la­nma­yan has­ta­lar­daise 3x1 tab­let­le baş­la­nır. Bu doz gün­de 3x4-8 tab­le­te ka­dar çı­kar­tı­la­bi­lir.Ço­cuk­lar­da çok ge­rek­li o­lur­sa kul­la­nıl­ma­lı ve 3 e­şit do­za bö­lü­nen1 mg/kg uy­gu­lan­ma­lı­dır. Mak­si­mum gün­lük ço­cuk do­zu 6 mg/kg’dir.

Kapril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki