TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ka­ra­ze­pin Tab­letTerra

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 200 mgx25 ve 160 tab­let:: 400 mgx25tablet.

Eşd.: Kar­ba­sif Tab­let: 200 mgx24 tablet (Yeni İlaç); Kar­be­rolTab­let: 200 mgx160 tablet (Mü­nir Şa­hin); Ka­ze­pin Tab­let: 200 mgx24 ve 160 tablet (Gün­­sa); Teg­re­tol­Tab­let: 200 mgx24 ve 160 tablet (No­var­tis Pharma).

End.:Epilepsitedavisinde, sekonder jeneralizasyonla veya sekonder jeneralizasyon olmaksızınkompleks veya basit parsiyel nöbetler (bi­linç kaybı ile veya bilinç kaybıolmaksızın), jeneralize tonik-klonik nöbetler, nöbetlerin karı­şık şekillerindeendikedir ve hem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikleabsans nöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akutmani ve bipolar afektif bozuklukları önlemek ve oluşumu­nu azaltmak için sürektedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatiktrigeminal nevralji ve multipl skle­roza bağlı (tipik veya atipik) trigeminalnev­ral­jide, idiyopatik glossofarin­geal nevraljide; ağrılı diyabetiknöropatide; Diabetes insipidus sentrali; nörohormonal orijinli poliüri vepolidipsi tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarakben­zerlik gösteren ilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık.Atriyoventriküler blok, geç­mişte kemik iliği dep­resyonu veya akut intermitantporfirisi olan hastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisiolduğundan karbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı öneril­mez.MAO inhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karba­ma­zepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dik­katlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda kar­bama­ze­pin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi halin­dekarbama­ze­pin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bo­zukluğuveya aktif karaciğer has­talığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebe­lerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk3 ayı içe­risinde ya­rar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbama­zepinkullanan anneler bebeklerini, ola­sı yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyo­nu gibi) bakı­mından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Kar­ba­ma­zepininneden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon ye­te­neğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kulla­nırkendikkatli olmalıdırlar.

Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, ge­nellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT dü­zey­leri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö­rolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyo­nu­na yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.

Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksi­fen, viloksa­zin, fluoksetin, fluvoksamin, si­me­tidin,asetazolamid, danazol, desi­pramin, ni­ko­tinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazo­don, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josa­misin, klaritromisin), azol­ler (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, pri­midon, progabid ve­yateofilin, meto­süksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.

 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki