TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kar­be­rol Tab­let    Mü­nir Şa­hin

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 200 mgx20 ve 160 tablet.

Eşd.:Ka­ra­ze­pin Tab­let: 200 mgx160 tab­let (Terra); Ka­ze­pin Tab­let:200 mgx160 tablet (Gün­sa); Teg­re­tol­Tab­let: 200 mgx160 tablet (No­var­tis Phar­ma).

End.:Diğerantikonvülsan ilaçların etki etmediği epilepsiler: Kompleks semp­tomatoloji ileseyreden parsiyel nöbetler (psikomotor, temporal lob), genel tonik-kloniknöbetler (Grand mal) ve bunları da içeren genel karma nöbetler ve diğer genelparsiyel nöbetler ile trigeminal nevraljilerdeki ağrı­yı ortadan kaldırmadaendikedir.

Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarak ben­zerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geç­mişte kemik iliği dep­resyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı öneril­mez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Karba­ma­zepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dik­katlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbama­ze­pin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi ha­lin­dekarbama­ze­pin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede kara­ci­ğer bozukluğuveya aktif karaciğer has­talığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebe­lerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gere­kir. Özellikle gebeliğinilk 3 ayı içe­risinde ya­rar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbama­zepinkullanan anneler bebeklerini, ola­sı yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyo­nu gibi) bakı­mından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karba­ma­zepininneden oldu­ğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yete­ne­ğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanırken dikkatliolmalıdırlar.

Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, ge­nellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT dü­zey­leri (karaciğer en­zim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö­rolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyo­nu­na yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.

Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksi­fen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, si­me­tidin,asetazolamid, danazol, desipramin, niko­tinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josa­misin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, pri­midon, progabid ve­yateofilin, meto­süksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klona­zepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.

Doz Önerisi:E­pi­lep­si­de, ye­tiş­kin­ler­de baş­lan­gıç do­zu gün­de 1 ve­ya 2kez 200 mg’dir. Has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re bu doz ya­vaş ya­vaş ar­tı­rı­la­rakgün­de 2-3 kez 400 mg’ye çı­ka­rıl­ma­lı­dır. Gün­de 6 tab­let­ten (1200 mg) faz­laalın­ma­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da 1 ya­şın al­tın­da gün­de 100-200 mg, 1-5 yaşgün­de 200-400 mg, 5-10 yaş gün­de 400-600 mg, 10-15 yaş gün­de 600-1000 mg. Bumik­tar gün­de 2-3 eşit doz­la­ra bö­lü­ne­rek ve­ril­me­li­dir. Tri­ge­mi­nal nev­ral­ji­de: Baş­lan­gıç­ta gün­de 2 kez 100 mg(ya­rım tab­let) alı­nır. Ağ­rı or­ta­dan kal­kın­ca­ya ka­dar doz (gün­de 200mg=1 tab­let) ar­tı­rı­la­bi­lir. Gün­de 1200 mg aşıl­ma­ma­lı­dır. Ye­ter­liet­ki sağ­lan­dı­ğın­da doz ya­vaş ya­vaş azal­tıl­ma­lı­dır. Al­kol abs­ti­nens be­lir­ti­le­ri: Has­ta­nın du­ru­mu­na gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.Gün­de 600-800 mg’lik doz­lar ge­nel­lik­le ye­ter­li olur. Be­lir­ti­le­rinşid­det­li ol­du­ğu du­rum­lar­da kar­ba­ma­ze­pi­nin ya­nın­da klo­me­ti­zol,klor­di­aze­pok­sit gi­bi se­da­tif-hip­no­tik ilaç­lar da ve­ril­me­li­dir.Akut dö­nem geç­tik­ten son­ra kar­ba­ma­ze­pin ile tek ba­şı­na te­da­vi­ye de­vamedi­lir. Di­abe­tes in­si­pi­dus: Ye­tiş­kin­ler­de or­ta­la­ma dozgün­de 2-3 kez 200 mg’dir. Di­abe­tik nö­ro­pa­ti: Gün­de 2-4 kez 200 mg’dir.

Karberol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki