TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Temmuz 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kar­vea Tab­let     Sanofi

İrbesartan

Ambalaj: 75 mgx28 tablet :150 mgx28tablet : 300 mgx28 tablet.

End.:Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır. Hipertansiyonlu ve Tip 2 diabetesmellituslu hastalardaki böbrek hastalığının tedavisinde antihipertansiftedavinin bir parçası olarak kullanılır.

Kontr.E.:İrbesartanaaşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar ile ge­be­lik ve lak­tas­yon­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Di­ya­re ve­ya kus­ma, di­yet­tetuz kı­sıt­la­ma­sı, yo­ğun di­üre­tik tedavi so­nu­cu sı­vı ve/ve­ya sod­yumkay­bı olan has­ta­lar­da özel­lik­le ilk doz­dan son­ra semp­to­ma­tik hi­po­tan­si­yongö­rü­le­bi­lir. Bi­la­te­ral böb­rek ar­ter­le­rin­de da­ral­ma olan ya da ça­lı­şantek böb­rek ar­te­rin­de da­ral­ma bu­lu­nan has­ta­lar­da re­nin-an­ji­yo­ten­sin-al­dos­te­ronsis­te­mi­ni et­ki­le­yen ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı, cid­di hi­po­tan­si­yonve böb­rek ye­ter­siz­li­ği ris­ki­ni ar­tı­rır. Re­nin-an­ji­yo­ten­sin-al­dos­te­ronsis­te­mi­ni et­ki­le­yen di­ğer ilaç­lar­la te­da­vi sı­ra­sın­da özel­lik­leböb­rek ye­ter­siz­li­ği ve/ve­ya kalp yet­mez­li­ği du­rum­la­rın­da hi­per­ka­le­migö­rü­le­bi­lir. İr­be­sar­tan kul­la­nır­ken de aort ve­ya mit­ral ka­pak da­ral­ma­sıya da obst­rük­tif hi­pert­ro­fik kar­di­yo­mi­yo­pa­ti­si olan has­ta­lar­daözel bir dik­kat gös­te­ril­me­li­dir. Da­mar to­nu­su ve böb­rek fonk­si­yon­la­rıesas ola­rak re­nin-an­ji­yo­ten­sin-al­dos­te­ron sis­te­mi­ne bağ­lı olan has­ta­lar­da(ör­ne­ğin cid­di kon­jes­tif kalp ye­ter­siz­li­ği ya da re­nal ar­ter ste­no­zuda­hil böb­rek has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar), bu sis­te­mi et­ki­le­yen ilaç­la­rınkul­la­nıl­ma­sı du­ru­mun­da akut hi­po­tan­si­yon, azo­te­mi, oli­gü­ri ve­yana­di­ren akut böb­rek ye­ter­siz­li­ğiy­le kar­şı­la­şı­la­bi­lir. An­ji­yo­ten­sin-IIre­sep­tör an­ta­go­nist­le­riy­le de ben­zer et­ki­le­rin or­ta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğıgöz ar­dı edil­me­mek­le bir­lik­te, ir­be­sar­tan kul­la­nı­mın­da bu et­ki­le­ringöz­len­di­ği bil­di­ril­me­miş­tir. Her­han­gi bir an­ti­hi­per­tan­sif ajan­daol­du­ğu gi­bi, is­ke­mik kar­di­yo­pa­ti ya da is­ke­mik kar­di­yo­vas­kü­lerhas­ta­lı­ğı olan has­ta­lar­da kan ba­sın­cı­nın aşı­rı de­re­ce­de düş­me­simi­yo­kard en­fark­tü­sü ya da strok ile so­nuç­la­na­bi­lir.

Yan E.: Yüz­de kı­zar­ma, baş ağ­rı­sı, kas-is­ke­let trav­­ma­sı,hi­po­tan­si­yon ya da or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, ser­sem­lik, baş dön­me­sigörülebilir.

Etkileş.: Di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif ajan­lar, ir­be­sar­ta­nın hi­po­tan­sifet­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­lir. Bu­nun­la bir­lik­te ir­be­sar­tan, tiyazit di­üre­tik­le­ri,uzun et­ki­li kal­si­yum ka­nal blo­ker­le­ri, be­ta blo­ker­ler gi­bi di­ğeran­ti­hi­per­tan­sif ajan­lar­la bir­lik­te gü­ven­le kul­la­nıl­mak­ta­dır. İr­be­sar­tanınse­rum po­tas­yum dü­ze­yi­ni ar­tı­ran di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mı­nınse­rum po­tas­yu­mun­da ar­tı­şa yol aça­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­miş­tir. Lit­yum­labir­lik­te an­ji­yo­ten­sin dö­nüş­tü­rü­cü en­zim in­hi­bi­tör­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sıdu­ru­mun­da, se­rum lit­yum kon­sant­ras­yo­nu­nun ge­ri dö­nü­şüm­lü bir bi­çim­deart­tı­ğı ve tok­si­si­te ge­liş­ti­ği bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de bir ke­re 150mg’dir. Kar­vea ye­mek­ler­le ve­ya ye­mek­ler­denba­ğım­sız ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir. Gün­de tek doz 150 mg ile el­de edi­len24 sa­at­lik kan ba­sın­cı kont­ro­lü, 75 mg’lik doz­dan da­ha iyi­dir. Bu­nun­labir­lik­te, özel­lik­le he­mo­di­ya­liz has­ta­la­rı ve 75 ya­şın üze­rin­de­kihas­ta­lar­da te­da­vi­ye 75 mg’lik doz ile baş­lan­ma­sı dü­şü­nül­me­li­dir.Gün­de tek doz 150 mg ile kan ba­sın­cı ye­ter­li oran­da kont­rol al­tın­da tu­tu­la­ma­yanhas­ta­la­rda, doz 300 mg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir ya da baş­ka bir an­ti­hi­per­tan­sifajan ila­ve edi­le­bi­lir. Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda tedavi 150mg, günde tek doz irbesartan ile başlatılmalı ve renal hastalığın tedavisindetercih edilen sürek dozu olan günde tek doz 300 mg’ye titre edilmelidir.

Karvea adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki