TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ka­ze­pin Tab­let     Gün­sa

Kar­ba­ma­ze­pin

Ambalaj: 200 mgx24 ve 160 tablet.

Eşdeğeri:Ka­ra­ze­pinTab­let: 200 mgx25 ve 160 tab­let (Terra); Kar­ba­sifTab­let: 200 mgx24 tablet (Yeni İlaç); Kar­be­rolTab­let: 200 mgx160 tablet (Mü­nir Şa­hin); Teg­re­tol­Tab­let: 200 mgx24 ve 160 tablet (No­var­tis Pharma).

End.:Epilepsi tedavisinde,sekonder jeneralizasyonla veya sekonder jeneralizasyon olmaksızın kompleks veyabasit parsiyel nöbetler (bilinç kaybı ile veya bilinç kaybı olmaksızın),jeneralize tonik-klonik nöbetler, nöbetlerin karı­şık şekillerinde endikedir vehem monoterapi hem de kombine tedavi için uygundur. Genellikle absansnöbetlerinde (petit mal) ve miyoklonik nöbetlerde etkin değildir. Akut mani vebipolar afektif bozuklukları önlemek ve oluşumu­nu azaltmak için sürektedavisinde; alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromunda; idiyopatiktrigeminal nevralji ve multipl skleroza bağlı (tipik veya atipik) trigeminalnev­ral­jide, idiyopatik glossofaringeal nevraljide; ağrılı diyabetiknöropatide; Diabetes insipidus sentrali; nörohormonal orijinli poliüri vepolidipsi tedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarak ben­zerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geç­mişte kemik iliği dep­resyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı öneril­mez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyar.:Karbamazepinsadece tıbbi gözetim altında verilmelidir. Kar­bama­zepin, tipik veya atipikbilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışık nöbetleri olan hastalarda dik­katlekullanılmalıdır. Tüm bu koşullarda karbama­ze­pin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi halin­dekarbama­ze­pin kesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğuveya aktif karaciğer has­talığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptikgebe­lerin özel bir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk3 ayı içe­risinde ya­rar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbama­zepinkullanan anneler bebeklerini, ola­sı yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyo­nu gibi) bakı­mından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilirler. Karba­ma­ze­pininneden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyon yete­neğiniazaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makine kullanır­kendikkatli olmalıdırlar.

Yan E.:Sersemlik,ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çift görme, uyum bozuklukları(bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları, şiddetli olabilen ürtiker,lökopeni, trombositopeni, eozinofili, ge­nellikle klinik olarak ilgili olmayanyüksek gama-GT dü­zey­leri (karaciğer enzim indüksiyonuna bağlı), yüksekalkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvı tutulması, kilo artışı,antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarak gelişen, enderdurumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon, nö­rolojikanormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyo­nu­na yol açan hiponatremi vedüşük plazma osmolalitesi.

Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem,destropropoksi­fen, viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, si­me­tidin,asetazolamid, danazol, desipramin, niko­tinamid (yetişkinlerde yalnız yüksekdozlarda), nefazodon, makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin,troleandomisin, josa­misin, klaritromisin), azoller (örn: itrakonazol,ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadin karbamazepinin plazmadüzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, pri­midon, progabid ve­yateofilin, meto­süksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veya doksorubisin,klona­zepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazma düzeyiniazaltabilir.

Doz Önerisi:E­pi­lep­si­de, Ka­ze­pin ile te­da­vi­nin kü­çük doz­lar­da baş­la­tıl­ma­sı veda­ha son­ra is­te­nen te­ra­pö­tik et­ki sağ­la­na­na ka­dar do­zun bi­rey­selola­rak ar­tı­rıl­ma­sı öne­ri­lir. Eriş­kin­ler­de te­da­vi­ye gün­de 1-2 kez 200 mg ile baş­la­nır.Da­ha son­ra doz op­ti­mum ya­nıt alı­nın­ca­ya ka­dar azar azar ar­tı­rıl­ma­lı­dır(ge­nel­lik­le gün­de 2-3 kez 400 mg). Ço­cuk­lar­da kg ba­şı­na 10-20 mg ola­cakşe­kil­de; 1 ya­şı­na ka­dar gün­de 100-200 mg, 1-5 yaş ara­sı gün­de 200-400mg, 6-10 yaş ara­sı gün­de 400-600 mg, 11-15 yaş ara­sı gün­de 600-1000 mg öne­ri­lir.Bu mik­tar­lar gün­de bir­kaç do­za bö­lü­ne­rek ve­ri­lir. Tri­ge­mi­nal nev­ral­ji­de, gün­lük 200-400 mg baş­lan­gıç do­zu,ağ­rı kay­bo­lun­ca­ya ka­dar azar azar ar­tı­rı­lır (ge­nel­lik­le gün­de 3-4kez 200 mg), son­ra doz sü­rek dü­zey­le­ri ye­ter­li olun­ca­ya ka­dar ka­de­me­liola­rak azal­tı­lır. Yaş­lı­lar­da ve du­yar­lı ki­şi­ler­de gün­de 2 kez 100mg’lik baş­lan­gıç do­zu öne­ri­lir. Al­ko­lü bı­rak­ma send­ro­mun­da or­ta­la­ma doz gün­de 3 kez 200mg’dir. Ağır du­rum­lar­da bu doz ilk bir­kaç gün için­de ar­tı­rı­la­bi­lir(gün­de 3 kez 400 mg gi­bi). Di­abe­tes in­si­pi­dusda eriş­kin­ler için or­ta­la­ma dozgün­de 2-3 kez 200 mg’dir. Ço­cuk­lar­da doz, yaş ve ki­lo ile oran­tı­lı ola­rakazal­tıl­ma­lı­dır. Ağ­rı­lı di­ya­be­tik nö­ro­pa­tide or­ta­la­ma doz gün­de 2-4 kez 200mg’dir.

Kazepin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki