TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Aralık 2018, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Kef­sid Kap­sülFa­ko

Se­fak­lor

Ambalaj: 500 mgx12 kapsül.

Eşdeğeri:Lo­se­farKap­sül: 500 mgx12 kapsül (Ec­za­cı­ba­şı).

Kef­sid Oral Süs­pan­si­yonİçin Ku­ru Toz

Se­fak­lor

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL:: 250 mg/5 mLx100 mL.

Eşdeğeri:Cec­lorOral Süs­pan­si­yon: 125 mg/5mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL (Lilly); Lo­se­far Oral Süs­pan­si­yon:125 mg/5 mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL (Ec­za­cı­ba­şı).

End.:Duyarlıbakterilerden kaynaklanan oti­tis me­dia, pnö­mo­ni da­hil alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı,fa­ren­jit ve ton­sil­lit da­hil üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, pi­ye­lo­nef­ritve sis­tit da­hil id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı, cilt ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı­nınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rintü­re­vi an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerdekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Se­fak­lor te­da­vi­si­ne baş­la­ma­dan ön­ce has­ta­dase­fak­lor, se­fa­los­po­rin, pe­ni­si­lin ve di­ğer an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şıaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­li bir şe­kil­de so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır.Be­lir­ginde­re­ce­de böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da se­fak­lor dik­kat­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­nın gü­ve­nir­li­ği he­nüz ke­sin­leş­me­miş­tir. Se­fak­lordü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da an­ne sü­tü­ne ge­çer. Bu ne­den­le em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar göz­lenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildiril­miştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görüle­bilir.

Etkileş.:Sefaklor vevarfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaş­latır.

Doz Önerisi: Kap­sül­ler bir mik­tar suy­la alın­ma­lı­dır. E­riş­kin­leri­çin ola­ğan doz; 8 sa­at a­ray­la 250 mg’dir. Cid­di en­fek­si­yon­lar­da (ör­ne­ğinpnö­mo­ni) doz i­ki ka­tı­na yük­sel­ti­le­bi­lir. Ço­cuk­lar­da ö­ne­ri­lenola­ğan doz; üç e­şit do­za bö­lün­mek ü­ze­re 20 mg/kg/gün’dür. Da­ha cid­dien­fek­si­yon­lar­da (ör­ne­ğin, o­ti­tis me­di­a) 40 mg/kg/gün (mak­si­mum 1g/gün) do­zun­da uy­gu­lan­ma­sı ö­ne­ri­lir. O­ti­tis me­di­a ve fa­ren­jit te­da­vi­sin­degün­lük top­lam doz, 12 sa­at a­ray­la uy­gu­lan­mak ü­ze­re i­ki e­şit do­zabö­lü­ne­bi­lir. Böb­rek ye­ter­siz­li­ği du­rum­la­rın­da Kef­sid dik­kat­le uy­gu­la­na­bi­lir ve ge­nel­lik­ledoz a­zal­tıl­ma­sı ge­rek­mez. b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­ra bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da,ö­ne­ri­len te­da­vi doz­la­rı en az 10 gün sü­rey­le uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Kefsid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki