TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ke­mi­ce­ti­ne Kap­sül   Carlo Erba

Klo­ram­fe­ni­kol

Ambalaj: 250 mgx24 kapsül.

Eşdeğeri:Ar­mi­se­tinKap­sül: 250 mgx24 kap­sül (Gün­sa).

Ke­mi­ce­ti­ne Süs­pan­si­yon

Klo­ram­fe­ni­kol le­vo­jir

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Ar­mi­se­tinSüs­pan­si­yon: 125 mg/5 mLx100 mL (Gün­sa).

Ke­mi­ce­ti­ne Süksi­nat F­la­kon

Klo­ram­fe­ni­kol

Ambalaj: 1 gx1 fla­kon ve 6 mL’lik çö­zü­cü.

End.:Bak­te­riy­emi,me­nen­jit ve Gram-ne­ga­tif bak­te­ri­le­rin ne­­­den ol­du­ğu di­ğer ağır en­fek­si­yon­lar,di­ğer an­ti­bi­yo­tik­le­re di­renç gös­te­ren ve klo­ram­fe­ni­ko­le du­yar­lıol­du­ğu sap­ta­nan mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın ne­den ol­du­ğu en­fek­si­yon­lar­dave kis­tik fib­ro­zis­te en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Klo­ram­fe­ni­ko­lekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir. Klo­ram­fe­ni­kol ha­fifen­fek­si­yon­­lar­da, en­di­kas­yon sa­ha­sı­na gir­me­yen has­ta­lık­lar­da(örn. so­ğuk al­gın­lı­ğı, inf­lu­en­za, bo­ğaz en­fek­si­yon­la­rı) ve­ya bak­te­ri­yelen­fek­si­yon­la­rın ön­len­me­sin­de (pro­fi­lak­tik ola­rak) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek fonk­si­yon­la­rı bo­zuk has­ta­lar­da,öne­ri­len doz­lar­da bi­le an­ti­bi­yo­ti­ğin kan dü­ze­yin­de aşı­rı bir yük­sel­megö­rü­le­bi­lir. Böb­rek­ler­de tok­sik et­ki gös­te­re­bi­le­ce­ğin­denem­zi­ren an­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve emziren annelerdekullanılmamalıdır.

Pre­ma­tü­re­ler­deve be­bek­ler­de Gray send­ro­mu olu­şa­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­le­rek dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Klo­ram­fe­ni­kolkul­la­nı­mın­dan son­ra cid­di ve öl­dü­rü­cü kan disk­ra­zi­le­ri (ap­las­tikane­mi, trom­bo­si­to­pe­ni ve gra­nü­lo­si­to­pe­ni) gö­rü­le­bi­lir. Da­ha azteh­li­ke­li ilaç­la­rın et­ki­li ol­du­ğu du­rum­lar­da klo­ram­fe­ni­kol kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Bü­yük öl­çü­de ölüm­le so­nuç­la­nan ve ap­las­tik ane­mi­ye dö­nü­şen ir­re­ver­siblke­mik ili­ği dep­res­yo­nu, ke­mik ili­ği ap­la­zi­si ve hi­pop­la­zi­si­ninte­da­vi­sin­den haf­ta­lar ve­ya ay­lar son­ra gö­rü­le­bi­lir. Baş ağ­rı­sı,men­tal kon­füz­yon, uzun sü­re­li te­da­vi­ler­de op­tik ve pe­ri­fe­ral nev­rit,ateş cilt­te dö­kün­tü, ür­ti­ker, an­ji­yo­ödem, ana­fi­lak­si gö­rü­le­bi­lir.Ti­fo te­da­vi­si sı­ra­sın­da ti­fo ba­sil­le­ri­nin sü­rat­le yok edil­me­siy­leaçı­ğa çı­kan en­do­tok­sin­ler Herx­he­imer re­ak­si­yo­nu­na yol aça­bi­lir.

Etkileş.:Ke­mik ili­ği dep­res­yo­nu­na yolaça­bi­le­cek di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Tol­bu­ta­mid,fe­ni­to­in, bis­hid­rok­si­ku­ma­rin gi­bi ilaç­la­rın tok­si­si­te­si­ni ar­tı­ra­bi­lir.Fe­ni­to­in ve bar­bi­tü­rat­lar klo­ram­fe­ni­ko­lün inak­ti­vas­yo­nu­nu hız­lan­dı­rır,pa­ra­se­ta­mol ise inak­ti­vas­yo­nu ya­vaş­la­tır.

Doz Önerisi:Kemicetine Kapsül/Süspansiyon: Ço­cuk­lar­da ve e­riş­kin­ler­de or­ta­la­magün­lük do­zu kg ba­şı­na 50 mg’dir. Bu doz 4 e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek 6 sa­ata­ra i­le ve­ri­lir. Bak­te­ri­ye­mi ve me­nen­jit gi­bi a­ğır en­fek­si­yon­lar­dave te­da­vi­ye ha­fif di­renç gös­te­ren mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın o­luş­tur­du­ğuen­fek­si­yon­lar­da gün­lük doz 100 mg/­kg’ye ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir, an­cako­la­bi­len en kı­sa sü­re­de bu doz gün­de 50 mg/kg’ye in­di­ril­me­li­dir. Ye­ni­do­ğanbe­bek­ler­de gün­lük doz 25 mg/kg o­la­rak he­sap­lan­ma­lı ve 4 e­şit kıs­mabö­lü­ne­rek 6 sa­at a­ra i­le ve­ril­me­li­dir. 15 gün­lük­ten bü­yük be­bek­le­re(pre­ma­tü­re ol­ma­mak şar­tıy­la) 50 mg/kg’lik 1 gün­lük doz uy­gu­la­na­bi­lir.Kemicetine Flakon: 1 g Ke­mi­ce­ti­ne Sük­si­nat i­çe­ren fla­ko­nun 10 cc ste­ril suve­ya se­rum fiz­yo­lo­jik i­le çö­zü­le­rek ha­zır­la­nan %10’luk so­lüs­yo­nunen az 1 da­ki­ka­lık bir sü­re­de IV o­la­rak ve­ril­me­si ö­ne­ri­lir. IM uy­gu­la­ma­lar­da fla­kon i­çe­ri­ği6 cc’lik ste­ril en­jek­tabl su­da (am­ba­laj i­çin­de bir­lik­te ve­ri­len) e­ri­ti­lir.O­la­bi­lenen kı­sa sü­re­de te­da­vi­ye o­ral yol­dan de­vam e­dil­me­li­dir. Klo­ram­fe­ni­ko­lünço­cuk­lar­da ve e­riş­kin­ler­de or­ta­la­ma gün­lük do­zu kg ba­şı­na 50mg’dir. Bu doz 4 e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek 6 sa­at a­ra i­le ve­ri­lir. Bak­te­ri­ye­mive me­nen­jit gi­bi a­ğır en­fek­si­yon­lar­da ve te­da­vi­ye ha­fif di­rençgös­te­ren mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın o­luş­tur­du­ğu en­fek­si­yon­lar­da gün­lükdoz 100 mg/kg’ye ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir, an­cak o­la­bi­len en kı­sa sü­re­debu doz gün­de 50 mg/kg’ye in­di­ril­me­li­dir. Ye­ni­do­ğan be­bek­ler­de gün­lükdoz 25 mg/kg o­la­rak he­sap­lan­ma­lı ve 4 e­şit kıs­ma bö­lü­ne­rek 6 sa­at a­rai­le ve­ril­me­li­dir. 15 gün­lük­ten bü­yük be­bek­le­re (pre­ma­tü­re ol­ma­makşar­tıy­la) 50 mg/kg’lik 1 gün­lük doz uy­gu­la­na­bi­lir. Me­ta­bo­lik fonk­si­yon­la­rınol­gun­laş­ma­dı­ğın­dan kuş­ku­la­nı­lan be­bek­le­re ve ço­cuk­la­ra 25 mg/­kg’lik1 gün­lük do­zun ve­ril­me­si ye­ter­li­dir.

Ke­mi­ce­ti­ne Göz Po­ma­dı

Klo­ram­fe­ni­kol

Ambalaj: 0.01 g/gx5 g’lik tüp­.

End.:Klo­ram­fe­ni­koldü­şük po­tan­si­yel­li ilaç­la­rın et­ki­siz ve­ya kont­ren­di­ke ol­du­ğu çe­şit­lien­fek­si­yon­lar­da kul­la­nı­lır. Ge­nel ola­rak göz en­fek­si­yon­la­rı­nane­den olan pa­to­jen­le­rin et­ken ol­du­ğu kor­nea ve­ya kon­junk­ti­va­damey­da­na ge­len yü­zey­sel okü­ler en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Klo­ram­fe­ni­ko­lekar­şı du­yar­lı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Klo­ram­fe­ni­kol lo­kal uy­gu­la­ma­sın­danson­ra ap­las­tik ane­mi­yi de içi­ne alan ke­mik ili­ği hi­pop­la­zi­si göz­le­nir.Klo­ram­fe­ni­ko­lün lo­kal ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı cid­di en­fek­si­yon­lar­datak­vi­ye ola­rak sis­te­mik te­da­vi ya­pıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Klo­ram­fe­ni­ko­lün kul­la­nıl­ma­sıy­laolu­şan kan ra­hat­sız­lık­la­rı göz­le­ne­bi­lir.

Doz Önerisi: Kü­çük mik­tar­lar­da alt kon­junk­ti­val ke­se­ye her 3sa­at­te ve­ya da­ha sık a­ra­lık­lar­la uy­gu­la­nır. Bu uy­gu­la­ma ilk 48 sa­at­te gün­düzve ge­ce o­la­rak ya­pı­lır. Ge­re­kir­se uy­gu­la­ma­lar a­ra­sın­da­ki in­ter­val­lerart­tı­rı­la­bi­lir. Te­da­vi gö­zün nor­ma­le dön­me­sin­den son­ra 48 sa­atda­ha de­vam et­ti­ril­me­li­dir.

Ke­mi­ce­ti­ne Ovül

Klo­ram­fe­ni­kol

Ambalaj: 250 mgx6 ovül.

End.:Ka­dın ge­ni­talor­gan­la­rı­nın en­fek­si­yöz has­ta­lık­la­rı­nın te­da­vi­sin­de; va­ji­nalflo­ra vi­ru­lan­sı­nın ak­ti­vas­yo­na uğ­ra­ma­sı hal­le­ri, va­ji­nit­ler,tri­ko­mo­nas va­ji­na­lis, vul­vo­va­ji­nit­ler, ser­vi­ko­va­ji­nit­ler­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Tok­sik bir re­ak­si­yon i­le bir­lik­teol­sun ve­ya ol­ma­sın, geç­mi­şin­de i­la­ca kar­şı du­yar­lık o­lan­lar­daklo­ram­fe­ni­kol kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ke­mik i­li­ği fonk­si­yo­nu­nu bo­za­bi­le­ceki­laç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Böb­rek ve ka­ra­ci­ğer fonk­si­yonbo­zuk­lu­ğu o­lan­lar­la ge­be­ler­de klo­ram­fe­ni­kol do­zu ve te­da­vi sü­re­sidik­kat­le a­yar­lan­ma­lı­dır. Klo­ram­fe­ni­kol i­le mü­ker­rer te­da­vi­ler­deno­la­bil­di­ğin­ce sa­kı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: U­zun sü­re­li te­da­vi­ler­de aşı­rıdu­yar­lı­ğı olan­lar­da re­ver­sibl ve ir­re­ver­sibl kan disk­ra­zi­le­ri (ap­las­tika­ne­mi, hi­pop­las­tik a­ne­mi, trom­bo­si­to­pe­ni, gra­nü­lo­si­to­pe­ni) gö­rü­le­bi­le­ce­ğidü­şü­nü­le­rek sık sık kan kont­ro­lü ya­pıl­ma­lı­dır. Na­di­ren bu­lan­tı,kus­ma, sto­ma­tit ve­ya di­ya­re ya­kın­ma­la­rı o­la­bi­lir. Cilt­te ma­kü­lozdö­kün­tü, ür­ti­ker gi­bi a­şı­rı du­yar­lı­ğa bağ­lı re­ak­si­yon­lar gö­rü­le­bi­lir.Nö­ro­tok­sik re­ak­si­yon­lar (baş ağ­rı­la­rı, ha­fif kon­füz­yon ve de­li­ri­um)gö­rü­le­bi­lir. Te­da­vi so­nun­da pe­ri­fe­rik ve op­tik nev­rit­le­rerasla­na­bi­lir. Bu re­ak­si­yon­lar gö­rül­dü­ğün­de te­da­vi der­hal dur­du­rul­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: En­di­kas­yon­la­rı­nın bir­ço­ğun­da her­gün ve­ya gü­na­şı­rı1 o­vül, ge­ce ya­tar­ken uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma­la­ra 10 gün sü­rey­le de­vam e­di­lir.

Kemicetine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki