TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ke­na­cort-A Re­tard Am­pul   BMS

Tri­am­si­no­lon ase­to­nid

Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:Sinakort-AAmpul: 40 mg/1 mLx1 ampul (İ.E.Ulagay).

End.:Sis­te­mikkor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nin en­di­ke ol­du­ğu aler­jik has­ta­lık­lar,der­ma­toz­lar, ge­ne­ra­li­ze ro­ma­to­id art­rit ve di­ğer kon­nek­tif do­kuhas­ta­lık­la­rı, ay­nı za­man­da maf­sal­la­rın, bur­sit, ten­don kı­lıf­la­rıve­ya gang­li­yon­la­rın enf­la­mas­yon­la­rı­nın te­da­vi­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Akut en­fek­si­yo­nu,her­pes zos­te­ri ve gö­zün­de ül­ser­li her­pes simp­lek­si olan­lar­da im­mü­no­lo­jikya­nıt ve enf­la­ma­tu­var re­ak­si­yon­la­ra ka­rış­tı­ğı için kont­ren­di­ke­dir.Kul­la­nım­la­rı sı­ra­sın­da can­lı aşı uy­gu­la­ma­sı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pep­tik ül­ser­li, os­te­opo­ro­zis­li, psi­koz ve­ya ağır psi­ko­nev­ro­zuolan­lar­da an­cak ha­yat kur­ta­rı­cı ol­du­ğu za­man; kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği,kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği, di­abe­tes mel­li­tus, en­fek­si­yon has­ta­lı­ğıolan­lar­da ve yaş­lı ki­şi­ler­de de çok bü­yük dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Sırt ağ­rı­sıos­te­opo­ro­za işa­ret ola­bi­lir. İnt­rak­ra­ni­yal ba­sın­cı ar­tan ço­cuk­lar­da risk ar­tar,en­fek­si­yon aci­len te­da­vi edil­me­li­dir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat­lar,fe­nil­bu­to­zan ve­ya ri­fam­pi­sin­le bir­lik­te ve­ri­lir­se ila­cın me­ta­bo­liz­ma­sıhız­la­na­rak et­ki­si aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi: IM ola­rak uy­gu­la­nır. Sis­te­mik en­jek­si­yon­lar­daeriş­kin­ler için baş­lan­gıç do­zu 60 mg ve sü­rek doz has­ta­lık du­ru­mu­nagö­re 20-80 mg ve 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da ise 40 mg’dir. 6 ya­şın­dan kü­çükço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Lo­kal en­jek­si­yon­lar­da kü­çük sa­ha­lariçin 40 mg uy­gu­la­nır. Bir­den faz­la has­ta odak bu­lun­du­ğun­da her birmaf­sa­la bi­rer en­jek­si­yon­dan to­tal 80 mg uy­gu­la­nır. İki en­jek­si­yonara­sın­da 15 gün ara bu­lun­ma­lı­dır.

Ke­na­cort-A Po­mat

Tri­am­si­no­lo­n ase­to­nid

Ambalaj: 1 mg/gx20 g’lik tüp­.

End.:Kor­ti­kos­te­ro­id­le­reya­nıt ve­ren der­ma­toz­la­rın enf­la­ma­tu­var ve pru­ri­tik semp­tom­la­rın­daen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İr­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri gö­rü­lür­se,to­pi­kal kor­ti­kos­te­ro­id­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­na son ve­ri­lip, uy­gunolan di­ğer bir yön­te­me baş­vu­ru­lur. Ge­be­ler­de çok bü­yük zo­run­lu­luk ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Kul­la­nıl­ma­sı­nın çok ge­rek­li ol­du­ğu du­rum­lar­da, ge­niş yü­zey­le­re,bü­yük mik­tar­lar­da ve­ya uzun üre­li uy­gu­la­ma­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­renan­ne­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­la­ra to­pi­kal kor­ti­kos­te­ro­iduy­gu­lan­ma­sı, et­ki­li bir te­da­vi do­zu­nun sağ­la­na­bi­le­ce­ği as­ga­rimik­tar­la sı­nır­lı tu­tul­ma­lı­dır.

Yan E.:Yan­ma, ka­şın­tı,ir­ri­tas­yon, ku­ru­luk, fo­li­kü­lit, hi­per­ti­ri­koz, ak­ne, hi­po­pig­men­tas­yon,pe­ri­oral der­ma­tit, aler­jik kon­takt der­ma­tit, cilt ma­se­ras­yo­nu, se­kon­deren­fek­si­yon, cilt at­ro­fi­si, stria ve mil­li­aria gi­bi yan et­ki­ler da­haçok ka­pa­lı uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Lez­yon­lu böl­ge­ye in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de gün­de2-4 kez uy­gu­la­na­rak ha­fif­çe ovu­lur. Ka­pa­lı uy­gu­la­ma­ya, pso­ri­azisve­ya di­ğer di­renç­li du­rum­lar­da baş­vu­ru­lur. Müs­tah­zar az mik­tar­dalez­yo­nun üze­ri­ne sü­rü­lür ve üze­ri ge­çir­gen ol­ma­yan bir mad­de ile ör­tü­le­rekke­nar­la­rı ka­pa­tı­lır. Eğer ge­rek gö­rü­lür­se, lez­yon ka­pa­tıl­ma­danön­ce su ve­ya nem­li pa­muk uy­gu­la­ma­sıy­la nem­len­dir­me sağ­la­na­bi­lir.Ge­nel­lik­le müs­tah­za­rı ka­pa­lı ola­rak ak­şam­la­rı uy­gu­la­mak ve sa­bahlez­yo­nun üs­tü­nü aç­mak uy­gun olur (12 sa­at­lik ka­pa­ma). Bu du­rum­da sa­bahaçık ola­rak tek­rar uy­gu­la­nır.

Ke­na­cort-A Orabase Po­mat

Tri­am­si­no­lon ase­to­nid‰1

Ambalaj: 5 g’lik tüp­.

End.:Af­tözsto­ma­tit, ül­se­ra­tif sto­ma­tit, tak­ma diş sto­ma­ti­ti, tak­ma diş­le­rinmey­da­na ge­tir­di­ği ağ­rı­lı nok­ta­lar da da­hil trav­ma­tik lez­yon­lar,des­ku­ama­tit gin­gi­vit, ero­siv lic­hen pla­nus gibi oral enf­la­ma­tu­varve ül­se­ra­tif lez­yon­la­rın semp­tom­la­rı­nın ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­me­sin­deve yar­dım­cı te­da­vi ola­rak en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Ağız ve­ya bo­ğaz­da fun­gal, vi­ral ve­ya bak­te­ri­yelen­fek­si­yon var­lı­ğın­da kont­ren­di­ke­dir.

Doz Önerisi: Lez­yo­nun üze­rin­de in­ce bir film mey­da­na ge­tir­me­yeye­te­cek ka­dar sı­kı­lır. Be­lir­ti­le­rin şid­de­ti­ne gö­re ila­cın ter­ci­hen ye­mek­ler­denson­ra gün­de 2-3 kez uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ke­bi­lir.

Kenacort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki