TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ke­ra­sal Po­matOrva

Sa­li­si­lik asit 0.05g (%5), üre (kar­ba­mid) 0.1 g (%10)/g

Ambalaj: 50 g’lik tüp­.

Ke­ra­sal For­te Po­mat

Sa­li­si­lik asit 0.10g (%10), üre (kar­ba­mid) 0.1 g (%10)/g

Ambalaj: 50 g’lik tüp­.

End.: İh­ti­yo­zis, pal­mar-plan­tar ke­ra­to­zu, li­ken pi­la­ris,fol­li­kü­ler hi­per­ke­ra­toz, ti­lo­tik el ek­ze­ma­sı, psö­ri­azis, li­ken­leş­mişek­ze­ma gi­bi pul­la­nan, hi­per­ke­ra­toz­lu de­ri has­ta­lık­la­rın­da (tüy­lüböl­ge­ler da­hil) kul­la­nı­lır. Kor­ti­ko­id, PU­VA, SUP te­da­vi­sin­den ön­ceve­ya te­da­vi ara­sın­da stra­tum kor­ne­um faz­la­lık­la­rı­nı uzak­laş­tır­makiçin ay­rı­ca hi­per­ke­ra­to­li­tik mi­koz­la­rın yü­zey­sel te­da­vi­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Sa­li­si­lik asit ve­ya üre­ye kar­şıdu­yar­lık olu­şur­sa kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Po­tan­si­yel tok­si­si­te­ye yolaça­bi­le­cek yük­sel­miş sa­li­si­lat dü­zey­le­ri­ne ne­den ola­bi­le­cekilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. 12 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da,ka­ra­ci­ğer ve­ya böb­rek yet­mez­li­ği olan­lar­da uy­gu­la­ma yü­ze­yi sı­nır­lıtu­tul­ma­lı ve has­ta sa­li­si­lat tok­si­si­te­si gös­ter­ge­le­ri (baş dön­me­si,kus­ma, uyu­şuk­luk ha­li, işit­me kay­bı, tin­ni­tus, le­tar­ji, hyper­p­nea,di­ya­re, psi­ko­lo­jik den­ge­siz­lik) açı­sın­dan kont­rol al­tın­da tu­tul­ma­lı­dır.Kü­çük ço­cuk­lar­da ve ge­be­ler­de ge­niş yü­zey­li uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Göz­ler­le te­ma­sın­dan sa­kı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Açık lez­yon­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­daeri­tem ve­ya aşı­rı pul­lan­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Çok ge­niş yü­zey­le­re uzun sü­re­liuy­gu­la­ma­lar­da, özel­lik­le ka­pa­lı ban­daj tek­ni­ğiy­le uy­gu­lan­dı­ğın­da,an­ti­ko­agü­lan­lar, trom­bo­li­tik­ler, üri­ko­zü­rik­ler, an­ti­di­ya­be­tik­ler,kor­ti­kos­te­ro­id­ler, me­tot­rek­sat, non­­ste­ro­idal an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar,pH ayar­la­yı­cı ajan­lar, an­ti­kon­vül­zan­lar, tet­ra­sik­lin­ler, di­üre­tik­lerve diğ­er sa­li­si­lat tü­re­vi ajan­lar­la et­ki­le­şe­bi­le­cek oran­da ab­sor­beola­bi­le­ce­ğinden, bu ajan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­de 1-2 kez de­ri­ye, kıl kök­le­ri­ne sü­rü­lüp iyi­ceovu­lur ve­ya da­ha faz­la mik­tar­lar­da ka­pa­lı ban­daj al­tın­da kul­la­nı­la­bi­lir.Ka­pa­lı ban­daj şek­lin­de uy­gu­la­ma­la­rın kı­sa sü­re­li ol­ma­sı­na dik­katedil­me­li ve sık tek­ra­rın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Sı­cak su ile yı­kan­ma­lı­dır.Eğer sa­ça sü­rül­düy­se, şam­pu­an­dan ön­ce sı­vı bir yağ ile saç­lar ar­tık­lar­danarın­dı­rıl­ma­lı­dır.

Kerasal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki